Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska

Autor

  • Jerzy Wilkin Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/01

Słowa kluczowe:

wielofunkcyjność rolnictwa, wspólna polityka rolna, europejski model rolnictwa, ekonomika rolnictwa

Abstrakt

Artykuł dotyczy jednego z najważniejszych obecnie zagadnień związanych z rolnictwem i polityką rolną, a mianowicie kwestią wielofunkcyjności rolnictwa i powiązaniem tego zjawiska z polityka rolną, zwłaszcza na szczeblu unijnym. W artykule została podjęta próba identyfikacji funkcji rolnictwa w odniesieniu do produkcji rynkowej, produkcji nierynkowej, oddziaływania na sferę przyrodniczą, społeczną i kulturową. Zjawisko wielofunkcyjności rolnictwa zostało powiązane z koncepcją zrównoważonego rozwoju, zagadnieniem wyceny nierynkowych funkcji rolnictwa, bezpieczeństwem żywnościowym i legitymizacją publicznego wsparcia dla rolnictwa w Unii Europejskiej.

Bibliografia

Bauman Z., 2000: Globalizacja. PIW, Warszawa.

Borys T., 2009: Jak mierzyć postępy we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju? W: Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009. Red. K. Kamieniecki, B. Wójcik. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.

Cardwell M., 2004: The European Model of Agriculture. Oxford University Press, Oxford. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199242160.001.0001

Europe’s Agenda 2000. Strengthening and widening the European Union, 1999. ENI 25.10, European Commission, Brussels.

Cork Declaration. A Living Countryside, 1996. Report of the European Conference on Rural Development, European Commission.

Dwyer J., Baldock D., Guyomard H., Wilkin J., Klepacka D., 2005: Scenarios for modelling trade policy effects on the multifunctionality of European agriculture. „ENARPRI Working Paper” 10.

Europeans, Agriculture and the Common Agricultural Policy, 2007. Special Barometer, European Commission, Brussels.

Fahlenbeck E., 2004: Borderlines for a Common Agricultural Policy of Multifunctional Agriculture. In: Role of Institutions in Rural Policies and Agricultural Markets. Eds. G. van Huylenbroeck, W. Verbeke, L. Lauwers. Elsevier, Amsterdam.

Fałkowski J., 2008: Wielofunkcyjność rolnictwa – przegląd literatury przedmiotu. Opracowanie przygotowane w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N112 050634, realizowanego w IRWiR PAN, Warszawa.

Furubotn E.G., Richter R., 2000: Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press, Ann Arbor.

Garzon I., 2005: Multifunctionality of Agriculture in the European Union: Is there substance behind the discourse’s smoke? Institute of Governmental Studies, University of California, Berkeley.

Kistowski M., 2009: Problemy zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich – pomiędzy rozkwitem, peryferyzacją a degradacją. W: Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych? Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.

Lange O., 1975: Ekonomia polityczna. Dzieła. T. 3, PWE, Warszawa.

Małysz J., 2008: Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości. Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa.

Mather A.S., Hill G., Nijnik M., 2006: Post-productivism and rural land use: cul de sac or challenge for theorization? „Journal of Rural Studies” 22. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2006.01.004

Other gainful activities: pluriactivity and farm diversification in EU-27, 2008. European Commission, Brussels.

Pearce D.W., 1976: Environmetal Economics. Longman, London.

Piontek B., 2002: Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Polska wieś w społecznej świadomości, 2004. Red. I. Bukraba-Rylska. IRWiR PAN, Warszawa. Sustaining Agriculture and the Rural Environment. Governance, Policy and Multifunctionality, 2004. Ed. F. Brouwer. Edward Elgar, Cheltenham.

Śleszyński J., 2000: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Aries, Warszawa.

The Complexity vision and the Teaching of Economics, 2000. Ed. D. Colander. Edward Elgar, Cheltenham.

The State of Food Insecurity in the World 2008, FAO, Rome.

Thomas W.I., Znaniecki F., 1976: Chłop polski w Europie i Ameryce. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A., 2007: Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Institutions. „Living Reviews in Landscape Research” 3. DOI: https://doi.org/10.12942/lrlr-2007-3

Wilkin J., 2007: Aksjologiczne i prakseologiczne podstawy polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich. Referat na Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Kraków.

Wilkin J., 2008a: Ewolucja społeczno-ekonomicznych podstaw legitymizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. W: Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. Red. M. Drygas, A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Wilkin J., 2008b: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa.

Woś A., 1995: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Woś A., Zegar J., 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.

Żylicz T., 2004: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

119

Strony

9-28

Jak cytować

Wilkin, J. (2009) „Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 9–28. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/01.