Ocena konwergencji rolnictwa w Polsce w latach 1998-2005

Autor

  • Kazimierz Niewiadomski Autor jest pracownikiem naukowym Politechniki Białostockiej

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/03

Słowa kluczowe:

konwergencja, dywergencja, zbieżność, zróżnicowanie

Abstrakt

Opracowanie jest poświęcone ocenie zjawiska konwergencji między województwami w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wytwórczości rolniczej. Procesy te były analizowane w latach 1998–2005 na podstawie kształtowania się wartości dodanej brutto w odniesieniu do kategorii osób pracujących. Ocena konwergencji dokonana w kilku przekrojach, tj. między województwami w naszym kraju dla wszystkich sfer wytwórczości (gospodarka narodowa ogółem), w układzie rolnictwo – gospodarka narodowa, w samym rolnictwie oraz wybranych elementów je charakteryzujących, ogólnie nie prowadzi do wyraźnych konstatacji wskazujących jednoznacznie na występowanie zbieżności, choć pewne tendencje w tym zakresie zarysowały się w badanych płaszczyznach.

Bibliografia

Durlauf S.N., Quah D.T., 1998: The New Empirics of Economic Growth. Centre for Economic Performance, Discussion Paper 384. DOI: https://doi.org/10.3386/w6422

Gawlikowska-Hueckel K., 2002: Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej. „Gospodarka Narodowa” 10.

Growiec J., 2005: Dynamika konwergencji Polski z Unią Europejską. „Gospodarka Narodowa” 5–6.

Matkowski Z., Próchniak M., 2005: Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w stosunku do Unii Europejskiej. „Ekonomista” 3.

Niewiadomski K., 2005: Spójność ekonomiczna rolnictwa obszarów problemowych na przykładzie woj. podlaskiego. Rozprawy Naukowe 127. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok.

Produkt krajowy brutto, rachunki regionalne, 2006. GUS, Katowice.

Produkt krajowy brutto, rachunki regionalne, 2007. GUS, Katowice.

Próchniak M., Rapacki R., 2007: Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990–2005. „Bank i Kredyt”, sierpień–wrzesień.

Roczniki Statystyczne RP, z odpowiednich lat. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2001. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 2005. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 2006. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Województw, 2000. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Województw, 2003. GUS, Warszawa.

Sala-i-Martin X., 1990: On Growth and State, Harvard University.

Tyrowicz J., Wójcik P., 2007: Konwergencja bezrobocia w Polsce w latach 1999–2006. „Gospodarka Narodowa” 10.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

47

Strony

49-62

Jak cytować

Niewiadomski, K. (2009) „Ocena konwergencji rolnictwa w Polsce w latach 1998-2005”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 49–62. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/03.