Ekonomiczno-ekologiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w województwie lubelskim

Autor

  • Armand Kasztelan Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Anna Kierepka-Kasztelan Autorka jest pracownikiem naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.2.143/08

Słowa kluczowe:

przemysł spożywczy, zanieczyszczenia środowiska, nakłady na ochronę środowiska

Abstrakt

W artykule przedstawiono, z jednej strony, poziom oddziaływania przemysłu spożywczego na środowisko naturalne, z drugiej zaś, na podstawie badań ankietowych podjęto próbę analizy nakładów inwestycyjnych poniesionych przez ten dział na ochronę środowiska. Ze względu na znaczenie w strukturze gospodarki zakresem przestrzennym badań objęto podmioty prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego. Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, charakteryzujące się znacznym rozproszeniem i rozdrobnieniem prowadzonej działalności, mają istotny wpływ na poziom emitowanych zanieczyszczeń w regionie lubelskim. Fakt ten tłumaczy zaangażowanie podmiotów sektora spożywczego w działania na rzecz ochrony środowiska. W badanych latach odnotowano czterokrotny wzrost wartości zrealizowanych inwestycji proekologicznych. Najczęściej wykorzystywanym źródłem finansowania tych inwestycji są środki własne, stanowiące ponad połowę wydatkowanych środków. Największy udział w strukturze realizowanych przedsięwzięć proekologicznych, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym, stanowiły inwestycje w gospodarkę ściekową i ochronę wód. Uwzględniając podział inwestycji ze względu na ich rodzaj, należy stwierdzić, że wciąż dominują inwestycje „końca rury”, a więc ograniczające emisję już powstałych zanieczyszczeń.

Bibliografia

Antoszek J., 2004: Przemysł spożywczy a rozwój zrównoważony obszarów wiejskich województwa lubelskiego. „Annales UMCS” B, LIX: 16.

Environmental expenditure statistics. Industry data collection handbook, 2005. Eurostat, European Communities.

Kapusta F., 2000: Rola integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. „Roczniki Naukowe SERiA” II, 3.

Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2004 r., 2005. US, Lublin.

Program ochrony środowiska dla województwa lubelskiego, 2004. Urząd Marszałkowski, Lublin.

Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2004 r., 2005. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin.

Rocznik statystyczny woj. lubelskiego 2004. US, Lublin.

Rocznik statystyczny woj. lubelskiego 2005. US, Lublin.

Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006–2020. Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego, 2005. Tom I, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

34

Strony

152-162

Jak cytować

Kasztelan, A. i Kierepka-Kasztelan, A. (2009) „Ekonomiczno-ekologiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w województwie lubelskim”, Wieś i Rolnictwo, (2 (143), s. 152–162. doi: 10.53098/wir.2009.2.143/08.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ