Rola lokalnych instytucji w absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski

Autor

  • Teresa Miś Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/11

Słowa kluczowe:

instytucje, rozdrobnione rolnictwo, fundusze UE, wspólna polityka rolna

Abstrakt

W opracowaniu poddano ocenie udział instytucji szczebla lokalnego w świadczeniu pomocy rolnikom, ubiegającym się o środki finansowe z funduszy UE w warunkach rolnictwa rozdrobnionego. Zdecydowana większość badanych rolników wiąże sytuację finansowo-ekonomiczną swojego gospodarstwa oraz możliwość i sprawność korzystania z funduszy unijnych z działalnością instytucji lokalnych, w tym głównie ośrodków doradztwa rolniczego. Dzięki szkoleniom i doradztwu bezpośredniemu, polegającemu na pomocy w sporządzeniu poszczególnych wniosków aplikacyjnych, organizowanym przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, rolnicy w warunkach rolnictwa rozdrobnionego nie miel problemów z wypełnianiem wniosków aplikacyjnych. W kolejnych latach będą mogli korzystać z działań dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przygotowanie rolników do nowego okresu programowania to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed lokalnymi instytucjami, szczególnie doradczymi.

Bibliografia

Fedyszak-Radziejowska B., 2006: Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce – zmiana czy doskonalenie dotychczasowych rozwiązań. Analiza instytucjonalna. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1: 75–85.

Instytucje gospodarki rynkowej (wybór tekstów), 1996. Opr. J. Wilkin. Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.

Kata R., Miś T., 2005: Regional differences of Poland’s agriculture in aspect of its financing from the European Union Funds. In: New Members – New Challenges for the European Regional Development Policy. Technical University of Košice, University of Economics in Bratislava, German Section of ERSA, Novy Smokovec: 164–170.

Kłodziński M., 2001: Bariery i priorytety w rozwoju przedsiębiorczości. „Zeszyty Naukowe AR w Krakowie” 377, 78.

Kołodko G.W., 2004: Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego. W: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej. Red. A. Noga. PTE, Warszawa: 43.

Michna W., 2001: Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Studia i Monografie 104. IERiGŻ, Warszawa.

Miś T., 2007: Significance of advisory institutions in the development of rural small and medium size companies in podkarpackie region. In: Ekonomycký Rùst a Rozvoj Regionù. Ed. M. Kadavová. Hradec Králové: 49–53.

Miś T., 2008: Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy UE przez gospodarstwa. rolne w regionie rozdrobnionego rolnictwa. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki żywnościowej” 65: 109–120.

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, 2006. MRiRW, Warszawa (www.minrol.gov.pl).

Stiglitz J.E.,1999: Knowledge for Development: Economic Science. Economic Policy and Economic Advice. The World Bank.

Trzy lata po akcesji, 2007. ARiMR, Warszawa.

Wielewska I., 2005: Oddziaływanie ośrodków doradztwa rolniczego na procesy decyzyjne rolników i producentów rolnych. „Prace Komisji Nauk Rolniczych i Przyrodniczych” XLIII, B, 57: 831–838.

Wilkin J., 2000. Polskie rolnictwo w procesie transformacji – mechanizmy, tendencje i efekty przemian. „Problemy Integracji Rolnictwa”, 4 (20): 8.

Wilkin J., 2002: Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. W: Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ, IRWiR, Warszawa: 199–222.

Wilkin J., 2006: Sami swoi? Polscy rolnicy w UE. Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.

Ziętara W., 2005: Perspektywy rozwoju gospodarstw rolniczych w Polsce. „Wieś Jutra” 10 (87): 42–43.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

44

Strony

130-141

Jak cytować

Miś, T. (2008) „Rola lokalnych instytucji w absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (140), s. 130–141. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/11.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ