Sposoby urzeczywistniania koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Autor

  • Barbara Roszkowska-Mądra Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/09

Słowa kluczowe:

ONW, rozwój zrównoważony, rolnictwo, polityka rolna

Abstrakt

Głównym celem polityki wobec obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) jest zachowanie na nich funkcji gospodarczej poprzez poprawę zarządzania z uwzględnieniem zasad środowiskowych. Realizacja idei zrównoważonego rozwoju na obszarach ONW sprzyja tworzeniu korzystnych warunków dla rolnictwa ekologicznego, wielofunkcyjnego rozwoju wsi oraz różnych form działalności pozarolniczej. To wzmacnia ekonomicznie gospodarstwa rolne, powoduje wzrost konkurencyjności sektora rolnego oraz po lepsza jakość życia na tych obszarach. Strategia wdrażania idei zrównoważonego rozwoju n. obszarach ONW powinna przyczyniać się do zwiększenia ich spójności społecznej, zintegrowania z jednolitym rynkiem i ochrony środowiska naturalnego.

Bibliografia

Adamowicz M., 2005: Koncepcja zintegrowanego, zrównoważonego i wielofunkcyjnego rolnictwa w polityce rozwoju wsi. W: Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Białystok, 17–18 stycznia 2005. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Białystok.

An evaluation of the less favoured area measure in the 25 member states of the European Union, 2006. A report prepared by the Institute for European Environmental Policy for DC Agriculture, November.

Baland J.M., Plateau J.P., 1996: Halting degradation of natural resources: Is there a role for rural community? Clarendon Press, Oxford.

Borys T., 1991: Wskaźniki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Brodziński Z., 2002: Obszary problemowe w rolnictwie na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. „Fragmenta Agronomica” 1 (73): 201–212.

Crabtree R. i in., 2003: Review of Area-based Less-Favoured Area Payments Across EU Member States. Report for the Land Use Policy Group of the GB statutory conservation, countryside and environment agencies. CJC Consulting.

Dax T., 2005: The Redefinition of Europe’s Less Favoured Areas. Paper at the 3rd Annual Conference on Rural Development in Europe and Funding European Rural Development in 20072013, 15–16 November, London (http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/711.html).

Dax T., Hellegers P., 2000: Policies for Less Favoured Areas. In: CAP Regimes and the European Countryside. Prospects for Integration between Agricultural, Regional and Environmental Policies. F. Brouwer, P. Lowe. Eds. CAB International, Wallingford 2000: 179–197.

Dobrzańska B.M., 2003: Zasady trwałego rozwoju. „Optimum Studia Ekonomiczne” 3 (19): 47–61.

Klepacka D., 2004: Program wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w UE-15 w świetle wybranych ekspertyz. „Acta Agraria et Silvestria”, „Agraria, Sekcja Ekonomiczna”, XLIII/I: 369–374.

Kłodziński M., Wilkin J., 1998: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. W: Identyfikacja priorytetów modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa, Warszawa.

Kołodziejczyk D., 2003: Społeczne aspekty gospodarowania na obszarach problemowych. W: Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 72–79.

Kruseman G., Ruben R., Tesfay G., 2006: Diversity and development domains in the Ethiopian highlands. „Agricultural Systems” 88: 75–91.

Kurek E., 1992: Przyczyny powstawania regionów problemowych i ich definicje. „Zag. Ekon. Rol.” 1/3: 72–83.

Kutkowska B., 1996: Możliwości kreowania dochodów w gospodarstwach rodzinnych położonych w rejonie Sudetów. „Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu” 294, Rozprawy CXLVI.

Kutkowska B., 2006: Możliwości zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku. „Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rolnictwo” LXXXVII: 277-282.

Kuyvenhoven A., 2004: Creating an enabling environment: policy conditions for less-favored areas. „Food Policy” 29: 407–429.

Liro A., 2000: Ochrona środowiska w rolnictwie. Wydawnictwo FAPA, Warszawa.

Regiony o niekorzystnych warunkach strukturalnych, 2005: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, ECO/137, Bruksela.

Rubern R., Pender J., 2004: Rural diversity and heterogeneity in less-favoured areas: the guest for policy targeting. „Food Policy” 29: 303–320.

Shucksmith M., Thomson K.J., Roberts D., 2005: CAP and the Regions: The Territorial Impact of Common Agricultural Policy. CABI Publishing, Wallingford (UK).

Smoleński Z., 1988: Ekonomiczne i społeczne przemiany w rolnictwie europejskim. PWRiL, Warszawa.

Wieliczko B., 2006: Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich. Studia i Monografie 134. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wojtaszek Z., 1991: Kierunki rozwoju gospodarczego rejonów o niekorzystnych warunkach przyrodniczych dla rolnictwa. „Zag. Ekon. Rol.” 4/5: 3–12.

Woś A., 2005: Społeczne funkcje rolnictwa i nowa równowaga. „Zag. Ekon. Rol.” 1: 3–16.

Woś A., Zegar J.S., 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.

Wyzińska-Ludzian J., 1996: Przyczyny i formy interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Wydaw. UMCS w Lublinie, Lublin.

Zegar J., 1989: Regionalizacja polityki rolnej (istota i propozycje rozwiązań). „Zag. Ekon. Rol.” 2: 3–23.

Ziółkowski M., 2005: Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. W: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

48

Strony

104-115

Jak cytować

Roszkowska-Mądra, B. (2008) „Sposoby urzeczywistniania koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (140), s. 104–115. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/09.