Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych – konsekwencje zmian

Autor

  • Kinga Gruziel Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Mirosław Wasilewski Autor jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.2.139/11

Słowa kluczowe:

podatek rolny, podatek dochodowy, indywidualne gospodarstwa rolnicze, FADN

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono koncepcję i konsekwencje zastąpienia podatku rolnego podatkiem dochodowym w gospodarstwach rolniczych o różnych typach w regionie „Mazowsze i Podlasie”. Stwierdzono, że typ rolniczy i powierzchnia UR w sposób zasadniczy różnicuje zależności między dotychczasowym obciążeniem gospodarstw podatkiem rolnym a ewentualnym podatkiem dochodowym. W gospodarstwach rolniczych o typie „bydło mleczne” tylko w najmniejszej grupie obszarowej nie wystąpił dochód do opodatkowania, pod warunkiem wprowadzenia sytemu ulg i zwolnień. W pozostałych grupach obszarowych gospodarstw o tym typie podatek dochodowy był znacznie wyższy od podatku rolnego. Wszyscy rolnicy z gospodarstw o typie rolniczym „zwierzęta ziarnożerne” płaciliby podatek dochodowy, który również był znacznie wyższy niż podatek rolny. W gospodarstwach tych odnotowano rosnące obciążenie podatkiem dochodowym w stosunku do podatku rolnego wraz ze zmniejszeniem ich powierzchni. Natomiast w gospodarstwach o typie rolniczym „uprawy i zwierzęta różne” w większości grup obszarowych nie stwierdzono dochodu do opodatkowania lub kwota podatku rolnego była wyższa od podatku dochodowego. Wprowadzając podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych, należy mieć na uwadze konsekwencje z tego tytułu dla budżetów gmin z badanego regionu.

Bibliografia

Gomułowicz A., Małecki J., 2006: Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Gruziel K., 2006: Opodatkowanie rolnictwa w ocenie rolników indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA, VIII, 4.

Karpus K., 2002: Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kuzińska H., 2001: Finanse publiczne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Majchrzycka-Guzowska A., 1999: Finanse i prawo finansowe. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.

Mastalski R., 2006: Prawo podatkowe. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Modzelewski W., 2007: Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego. Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych, Warszawa.

Owsiak S., 2000: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Podstawka M., 1995: Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Podstawka M., 2000: System podatkowy w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Szczodrowski G., 2003: Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku, tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r., nr 136, poz. 969.

Wach K., 2005: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Wasilewski M., Gruziel K., 2007: Podatek dochodowy w opiniach rolników. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2.

Wilkinson M., 1992: Taxation. Macmillan, London. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-21989-6

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

65

Strony

157-175

Jak cytować

Gruziel, K. i Wasilewski, M. (2008) „Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych – konsekwencje zmian”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (139), s. 157–175. doi: 10.53098/wir.2008.2.139/11.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ