Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę techniczną w okresie przed wstąpieniem i po wstąpieniu do Unii Europejskiej

Autor

  • Beata Pięcek Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

wydatki inwestycyjne, fundusze strukturalne, gospodarka wodno-ściekowa, drogi lokalne, struktura źródeł finansowania inwestycji

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba oceny roli środków finansowych pochodzących z zagranicy, głównie z UE, w generowaniu wzrostu wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2001–2006. Analizy tego zagadnienia dokonano z punktu widzenia finansowania rozwoju bardzo ważnych dla obszarów wiejskich dziedzin, a mianowicie gospodarki wodno-ściekowej i dróg lokalnych. Porównano strukturę źródeł finansowania tych dwóch rodzajów inwestycji w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w okresie przed wstąpieniem i po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Z badań wynika, że gminy na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przeznaczyły w latach 2004–2006 mniej własnych środków niż w latach 2001–2003, spadek ten zrekompensowały i to z nadwyżką środkami pochodzenia zagranicznego. Tego typu sytuacja nie pojawia się w odniesieniu do innych rodzajów inwestycji, w żadnym z nich wzrost nakładów finansowych, jeżeli takowy występował, nie został wygenerowany tylko i wyłącznie z zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku inwestycji drogowych wzrost wydatków w stosunku do lat 2001–2003 pochodził w 63% ze środków własnych i 37% z zewnętrznych źródeł. Wysoki, powyżej 60% udział środków zagranicznych, głównie z budżetu UE, w przyroście ogólnych wydatków inwestycyjnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w latach 2004–2006 potwierdza ważną rolę funduszy strukturalnych UE w stymulowaniu aktywności inwestycyjnej samorządów terytorialnych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

34

Strony

129-143

Jak cytować

Pięcek, B. (2008) „Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę techniczną w okresie przed wstąpieniem i po wstąpieniu do Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 129–143. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/77 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ