Trendy i cechy migracji z Ukrainy do Polski: aspekt obszarów wiejskich i implikacje dla polityki migracyjnej państwa

Autor

  • Taras Vasyltsiv Taras Vasyltsiv, D.Sc. (Economics), Professor, State Enterprise “Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine”, 4 Kozelnytska Str, 79026 Lviv, Ukraine, tgvas77@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-2889-6924
  • Ruslan Lupak Ruslan Lupak, D.Sc. (Economics), Associate Professor, Lviv University of Trade and Economics, 10 Tugan-Baranovskyi Str, 79005 Lviv, Ukraine, economist_555@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-1830-1800
  • Olha Levytska Olha Levytska, Ph.D. (Economics), State Enterprise “Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine”, 4 Kozelnytska Str, 79026 Lviv, Ukraine, o.levytska@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-8174-9918

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir012020/03

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, polityka migracyjna państwa, migracja ludności, terytorialny system migracyjny Ukraina–Polska

Abstrakt

Omówiono współczesne światowe trendy migracyjne w Europie i Polsce. Zidentyfikowano zagadnienia problemowe i zagrożenia dla funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich Polski na tle intensyfikacji emigracji i mobilności wewnętrznej ludności tego kraju. Uzasadniono istotę zagadnienia migracji ukraińskiej jako zasobu wyrównania sytuacji deficytu pracowników na polskim rynku pracy. Przedstawiono oficjalne dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Polsce, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polski oraz niektórych organizacji zajmujących się badaniem migracji w ramach terytorialnego systemu migracyjnego Ukraina–Polska. Na podstawie tych danych udowodniono wzrost wielkości i zasięgu zagranicznej migracji zarobkowej Ukraińców do Polski (wykazano, że obecnie w Polsce przebywa około 1,3 mln Ukraińców, co stanowi 3,5% ludności Polski i jest znaczącą wartością), zaprezentowano kluczowe zmiany w cechach jakościowych i strukturalnych migracji. Scharakteryzowano główne parametry migracji stałej i zarobkowej ludności z Ukrainy na obszary wiejskie w Polsce. Wyciągnięto ważny wniosek, że pomimo wciąż niewielkiej ilości, istnieją pozytywne tendencje i naprawy struktury emigracji Ukraińców na obszary wiejskie w Polsce. Przedstawiono wyniki analizy ilościowej migracji zarobkowej Ukraińców w kontekście ich zatrudnienia w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. Określono specyficzność i zagadnienia problemowe migracji z Ukrainy na obszary wiejskie w Polsce. Uzasadniono zalecenia dotyczące opracowania wspólnych ukraińsko- -polskich praktyk oraz przepisów normatywnych i metodycznych, a także priorytetowych instrumentów polityki migracyjnej, skierowanych na zaspokojenie interesów społeczno- -gospodarczych obu państw.

Downloads

Pages

51-67

Jak cytować

Vasyltsiv, T., Lupak, R. i Levytska, O. (2020) „Trendy i cechy migracji z Ukrainy do Polski: aspekt obszarów wiejskich i implikacje dla polityki migracyjnej państwa”, Wieś i Rolnictwo, (1 (186), s. 51-67. doi: 10.7366/wir012020/03.

Numer

Dział

Artykuły