Meandry polskiej prasy pszczelarskiej w kontekście zmian politycznych i społecznych w Polsce

Autor

  • Karolina Echaust Karolina Echaust, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, karolina.e84@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-6644-7580

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042019/05

Słowa kluczowe:

polskie czasopisma pszczelarskie, analiza treści, geneza prasy pszczelarskiej, brać pszczelarska

Abstrakt

W artykule dokonano analizy wybranych czasopism pszczelarskich − „Bartnika Wielkopolskiego”, „Pszczelarstwa” i „Pasieki”. O wyborze niniejszych czasopism zadecydował okres ich wydawania oraz luka badawcza wynikła w kontekście analizy treści czasopism pszczelarskich, a nie wyłącznie ich opis bibliograficzny. Zebrano materiał źródłowy dotyczący wybranych trzech roczników: 1920 („Bartnik Wielkopolski”), 1950 („Pszczelarstwo”), 2003 („Pasieka”) i poddano ewaluacji, stosując metodę analizy treści Bernarda Berelsona. Przy zastosowaniu tzw. klucza kategoryzacyjnego dokonano eksplikacji, opierając się na dostępnych źródłach. Uwzględniono również momenty transformacji formy kolportowanych czasopism z papierowej na elektroniczną. Celem analizy było zbadanie, o czym i w jaki sposób pisano w ówczesnej prasie specjalistycznej dla „braci pszczelarskiej”, kładąc szczególny nacisk na uchwycenie różnorodności opisywanej problematyki. Ponadto starano się wyjaśnić, czy w latach 1918−2018 polska prasa pszczelarska była „wrażliwa” na zmiany polityczno-społeczne dokonujące się w Polsce w ciągu tych 100 lat.

Bibliografia

Barcz A., Łagodzka D. (2015). Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Berelson B. (1970). Analiza treści. Materiały. Teoria i metodologia badań nad prasą za granicą (przekłady). Analiza zawartości, z. 13. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych. RSW „Prasa”.

Chełmiński A. (1920). Bracia Pszczelarze! Bartnik Wielkopolski, 1/2. Poznań: Poznańska Drukarnia Nakładowa T.A.

Czemarmazowicz E. (1978). Stan prac i problemy bibliografii czasopism polskich (1901–1955). Seria: Prace Instytutu Bibliograficznego, 23. Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Ciesielski T. (1888). Bartnictwo, czyli hodowla pszczół dla zysku oparta na nauce i wielostronnem doświadczeniu. Przyroda pszczół, t. 1. Lwów: Nakładem Autora z drukarni Towarzystwa imienia Szewczenki.

Cymkowski R., Jaroszuk A. (red.) (2014). Pongo. Ludzie i zwierzęta. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Dąbrowska M. (2017). Etnografia i animal studies. Badanie międzygatunkowych powiązań. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(26), 183-201.

Głuch (2003). Unia Europejska. Słownik encyklopedyczny. Wrocław: Wydawnictwo „Europa”.

Kostrzewski Z. (1985). Działalność organizacji pszczelarskich w Wielko polsce. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Kośny L. (2014). Stan badań nad polskimi czasopismami pszczelarskimi. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia o Książce i Informacji, 33(3653), 109-121.

Mashkour M., Grisoni A. (2016). Human-Animal Relationship in the Middle East. Anthropology of the Middle East, 11(1), V–X.

Mamzer H. (2018). Dobrostan zwierząt. Różne perspektywy. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe „Katedra”.

Mamzer H., Isański J. (2018). Socjologia kultury w czasach inteligentnych zwierząt i uczących się maszym. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Pokropek M. (2019). Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Rosner A., Stanny M. (2019). Przemiany struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej.

W: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin (red.). Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi, t. 1 (s. 119–145). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rysiewicz M. (2003). Archiwalne „Pasieki” - słowa wstępne. Klecza Dolna: Wydawnictwo „Pasieka”.

Szczepaniak K. (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 42, 83-112.

Tomaszewski R. (2008). O bibliografii pszczelnictwa polskiego (2008). Biblioteka 12(21), 29-53.

Tomaszewski R. (2013). Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego. Biblioteka, 17(26), 65-101.

Wróblewski R. (1998). Barcie, kłody, kószki i ule polskie. Nowy Sącz: Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik’’.

Czasopisma

Bartnik Wielkopolski (1920), nry 1-2, 3-4, 5-7, 8?11.

Pszczelarstwo (1950), nry 2, 4, 5, 6.

Pasieka (2003), nry 1-4.

Źródła internetowe

Miesięcznik Pszczelarstwo, https://www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl/ (dostęp: 29.06.2019).

Pasieka. Pismo dla pszczelarzy z pasją, https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/ (dostęp: 29.06.2019).

Polski Związek Pszczelarski, http://pzp.biz.pl/ (dostęp: 29.06.2019).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

406

Strony

87-107

Jak cytować

Echaust, K. (2019) „Meandry polskiej prasy pszczelarskiej w kontekście zmian politycznych i społecznych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (185), s. 87–107. doi: 10.53098/wir042019/05.

Numer

Dział

Sto lat rozwoju polskiej wsi