Rolnictwo w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej: główne problemy i tendencje

Autor

  • Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska dr Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, agnieszka.syliwoniuk@wp.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022017/05

Słowa kluczowe:

rolnictwo, monarchie Zatoki Perskiej, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały kluczowe problemy i tendencje, a także ograniczenia i szanse występujące w rolnictwie w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie, Omanie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W pracy poddano analizie wpływ warunków klimatycznych i geograficznych na możliwości rozwoju rolnictwa we wskazanych państwach, jak również zbadano znaczenie niedoboru wody i ziemi uprawnej jako czynników ograniczających. Omówione zostały też rozwiązania mające na celu minimalizację negatywnych efektów tychże czynników. Następnie zarysowana została struktura użytków rolnych oraz struktura produkcji rolnej w monarchiach Zatoki. Z uwagi na to, że rolnictwo ma nie tylko wymiar produkcyjny i znaczenie ekonomiczne, lecz także aspekty społeczne i polityczne – istotne z perspektywy życia codziennego oraz polityki państwa, także one zostały rozpatrzone w artykule. Mając na względzie problemy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, z jakimi muszą zmierzyć się monarchie Półwyspu Arabskiego, w analizie uwzględniono ponadto zależności występujące pomiędzy produkcją rolną a tą dziedziną bezpieczeństwa. Powyższe zagadnienia mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia rolnictwa w przywołanych państwach.

Bibliografia

Arab Development Challenges Report 2011, UNDP.

Arias E., Hodder A.J., Oihabi A. (2016). FAO support to date palm development around the world: 70 years of activity. Emirates Journal of Food and Agriculture, 28, 1, 1–11.

Danecki J. (2001). Arabowie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Danecki J. (2007). Podstawowe wiadomości o islamie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Fronia M. (2010). Adaptacja do negatywnych skutków zmian klimatycznych. Znaczenie analizy kulturowej dla skuteczności projektów rozwojowych. W: Górak-Sosnowska

K., Jurewicz J. (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce (s. 351–364). Łódź: Wydawnictwo Ibidem.

Hasan S. (2012). The Muslim world and human development: An introduction. W: Hasan S. (red.). The Muslim World in 21st Century. Space, Power, and Human Development (s. 3–21). Heidelberg–London–New York: Springer.

Hitti P.K. (1969). Dzieje Arabów. Warszawa: PWN.

Huggett R. (2010). Physical Geography. The Key Concepts. London–New York: Routledge.

Kantowicz E. (1999). Strefa sucha. Zasoby i zagrożenia rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Koran (1986). Tłum. J. Bielawski Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kozanecka M. (1968). Rolnictwo na Bliskim Wschodzie. Kraków: Polska Akademia Nauk.

Kubursi A.A. (2015). Oil, Industrialization and Development in the Arab Gulf States. London–New York: Routledge.

Łęcka I., Plit F. (2006). Afryka Północna i Azja Południowo-Zachodnia – tradycja i nowoczesność w świecie islamu. W: Makowski J. (red.), Geografia regionalna świata (s. 147–173). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Makowski J. (2007). Geografia fizyczna świata. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oguamanam Ch. (2016). Sustainable development in the era of bioenergy and agricultural land grab. W: Alam Sh., Atapattu S., Gonzalez C.G., Razzaque J. (red.), International Environmental Law and the Global South (s. 237–255). Cambridge: Cambridge University Press.

Oman Salinity Strategy, Ministry of Agriculture and Fisheries, Sultanate of Oman, 2012, www.mfa.gov.om

Otok S. (2004). Geografia polityczna: geopolityka, ekopolityka, globalistyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (2000). Poznań: Pallottinum.

Al Qaydi S. (2016). The status and prospects for agriculture in the United Arab Emirates (UAE) and their potential to contribute to food security. Journal of Basic & Applied Sciences, 12, 155–163.

Saudi Arabia, Grain and Feed Annual 2016, United States Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service, www.gain.fas.usda.gov.

Shadid S.A., Ahmed M. (2014). Changing face of agriculture in the Gulf Cooperation Council Countries. W: Shadid S.A., Ahmed M. (red.), Environmental Cost and Face of Agriculture in the Gulf Cooperation Council Countries: Fostering Agriculture in the Context of Climate Change (s. 1–25). Heidelberg–London–New York: Springer.

State of Environment of the United Arab Emirates Report 2015, Ministry of Environment and Water, United Arab Emirates, www.moew.gov.ae

Wyszyński Z., Pietkiewicz S., Łoboda T., Sadowski M. (2008). Opracowanie metodycznych podstaw adaptacji produkcji roślinnej w gospodarstwach rolniczych o różnych typach gospodarowania i skali produkcji do oczekiwanych zmian klimatycznych. W: Sadowski M. i in. (red.), Zmiany klimatu a rolnictwo i obszary wiejskie (s. 51–62). Warszawa: FDPA – Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Zdanowski J. (2013). Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Askon.

Źródła internetowe

FAOSTAT, www.faostat3.fao.org

GRAIN, www.grain.org

International Center for Biosaline Agriculture, www.biosaline.org

Khalifa International Date Palm Award, www.kidpa.ae

Land Matrix, www.landmatrix.org

Ministry of Agriculture and Fisheries, Sultanate of Oman, 2012, www.mfa.gov.om

Ministry of Environment and Water, United Arab Emirates, www.moew.gov.ae

Oxfam, www.oxfam.ca

Secretariat General of the Gulf Cooperation Council, www.gcc-sg.org

Sulaibiya Wastewater Treatment and Reclamation Plant, www.udcsulaibiya.com

United Nations Development Programme (UNDP), www.undp.org

The World Bank, www.worldbank.org

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

1758

Strony

93-118

Jak cytować

Syliwoniuk-Wapowska, A. (2017) „Rolnictwo w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej: główne problemy i tendencje”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (175), s. 93–118. doi: 10.53098/wir022017/05.