Akceptacja społeczna „podatku śmieciowego” na terenach wiejskich

Autor

  • Agnieszka Sobolewska Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.1.138/10

Słowa kluczowe:

odpady komunalne, "podatek śmieciowy"

Abstrakt

Celem pracy jest określenie stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zasadności i szans wprowadzenia „podatku śmieciowego” na terenach wiejskich. Badania przeprowadzono w trzech gminach położonych w południowej części województwa podlaskiego w 2007 roku. Uzyskane wyniki pokazują, że sytuacja dotycząca właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych na obszarze objętym badaniami uległa w ostatnim czasie poprawie. Nie jest ona jednak jeszcze zadowalająca, gdyż nadal około 20% właścicieli nieruchomości na terenach wiejskich nie posiada umów o odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Zainteresowanie udziałem w referendum gminnym dotyczącym przejęcia przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku właściwego postępowania z odpadami i wprowadzenia „podatku śmieciowego” wśród osób objętych badaniami, jest stosunkowo duże. Zdecydowanie za udziałem w referendum było 50% respondentów, a 23% raczej wzięłoby w nim udział. Spośród osób deklarujących chęć uczestnictwa w referendum raczej za wprowadzeniem „opłaty śmieciowej” opowiedziałoby się 54%, jeżeli nie istniałoby ryzyko, że będzie ona wyższa od kosztów obecnie ponoszonych.

Bibliografia

Czeluśniak R., 2003:. Program ochrony środowiska gminy Kalety. Maszynopis Eko-dom, Kalety.

Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 2006/12/WE w sprawie odpadów, 2006. Dziennik Urzędowy UE nr 114 z 27 kwietnia 2006 r.

Kozmana M., 2006: Podatek śmieciowy wraca. Gminy chcą pełnej kontroli nad śmieciami. Rzeczpospolita 26.06.2006 r.

Leszczyński S., 2001: Wybrane aspekty gospodarowania odpadami w perspektywie przyłączenia się Polski do UE. W: Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa w świetle integracji Polski z Unią Europejską. Red. E. Grygorczuk-Petersons. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok.

Majkowski R., 2004: Spalanie odpadów w paleniskach domowych. Skutki oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Kominiarz Polski 3.

Małecki P., 2006: Uwarunkowania i doświadczenia w funkcjonowaniu opłaty śmieciowej. Ekonomia i Środowisko 2 (30).

Matlak D., 2007: Spór o podatek śmieciowy. Ekologia 1.

Nussbaumer T., 2004: Dioxin – und PAK-Emissionen der privaten Abfallverbrennung. UmweltMateriallen 172. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Berno.

Ochrona środowiska 2006, 2006. GUS, Warszawa.

Rakiel-Czarnecka W., 2005: Śmieci – dowód na istnienie człowieka? Przyroda Polska 4.

Regulacje prawne Unii Europejskiej w obszarze gospodarki odpadami, 2005 (http://huby.seo.pl/13_recykling/131_kpgo.html ).

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno, 2004. Załącznik do uchwały nr XV/80/04 Rady Gminy Lipno z dnia 6 września 2004 roku.

Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami, 2006. MP nr 90, poz. 946.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 1996. DzU nr 132. poz. 622 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, 2000. DzU nr 88, poz. 985.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 2001. DzU nr 62, poz. 628 z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 2004. Dz.U nr 19, poz. 177 z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, 2005. DzU nr 175, poz. 1462 z późn. zm.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

46

Strony

169-182

Jak cytować

Sobolewska, A. (2008) „Akceptacja społeczna «podatku śmieciowego» na terenach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (138), s. 169–182. doi: 10.53098/wir.2008.1.138/10.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ