Domestic Violence Against Women in Rural Communities in Poland [Przemoc domowa wobec kobiet w społecznościach wiejskich]

Autor

  • Sylwia Michalska dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, sibia@wp.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042016/08

Słowa kluczowe:

przemoc domowa, przemoc wobec kobiet, kobiety wiejskie, pamiętniki

Abstrakt

Przemoc domowa to trudny temat badawczy; zakłada się, że na jaw wychodzi tylko mała część zachowań przemocowych, ponieważ zarówno sprawcy, jak i ofiary przemocy mówią o niej niechętnie, ukrywają akty przemocy, boją się o niej opowiadać. Obecnie mówienie o przemocy i pomaganie jej ofiarom staje się jeszcze trudniejsze, gdyż przemoc domowa stała się tematem politycznym. Wskazują na to działania zmierzające do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej oraz odbieranie środków organizacjom niosącym pomoc ofiarom.Mimo niepełnych danych statystyki wskazują, że skala problemu przemocy domowej jest duża. Niestety, o skali przemocy w społecznościach wiejskich wiemy jeszcze mniej niż o przemocy domowej w ogóle, choć badania światowe wskazują, że z różnych względów, analizowanych w artykule, może ona zachodzić na większą skalę i przybierać szczególne formy, jednak mała liczba badań empirycznych utrudnia pisanie o przemocy domowej na wsi. Celem prezentowanego artykułu jest omówienie definicji, próba oszacowania skali problemu przemocy domowej, prezentacja propozycji działań podejmowanych dla zapobiegania przemocy w społecznościach wiejskich w innych krajach, wreszcie analiza zjawiska przemocy w rodzinach wiejskich w Polsce na podstawie świadectw pochodzących z analizy pamiętników kobiet wiejskich.

Bibliografia

Brookbank C. (1995). Spouse Abuse in Rural Communities: A Review of the Literature. Ottawa: Department of Justice Canada.

Buzawa E., Buzawa C.G. (2003). Domestic Violence: The Criminal Justice Response. Thousand Oaks, California: Sage.

Caesar P.L. (1988). Exposure to violence in the families-of-origin among wife-abusers and maritally nonviolent men. Violence and Victims, 3, 49–63.

Campo M., Tayton S., Domestic and Family Violence in Regional, Rural and Remote Communities; https://aifs.gov.au/cfca/sites/default/files/publication-documents/cfca-resource-dv-regional.pdf [accessed: 12.08.2016].

Carrington K., Scott J. (2008). Masculinity, Rurality and Violence. The British Journal of Criminology, 48 (5), 641–666.

Chałasiński J. (1984). Młode pokolenie chłopów: procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. Vol. 1–4. Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Connell R.W. (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Stanford: Stanford University Press.

Counts D.A., Brown J.K., Campbell J.C. (1992). Sanctions and Sanctuary: Cultural Perspectives on the Beating of Wives. Boulder: Westview Press.

Cox P. (2015). Violence Against Women: Additional Analysis of the Australian Bureau of Statistics Personal Safety Survey. Sidney: Australia’s National Research Organization for Women’s Safety.

Dymarczyk W. (2012). Metoda dokumentów osobistych. In: K. Konecki, P. Chomczyński (ed.), Słownik socjologii jakościowej (pp. 173–176). Warsaw: Difin.

Gałaj D. (1986). Być matką. Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

García-Moreno C., Stöckl H. (2013). Protection of sexual and reproductive health rights: Addressing violence against women. In: M.A. Grodin, D. Tarantola, G.J. Annas et al., Health and Human Rights in a Changing World (pp. 780–781). New York: Routledge.

George A., Harris B. (2015). Landscapes of Violence: Women Surviving Family Violence in Regional and Rural Victoria. Geelon: Centre for Rural and Regional Law and Justice, Deakin University.

Grabski W. (2004). Pamiętniki chłopów i środowisko społeczne wsi polskiej. In: W. Grabski, Prace socjologiczne (pp. 348–383), Warsaw: SGGW.

Gruszczyńska B. (2007). Przemoc wobec kobiet. Aspekty prawnokryminologiczne. Warsaw: Oficyna and Wolters Kluwer.

Hartmann B., Boyce J.C. (1983). A Quiet Violence: View From a Bangladesh Village. London: Zed Press.

Heise L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. Violence Against Women, 4, 262–290.

Herzberger S. (2002). Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. Warsaw: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Hornosty J., Doherty D. (2002). Responding to Wife Abuse in Farm and Rural Communities. Regina: Saskatchewan Institute of Public Policy.

Jackson N.A. (2007). Encyclopedia of Domestic Violence. New York: Routledge.

Jagiełło-Łysiowa E. (ed.) (1975). Rola przeorana, dom piękny. Warsaw: Książka i Wiedza.

Jakubczak F. (1968). Metoda pamiętnikarstwa masowego w badaniach nad współczesnością. In: Badania socjologiczne na Ziemiach Zachodnich (pp. 44–45). Materiały z konferencji w Poznaniu w dniach 1 i 2 marca 1968 r. Poznań: Instytut Zachodni.

Jakubczak F. (1963). O dokumentach pamiętnikarskich jako materiale źródłowym dla socjologii. Przegląd Socjologiczny, 2, 68–90.

Jakubczak F. (1972). Metodologiczne problemy użytkowania dokumentów pamiętnikarskich w badaniach nad kulturą współczesną. In: K. Krzemień (ed.), Ruch pamiętnikarski i przemiany polskiej kultury (pp. 84-108). Warsaw: PWN.

Jakubczak F. (ed.) (1976). Być w centrum życia. Warsaw: Książka i Wiedza.

Jejeebhoy S.J. (1998). Wife-beating in rural India: A husband’s right? Evidence from survey data. Economic and Political Weekly, 33, 855–862.

Jejeebhoy S.J. (2000). Women’s autonomy in rural India: Its dimensions, determinants, and the influence of context. In: H.B. Presser, G. Sen (eds), Women’s Empowerment and Demographic Processes (pp. 204–238). Oxford, England: Oxford University Press.

Jiwani Y., Moore S., Kachuk P. (1998). Rural Women and Violence: A Study of Two Communities in British Columbia. Vancouver: The FREDA Centre for Research on Violence against Women and Children, Simon Fraser University. http://www.harbour.sfu.ca/freda/articles/rural01.htm [accessed 4.02.2010].

Kasdorff D., Erb B. (2010). Serving Victims of Violence in Rural Communities: Challenges and Best Practices. Ontario: Victim/Witness Assistance Program, East Region.

Knapik W. (2008). Kobieta w wiejskiej społeczności lokalnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kotlarska-Michalska A. (2011). Społeczne role kobiet. Edukacja Humanistyczna, 1 (24), 25–35.

Levinson D. (1989). Family Violence in Cross-Cultural Perspectives. Newbury Park, CA: Sage.

Mazur J. (2002). Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Żak.

McQuigg R.J.A. (2011). Potential problems for the effectiveness of international human rights law as regards domestic violence. In: R.J.A. McQuigg, International Human Rights Law and Domestic Violence: The Effectiveness of International Human Rights Law (p. 13). Oxford, New York: Taylor & Francis.

Mellibruda J. (2012). Przeciwdziałanie przemocy domowej. Warsaw: Instytut Psychologii Zdrowia.

Milkiewiczowa M. (1999). Wieś polska ginie. In: C. Miłosz, Wyprawa w Dwudziestolecie (pp. 350–351). Cracow: Wydawnictwo Literackie.

Miłosz C. (1999). Wyprawa w Dwudziestolecie. Cracow: Wydawnictwo Literackie.

Niczyporuk D. (2004). Przemoc w kulturze wsi. Niebieska Linia, 5. http://www.niebieskalinia.pl/pismo/153-czasopismo/artykuly-nl?start=234 [accessed: 12.08.2016].

Owen S., Carrington K. (2014). Domestic violence service provision and the architecture of rural life: An Australian case study. Journal of Rural Studies, 39, 229–238.

Pawłowska K. (2009). Metoda pamiętnikarska w polskiej socjologii wsi – ujęcie antropologiczne. Wieś i Rolnictwo, 1 (142), 62–84.

Phillips J., Vandenbroek P. (2014). Domestic and Family Violence in Australia: An Over view of the Issues. Parliamentary Library Research Paper, Canberra: Parliament of Australia. http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1415/Quick_Guides/DVinAust [accessed: 12.08.2016].

Pospiszyl I. (2000). Przemoc w rodzinie. Cracow: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Ragusa A. (2013). Rural Australian women legal help seeking for intimate partner violence: Women intimate partner violence victim survivors’ perceptions of criminal justice support services. Journal of Interpersonal Violence, 28 (4), 685–717.

Rajska-Kulik I. (2007). Przemoc wewnątrzmałżeńska – uwarunkowania pozostawania maltretowanych kobiet w krzywdzącym związku. Chowanna, 1, 11–24.

Rao V. (1997). Wife-beating in rural South India: A qualitative and econometric analysis. Social Science and Medicine, 44, 1169–1180.

Shellie W., Lunn D. (2000). The Ontario Rural Woman Abuse Study. Ottawa: Department of Justice, Canada.

Szczepański J. (1971). Metoda biograficzna. In: J. Szczepański. Odmiany czasu teraźniejszego (pp. 573–607). Warsaw: Książka i Wiedza.

Szpak E. (2013). Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Thomas W., Znaniecki F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce. Vol. 1–5. Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Tryfan B. (1968). Pozycja społeczna kobiety wiejskiej. Warsaw: Książka i Wiedza.

Tryfan B. (oprac.) (1975). Czyste wody moich uczuć. Warsaw: Książka i Wiedza.

Tryfan B. (1987). Kwestia kobieca na wsi. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Tryfan B. (1996). Ochrona socjalna rodziny wiejskiej. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

United Nations. (1993). Declaration on the Elimination of Violence Against Women. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Wendt S. (2009a). Construction of local culture and impacts on domestic violence in an Australian rural community. Journal of Rural Studies, 25 (2), 175–184.

Wendt S. (2009b). Domestic Violence in Rural Australia. Annadale, NSW: Federation Press.

Wendt S. (2010). Building and sustaining local co-ordination: An Australian rural community responds to domestic and family violence. British Journal of Social Work, 40, 44–62.

Wendt S., Bryant L., Chung D., Elder A. (2015). Seeking help for domestic violence: Exploring rural women’s coping experiences: State of the knowledge paper. Landscapes: State of the Knowledge, 4. Alexandria, NSW: Australia’s National Research Organisation for Women’s Safety.

Wendt S., Hornosty J. (2010). Understanding contexts of family violence in rural, farming communities: Implications for rural women’s health. Rural Society, 20 (1), 51–63.

Wojtczak D. (2006). Postawy wobec kobiet wykorzystywanych seksualnie. Praca Socjalna, 1, 27–46.

World Health Organization. (2010). Preventing Intimate Partner and Sexual Violence against Women: Taking Action and Generating Evidence. Geneva.

World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Geneva.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1 [accessed: 12.08.2016].

Znaniecki F. (1934). The Method of Sociology, New York: Ferrar Rinehart.

Znaniecki F. (1938). Przedmowa. In: J. Chałasiński. Młode pokolenie chłopów: procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce (pp. X–XVIII). Vol. 1. Warsaw: Spółdzielnia Wydawnicza „Pomoc Oświatowa”.

Znaniecki F. (1988). Wstęp do socjologii. Warsaw: PWN.

Znaniecki F. (2009). Metoda socjologii, trans. E. Hałas. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Liczba pobrań artykułu

272

Strony

141-162

Jak cytować

Michalska, S. (2016) „Domestic Violence Against Women in Rural Communities in Poland [Przemoc domowa wobec kobiet w społecznościach wiejskich]”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (173), s. 141–162. doi: 10.53098/wir042016/08.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 > >>