Kontekst innowacji w grupach producentów rolnych

Autor

  • Marta Domagalska-Grędys dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys, Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Polska, rrdomaga@cyf-kr.edu.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir012016/08

Słowa kluczowe:

innowacje otwarte i zamknięte, procesy innowacyjne, grupy producentów rolnych, sieci gospodarstw, relacje wewnątrzgrupowe i międzyorganizacyjne, stan relacji wewnątrzgrupowych

Abstrakt

Streszczenie: Głównym celem opracowania jest identyfikacja i ocena kontekstu kształtowania innowacji w grupach producentów rolnych. Grupy postrzegano jako miejsce tworzenia sieci gospodarstw, sprzyjających powstawaniu innowacji otwartych. Kontekst innowacji w grupach rolników odniesiono do klasycznej teorii rozwoju podmiotów rynkowych na bazie innowacji zamkniętych (Josepha Shumpetera) i innowacji otwartych tworzonych w sieciach współpracy według współczesnych teoretyków (Henry’ego Chesbrougha i Claytona Christiansena, Everetta M. Rogersa).Pomocniczym celem badań była próba odpowiedzi na pytanie, czy stan relacji wewnątrzgrupowych stanowi przesłankę do zwiększenia innowacji w gospodarstwach, biorąc pod uwagę zmianę relacji w grupach różnych profili produkcji, wskaźniki dynamiki grupowej oraz ocenę relacji z instytucjami współpracującymi. Badania przeprowadzono wśród grup producentów rolnych województwa małopolskiego, wykorzystując metodę wywiadu bezpośredniego w 2015 r. Wyniki badań wskazują na największe zaangażowanie innowacyjne w grupach sadowniczych przy stałych (niezmiennych) relacjach wewnątrzgrupowych, przeciętnych wskaźnikach grupowych i przy dużej liczbie instytucji współpracujących.

Bibliografia

Adamowicz M. (2007). Sieci współpracy, gron i terytorialne systemy produkcyjne jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe, Seria IX, 22, 15–21.

Almirall E., Casadesus-Masanell R. (2010). Open versus closed innovation: a model of discovery and divergence. Academy of Management Review, 35 (1), 27–47.

Carmeli A., Meitar R., Weisberg J. (2006). Self-leadership and innovative behavior at work. International Journal of Manpower, 27 (1), 75–90.

Chesbrough H.W. (2003). Open Innovation. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

Chiaroni D., Chiesa V., Frattini F. (2011) The open innovation journey: how firms dynamically implement the emerging innovation management paradigm. Technovation, 31, (1), 34–43.

Christiansen C.M., Raynor M., Verlinden M. (2003). Zmierzaj tam, gdzie będą pieniądze. Harvard Business Review Polska.

Christiansen C.M., Scott D.A., Roth E.A. (2010). Innowacje. Następny krok. Warszawa: Studio Emka.

Czerniak J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin.

Dodgson M. (1993). Technological Collaboration in Industry. London: Routledge.

Domagalska-Grędys M. (2014). Relacje sieciowe z udziałem grup producentów rolnych – identyfikacja i ocena zróżnicowania. W: Borowiecki R., Rojek T. (red.). Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca – kooperacja – sieci (s. 147–156). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Domagalska-Grędys M. (2016). Mikro-konteksty kształtowania zmian relacji w sieci grup producentów rolnych. W: Sroka W. (red.). Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy (s. 93–308). Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.

Foster R., Kaplan S. (2003). Twórcza destrukcja. Łódź: Galaktyka.

Jongen W. (2005). Innovation in Agri-food Systems: Product Quality and Consumer Acceptance. Wageningen Academic Pub.

Juchniewicz M. (2014). Model otwartych innowacji w przemyśle spożywczym: skala i znaczenie zjawiska. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 107–118.

Kleysen R.F., Street Ch.T. (2001). Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior. Journal of Intellectual Capital, 2 (3), 284–296.

Łuczka W. (2014). Network interconnections as a driver of innovativeness in meat industry company. Acta Oeconomia, 13 (4), 115–124.

MG (2013). Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Mikołajec J. (2014). Dwa typy dyfuzji innowacji i ich ontologiczne założenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 72 (1918), 125–134.

Muras M., Zabłocki W. (2013). Zastosowanie teorii dyfuzji innowacji na przykładzie wprowadzenia na rynek Airbusa A380. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 89, 135–148.

Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (2012). Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.

Podręcznik Oslo… (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa. Wydanie trzecie.

Rogers E.M. (1995, 1996). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press of Glencoe.

Schumpeter J. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Scott S.G., Bruce R.A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37 (3), 580–607.

Siekierski J., Śliwa R. (2015). Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne w polskiej gospodarce w latach 2004–2020 (w świetle dokumentów strategicznych i operacyjnych). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Tom 26. Prace z Zakresu Zarządzania, 1 (czerwiec), 139–153.

Sulejowicz A. (1997). Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Tidd J., Bessant J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Wojtczuk-Turek A. (2011). Zachowanie innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin.

Wojtczuk-Turek A. (2010). Organizacyjne i kompetencyjne predykatory zachowań innowacyjnych – analizy empiryczne. Współczesne Zarządzanie, 4, 95–106

Źródła internetowe

Andrejczuk M. (2013), Otwarte innowacje – w drodze ku intelektualnemu przewrotowi, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/otwarte-innowacje-w-drodze-ku-intelektualnemu-przewrotowi/ [dostęp: 26.08.2015].

Employee Engagement – a Towers Perrin study (2009), March, http://www.reach1to1.com/2009/03/09/employee-engagement-drives-business-performance/ [dostęp:26.08.2015].

Fakty i mity związane z zaangażowaniem pracowników, http://www.rp.pl/artykul/295880,294552.html [dostęp: 26.08.2009].

http://akson.sgh.waw.pl/~rmrowka/Publikacje/Rafal%20Mrowka%20-%20Zaangazowanie.pdf, s.12 [dostęp: 26.08.2015].

http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture/index_pl.htm [dostęp:26.08.2015].

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/NTS_dzialanosc_innowacyjna_2009-2011.pdf [dostęp:26.08.2015].

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2011-2013,2,8.html [dostęp: 26.08.2015].

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia/Centrala/konferencje/18_grudnia_2014/PROW_prezenatacja.pdf [dostęp: 26.08.2015].

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/chodak/wyklad_mikro/mikro12.doc [dostęp: 26.08.2015].

http://www.prokurent.com/pl/warto-wiedziec/2015-02-11-08-16-29.html [dostęp: 26.08.2015].

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

111

Strony

139-164

Jak cytować

Domagalska-Grędys, M. (2016) „Kontekst innowacji w grupach producentów rolnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (170), s. 139–164. doi: 10.53098/wir012016/08.