Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej

Autor

  • Brygida Solga Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Słowa kluczowe:

polityka migracyjna, polityka społeczna, migracje zagraniczne, imigracja cudzoziemców

Abstrakt

Streszczenie: Utrzymująca się wysoka skala migracji zagranicznych i wzrastający napływ cudzoziemców do Polski, a także prognozowane zmiany demograficzne ożywiły dyskusję nad kształtem polityki migracyjnej kraju. Obecnie brakuje jeszcze spójnego systemu takiej polityki, choć od lat 90. XX w. podejmowano wiele działań związanych z tym zagadnieniem.Wydaje się jednak, że do tej pory przeważały działania o rozproszonym charakterze, w dodatku nie zostały uregulowane sprawy podstawowe z punktu widzenia sytuacji migracyjnej kraju oraz jej możliwości w tym zakresie. Można jednak zauważyć, że ostatnio polityka migracyjna staje się elementem kompleksowego sposobu rozwiązywania problemów rozwojowych państwa.Celem artykułu jest analiza dotychczasowych działań podjętych w związku z kształtowaniem się w Polsce polityki migracyjnej. System ten osadzono w szerszym kontekście wielosektorowej polityki społecznej, zakładając, że naturalnym kontekstem zarówno badawczym, jak i praktycznym dla zagadnień związanych z polityką migracyjną czy szerzej: zagadnieniami migracyjnymi jest polityka społeczna.

Bibliografia

Bade K., 1992: Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland. C.H. Beck, München. [za:] Pries L. 2001: Migration und Integration in Zeiten der Transnationalisierung oder: Warum braucht Deutschland eine „Kulturrevolution”? IZA Zeitschrift für Migration und Soziale Arbeit.

Balicki J., Stalker P., 2006: Polityka imigracyjna i azylowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

Chałupczak H., Firlit-Fesnak G., Lesińska M., Solga B., 2014: Polityka migracyjna Polski wobec najnowszej emigracji Polaków po 2004 roku. [w:] Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, M. Lesińska, M. Okólski, K. Slany, B. Solga (red.). Komitet Badań nad Migracjami PAN, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Diagnoza społeczna 2013, 2014: Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński T. Panek (red.). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Duszczyk M., 2008: Wyzwania polskiej polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe. [w:] Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, P. Kaczmarczyk, M. Okólski (red.). Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Eurostat, Liczba zezwoleń pobytowych udzielonych cudzoziemcom w krajach UE w 2013 r., http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Total_number_of_first_residence_permits_issued_by_reason,_in_2013_V2.png

Firlit-Fesnak G., 2013: Polityka społeczna w Polsce wobec współczesnych procesów migracyjnych. Próba diagnozy i rekomendacje. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny nr 3.

Grewiński M., Kamiński S., 2011: Sektor gospodarki społecznej w wielosektorowej polityce społecznej – w kierunku usług społecznych. [w:] Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, M. Grewiński, M. Rymsza (red.). Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa.

Iglicka K., 2007: Kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej w ramach obszaru legalnej migracji pracowniczej na lata 2007–2012. Raporty i Analizy nr 1.

Kaczmarek T., 1997: Cud gospodarczy Niemiec. Ludwiga Erharda koncepcja społecznej gospodarki rynkowej. W 100 rocznicę urodzin L. Erharda. Fundacja ATK, Warszawa.

Komentarz do danych dotyczących zestawienia za 2014 rok. Urząd do Spraw Cudzoziemców, http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne

Kurzynowski A., 2003: Polityka społeczna – podstawowe pojęcia i zakres. [w:] Polityka społeczna, A. Kurzynowski (red.). SGH, Warszawa.

Lesińska M., Stefańska R., 2010: Polityka migracyjna oraz rozwiązania dotyczące dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Raport o rozwiązaniach przyjętych w wybranych państwach Unii Europejskiej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Luft S., 2011: Wie funktioniert Integration? Mechanismen und Prozesse. Aktuelle Analyse nr 54.

Łukaszczyk K., (red.) 2013: Imigracja studentów zagranicznych do Polski. Raport Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Departament Polityki Migracyjnej, Warszawa.

Plan wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”, 2013: Departament Polityki Migracyjnej MSW, Warszawa.

Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, 2012: Departament Polityki Migracyjnej MSW, Warszawa.

Solga B., 2014: The Importance of International Return Migration in the Rural Development, Studia Regionalia, vol. 39.

Solga B., 2013: Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym. Politechnika Opolska, Opole.

Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski, 2014: Raport Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Koordynacja K. Slany i B. Solga, Warszawa.

Supińska J., 1991: Dylematy polityki społecznej. Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa.

Szarfenberg R., 2003: Definicje polityki społecznej. [w:] Wokół teorii polityki społecznej, B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.). Aspra-Jr, Warszawa.

Szumlicz T., 1994: Modele polityki społecznej. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Szymańska-Zybertowicz K., 2011: Nieobecne wyzwanie? Integracja jako zadanie polityki społecznej wobec cudzoziemców w Polsce po 1989 r. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650).

Zagóra-Jonszta U., 2009: Społeczna gospodarka rynkowa a polska transformacja. [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, D. Kopycińska (red.). Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

331

Strony

133-145

Jak cytować

Solga, B. (2015) „Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej”, Wieś i Rolnictwo, (3 (168), s. 133–145. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/587 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ