Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju

Autor

  • Arkadiusz Piwowar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Maciej Dzikuć Uniwersytet Zielonogórski

Słowa kluczowe:

odnawialne źródła energii, energetyka, obszary wiejskie

Abstrakt

Streszczenie: Krajowa polityka energetyczna zmierza w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji mocy wytwórczych. Istotne w tym względzie będą działania podejmowane w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich zarówno z punktu widzenia produkcji, jak i konsumpcji energii. Z jednej strony, rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest uzależniony od dostępu do energii, z drugiej, energia może być produkowana przy wykorzystaniu zasobów rolnictwa. W niniejszej pracy przedstawiono stan i strukturę zużycia podstawowych nośników energii w rolnictwie w Polsce w latach 2011–2013. Określono również wyzwanie dla obszarów wiejskich w Polsce w zakresie zrównoważonej energetyki, tj. rozwoju odnawialnych źródeł energii; modernizacji wiejskich obiektów budowlanych w kierunku nisko energochłonności; nowych, nisko energochłonnych technologii i technik produkcji rolnej; zrównoważonej konsumpcji energii w gospodarstwach domowych rolników i innych gospodarstwach domowych osób zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce.

Bibliografia

Banak M.J., 2010: Lokalizacja elektrowni wiatrowych – uwarunkowania środowiskowe i prawne. Człowiek i Środowisko nr 34, s. 117–128.

Banasiak J., 2008: Wydajnościowa analiza w procesach eksploatacji maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza nr 4, s. 63.

Chalamoński M., 2006: Efektywność termomodernizacji budynków mieszkalnych. Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie, K. Żarski (red.). Tuchola.

Dzikuć M., 2013a: Applying the life cycle assessment method to an analysis of the environmental impact of heat generation. International Journal of Applied Mechanics and Engineering, vol. 18, no. 4, s. 1275–1281.

Dzikuć M., 2013b: Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego. Rynek Energii nr 1, s. 56–61.

Dzikuć M., Piwowar A., 2014: Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, [w:] Clou społeczne pogranicza, R. Woźniak, T. Zaborowski (red.). Wyd. Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlk., Gorzów Wlk. – Poznań.

Dzikuć M., Adamczyk J., 2015: The ecological and economic aspects of a low emission limitation: A case study for Poland. International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 20, s. 217–225, DOI: 10.1007/s11367-014-0819-x

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010 i 2011. GUS, Warszawa 2012, s. 217–219.

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2012 i 2013. GUS, Warszawa 2014, s. 217–219.

Górecka M., 2012: Główne zalecenia w projektowaniu niskoenergochłonnych domów wiejskich. Architektura nr 11, s. 38.

Kapela K., Czarnocki S., 2011: Ocena wykorzystania ciągników rolniczych w gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza nr 9, s. 95.

Kordas L., 2005: Energetyczne i ekonomiczne skutki stosowania uproszczeń w uprawie roli w zmianowaniu. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura nr 1 (1), s. 51–60.

Krakowiak S., 2012: Potrzeby energetyczne polskich wsi i rolnictwa. Materiały Konferencyjne „Energetyka na terenach wiejskich”, 27–28.03.2012 r.

Laskowski L., 2008: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Małecka I., 2006: Produktywność roślin w płodozmianie w zależności od systemów uprawy roli. Fragmenta Agronomica, nr 2 (90), s. 261–272.

Mejro Cz., 1980: Podstawy gospodarki energetycznej. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Ochrona Środowiska 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 228.

Piwowar A., 2012: Wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze w Polsce w latach 1996–2010. Inżynieria Rolnicza nr 4, s. 339–348.

Piwowar A., Dzikuć M., 2013: Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 1, s. 207–217.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Analizy Rynkowe 2014, nr 41, s. 32.

Wasa M., 2011: Pierwsza w Polsce farma PV o mocy 1 MW. Fotowoltaika nr 3, s. 12.

Wójcicki Z., 2010: Potrzeby energetyczne i wykorzystanie odnawialnych zasobów energii. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4, s. 37–47.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

67

Strony

107-114

Jak cytować

Piwowar, A. i Dzikuć, M. (2015) „Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju”, Wieś i Rolnictwo, (3 (168), s. 107–114. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/585 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ