Poród i macierzyństwo na wsi — zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich

Autor

  • Magdalena Gajewska Autorka jest pracownikiem naukowym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
  • Sylwia Michalska Autorka jest pracownikiem naukowym w Instytucie Rozwoju Wsi Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

kobiety wiejskie, macierzyństwo, poród

Abstrakt

W artykule omówiono wyniki badań, mówiących o czynnikach wpływających na dzietność kobiet. Autorki szczególnie koncentrują się na słabo zbadanym i rzadko opisywanym czynniku, jakim jest rodzaj doświadczenia porodowego. Na podstawie źródeł, jakimi są pamiętniki kobiet wiejskich, oraz literatury podjęto próbę zrekonstruowania doświadczenia porodowego w społeczności wiejskiej, zaś na podstawie dostępnej literatury, wyników realizowanych w Polsce badań oraz pilotażowych badań własnych autorki podejmują próbę odpowiedzi na pytanie o dostęp wiejskich matek do zmian, jakie zachodzą w położnictwie.

Bibliografia

Badinter E., 1998: Historia miłości macierzyńskiej. Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.

Boguszewski R., 2013: Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie. [w:] Rodzina i jej przemiany, M. Grabowska (red.). Opinie i Diagnozy CBOS nr 26, Warszawa.

Boguszewski R., 2014: Religijność. [w:] Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy, N. Hipsz (red.). Opinie i Diagnozy nr 30 CBOS, Warszawa.

Budrowska B., 2000: Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Monografia FNP, Warszawa.

Curzytek J., 1935: Organizacja pracy w gospodarstwach włościańskich. Na podstawie materiałów rachunkowych 5 gospodarstw z województw południowych. Warszawa.

CBOS, 2013: Wieś Polska, Postawy, Styl życia, BS/117/2013,Warszawa.

Fijałkowski W., 1998: Dar rodzenia. PAX, Poznań.

Fuszara M., 2003: Sołtyski w Polsce. www.feminoteka.pl/downloads/soltyski_w_polsce.pdf (dostęp: 19.12.2014).

Gałaj D., 1986: Być matką. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Gennep A., 2004: Obrzędy przejścia, Systematyczne studium ceremonii. PIW, Warszawa.

Grabowska M. (red.), 2013: Rodzina i jej przemiany. Opinie i Diagnozy CBOS nr 26, Warszawa.

Graff A., 2014: Matka feministka. Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.

Hipsz N. (red.), 2014: Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy. Opinie i Diagnozy nr 30, CBOS, Warszawa.

Jagiełło-Łysiowa E. (red.) 1975: Rola przeorana, dom piękny. Wydawnictwo Książka i Wiedza Warszawa.

Jaguś I., 2005: Od wielodzietności do bezdzietności. [w:] Dylematy Współczesnych Rodzin. Rocznik

Socjologii UAM, Poznań. https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4207/1/08_Inga_Jagus_Od%20wielodzietnosci%20do%20bezdzietnosci_127-139.pdf (dostęp on-line: 11.01.2015)

Jakubczak F. (red.), 1975: Być w środku życia. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.

Jóźwiak J., Kotowska I.E., 2010: Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne. Narodowa Rada Rozwoju. http://pub.katalogsamorzadowy.home.pl/pub/tom%201%20v%2010_10.pdf (dostęp: 10.01.2015).

Kitzinger Sh., 2000: Rok po urodzeniu dziecka. Prószyński i spółka, Warszawa.

Knapik W., 2008: Kobieta w wiejskiej społeczności lokalnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kotlarska-Michalska A., 2011: Społeczne role kobiet. Edukacja Humanistyczna nr 1 (24), Szczecin.

Krzyszkowski J. (red.), 2008: Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Warszawa.

Kwiatek M. i in., 2011: Szkoła rodzenia, profil pacjentek oraz wpływ zajęć na przebieg porodu i stan noworodka. [w:] Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, t. 17, wersja PDF, (dostęp on-line: 20.12. 2014).

Maciarz A., 2004: Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Niezrealizowany potencjał dzietności polskich rodzin, A. Klaja (red.), 2013: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia http://www.dzielopl.home.pl/sadzielo/RAPORT_Niezrealizowany_potencjal_dzietnosci_polskich_rodzin.pdf (dostęp: 10.02.2015).

Nowak W., 2003: Układ władzy w rodzinach wiejskich w latach osiemdziesiątych. Blaski i cienie życia rodzinnego. Roczniki Socjologii Rodziny XV UAM, Poznań.

Odent M., 2009: Odrodzone Narodziny, Jak powinny rodzić się dzieci? Dom Wydawniczy Bela Med, Warszawa.

Omyła-Rudzka M., 2013: Postawy prokreacyjne kobiet. [w:] Kobieta w rodzinie, w pracy, w przestrzeni publicznej, M. Grabowska (red.). Opinie i diagnozy nr 25, CBOS, Warszawa.

Otffinowska A., 2006: Poród to nie choroba. Gazeta Wyborcza, dodatek specjalny; 26–28.02.2006, wersja elektroniczna: http://bi.gazeta.pl/im/7/9470/m9470367,RODZICPOLUDZKU2006DODATEK.pdf

Piątkowski W., 2008: Medycyna niekonwencjonalna w Polsce. UMCS, Lublin.

Podogrodzka M., 2011: Zachowania prokreacyjne ludności na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990–2009. Wieś i Rolnictwo nr 2, IRWiR PAN, Warszawa.

Podogrodzka M., 2012: Zmiany zachowań matrymonialnych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990–2009. Wieś i Rolnictwo nr 2, IRWiR PAN, Warszawa.

Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce, 2014: Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS, komunikat na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014, Warszawa.

Raport o stanie edukacji, 2010. http://eduentuzjasci.pl/component/content/article/126–informacje/artykul/233-raport-o-stanie-edukacji-2010.html?showall=&start=4 (dostęp 12.01.2015).

Raport o stanie wsi. Polska wieś 2014, 2014: FDPA.

Raport o roli kobiet w rodzinie. CBOS, marzec 2013, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_030_13.PDF (dostęp: 12.01.2015).

Rosner A., Stanny M., 2014: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWiR PAN, Warszawa.

Rudnicka B., Pietrzak Z., Krasomski G., 2011: Wpływ czynników socjologicznych i demograficznych na wybór porodu rodzinnego lub tradycyjnego. [w:] Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, t. 4, zeszyt 2, s. 96–100; http://www.ptmp.com.pl/png/png4z2_2011/PNG42-6-Rudnicka.pdf, dostęp on-line: 20.12.2014).

Siekierski S., 1992: Etos chłopski w świetle pamiętników. Zakład Wydawniczy „Galicja” Fundacji Artystycznej ZMW, Kraków.

Sikora M., 2009: Nowy ojciec, nowa matka, nowe dziecko. Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Sikorska M. (red.), 2012: Raport AXA. Ciemna strona macierzyństwa. O niepokojach współczesnych matek. Warszawa.

Styrc M., 2014: Różnicowanie percepcji przeszkód decyzji o dziecku według klasy wielkości miejscowości zamieszkania. [w:] I.E. Kotowska, Niska dzietność w Polsce w percepcji Polaków.

Diagnoza Społeczna 2013, Raport Tematyczny. Warszawa.

Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 2012: Konsorcjum badawcze firm FOCUS GROUP Albert Terelak i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Szlendak T., 2011: Socjologia rodziny, PWN, Warszawa.

Szpak E., 2013: Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Tryfan B., 1968: Pozycja społeczna kobiety wiejskiej. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.

Tryfan B. (red.), 1975: Czyste wody moich uczuć. Książka i Wiedza, Warszawa.

Turowski J., 1964: Przemiany rodziny wiejskiej w Polsce pod względem ośrodka przemysłowego. Studia Socjologiczne nr 2.

Wawrzykowska-Wierciochowa D., 1961: Z dziejów kobiety wiejskiej. Szkice historyczne 1861–1945. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

149

Strony

35-50

Jak cytować

Gajewska, M. i Michalska, S. (2015) „Poród i macierzyństwo na wsi — zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1.2 (166.2), s. 35–50. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/552 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3