Rola kobiet na obszarach wiejskich

Autor

  • Agnieszka Wrzochalska Autorka jest pracownikiem naukowym w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- PIB w Warszawie

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, kobiety, rolnictwo

Abstrakt

Na obszarach wiejskich w naszym kraju mieszka relatywnie duży odsetek polskich kobiet. Większość z nich jest zadowolona z zamieszkania na tych terenach oraz dostrzega znaczącą poprawę ogólnej ich sytuacji, jaka miała miejsce w ostatnich latach. Niezależnie od tych pozytywnych sygnałów, należy podkreślić, iż już w pierwszych latach akcesji Polski do UE nastąpiły istotne przekształcenia w funkcjonowaniu rolnictwa i na obszarach wiejskich, gdzie nastąpił proces coraz mniejszego uzależnienia gospodarki wiejskiej od sektora rolnego. Na terenach wiejskich wzrastała liczba rodzin bezrolnych, a rolnictwo stwarza możliwość zatrudnienia coraz mniejszej liczbie osób. Wniniejszej pracy analizie poddano: wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne ludności wiejskiej, charakterystykę gospodarstw prowadzonych przez kobiety oraz podjęto próbę oceny sytuacji i roli kobiet na obszarach wiejskich.

Bibliografia

Dobre praktyki beneficjentek PROW 2007–20143. Przykłady projektów zrealizowanych przez kobiety na obszarach wiejskich. Listopad 2013, CDR, Brwinów.

Rocznik Demograficzny, 2012: GUS, Warszawa.

Sawicka J., 2008: Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy, t. II. Warszawa.

Wrzochalska A., 2010: Kobiety kierujące gospodarstwami rolnymi. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 542, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wrzochalska A., 2012: Rolijata na zhenite v selskite rajoni v Polsha. Agricultural Economics and Management nr 4/2012. Agricultural Academy, Sofia, s. 77–85.

Wrzochalska A., 2011: Kobiety wiejskie – praca i warunki bytu. Zeszyty Naukowe UW MSC nr 32 – Społeczeństwo polskie wczoraj i dziś. Monografie i Studia, Warszawa.

Wrzochalska A., 2012: Współczesne społeczeństwo wiejskie w świetle osiąganego poziomu wykształcenia i korzystania z technologii cyfrowych. SERiA, Roczniki Naukowe, tom XIV, zeszyt 3, Warszawa–Poznań–Białystok.

Wrzochalska A., 2013: Kobiety kierowniczki gospodarstw rolnych w UE. [w:] Chmieliński P., Dudek M., Karwat-Woźniak B., Wrzochalska A., Maksymenko A., Krupin V., Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych. Raport Programu Wieloletniego 2011–2014 nr 84, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 39–55.

Wrzochalska A., 2013: Razvitje na choveshkija kapital v selskite rajoni na Polsha sled prisyedinijavaneto j kym Evropejskija Syjuz, IAFE-NRI, Agraren Universitet-Plovdiv, Warszawa–Plovdiv.

Wrzochalska A., 2014: Kapitał ludzki na obszarach wiejskich w Polsce dziesięć lat po wejściu do Unii Europejskiej. [w:] Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE, A. Kowalski, M. Wigier i M. Dudek (red. nauk.). Raport Programu Wieloletniego 2011–2014 nr 123, Warszawa, s. 178–192.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

167

Strony

11-21

Jak cytować

Wrzochalska, A. (2015) „Rola kobiet na obszarach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1.2 (166.2), s. 11–21. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/550 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).