Funkcjonowanie i rozwój rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014–2020

Autor

  • Adam Pawlewicz Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Piotr Szamrowski Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Słowa kluczowe:

rolnictwo ekologiczne, perspektywa finansowania, PROW 2014–2020

Abstrakt

W ostatnich latach polityka ograniczania negatywnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze wpłynęła na rozwój rolnictwa ekologicznego. Znacznie wzrosła liczba producentów ekologicznych surowców żywnościowych, powierzchnia upraw ekologicznych oraz liczba przetwórców. Podstawowym czynnikiem pobudzającym rozwój tego systemu produkcji rolniczej jest system wspierania finansowego poprzez dopłaty, który ma za zadanie rekompensować utratę korzyści z rezygnacji z produkcji w sposób konwencjonalny. Jednak w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 w PROW mają nastąpić istotne zmiany związane z np. limitami powierzchniowymi oraz tzw. degresywnością. Bardzo ważnym pytaniem jest zatem, jak zmiany te wpłyną na rozwój tego segmentu rynku żywnościowego? Celem artykułu jest przedstawienie stanu rolnictwa ekologicznego w ostatnich latach oraz możliwych zmian, jakie nastąpią na rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowania na lata 2014–2020.

Bibliografia

Bórawski P., 2008: Ecological Farm Development in Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia nr 7 (1).

Brodzinska K., 2010: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, nr 10.

Czyżewski A., Stępień S., 2012: Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej na WPR 2014–2020. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3 (25).

Drygas M., 2013: Główne kierunki reformy WPR na lata 2014–2020. Wieś i Rolnictwo, nr 4.

Ekologiczna żywność: klucz do zdrowia czy wielkie oszustwo, za które słono przepłacamy? http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/708485,ekologiczna_zywnosc_klucz_do_zdrowia_czy_wielkie_oszustwo_za_ktore_slono_przeplacamy.html, [dostęp 19.03.2014].

Fiedor B. (red.), 2002: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.

Gotkiewicz W., Szafranek R.C., 2000: Ecological Farms as an Element of the Agricultural Production Market. Economic Sciences, nr 2.

Grzelak P., 2011: Ocena ekonomiczno-rynkowych efektów wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce na podstawie studiów przypadku z województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Romaniak M., 2013: The development of organic farming in Poland and its economic conditions between 2001 and 2010.

Kuś J., 2012: Economic and organizational evaluation of organic and conventional farms based on the results of FADN accounting. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering nr 57.

Liczba producentów ekologicznych, wg stanu na 31 grudnia 2013 r. w Polsce w podziale na województwa i w podziale na kategorie prowadzonej działalności. http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/Apliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2014/czerwiec/Tabela%201%20liczba%20producentow%202013.pdf [dostęp: 30.06.2014 r.].

Matyka M. i in., 2014: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Nowogródzka T., 2012: Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 12 [27].

Pawlewicz A., 2014: Importance of Horizontal Integration in Organic Farming. Production and Cooperation in Agriculture. Proceedings of the 2014 International Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT. Economic Science for Rural Development nr 34. Latvia University of Agriculture, Jelgava.

Pawlewicz A., Pawlewicz K., 2008: Zróżnicowanie przestrzenne produkcji ekologicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego nr 5.

Pawlewicz A., Gotkiewicz W., 2012: Kanały dystrybucji surowców żywnościowych z gospodarstw ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim. Logistyka nr 4.

Polska chce jeść ekologicznie, 2014: Forbes, http://www.forbes.pl/rynek-zywnosci-ekologicznej,artykuly,135761,1,1.html, [dostęp: 13.03.2014].

Polski rynek żywności ekologicznej w liczbach, 2014: Biokurier – żywność ekologiczna i rolnictwo ekologiczne w jednym miejscu. http://www.biokurier.pl/aktualnosci/2287-polski-rynek-zywnosci-ekologicznej-w-liczbach [dostęp 12.03.2014].

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: Informacja dotycząca wersji z 7 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). 2014: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa, 7 kwietnia 2014 r., http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020. [dostęp 30.06.2014].

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020. 2014: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009–2010, 2013: GIJHARS, Warszawa. Rocznik statystyczny rolnictwa 2013. GUS, Warszawa.

Rozporządzenie Rady Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007).

Runowski H., 2009: Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa, nr 96.

Smoluk-Sikorska J., Łuczka-Bakuła W., 2013: Sale of Organic Food in Specialist and General Retail Grocery Outlets – a Comparative Analysis. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia nr 12.

Sznajder M., Trebacz A., Adamczyk G., 1997: Rynek rolny. Top Druk s.c.

Szymona J., 2013: Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014–2020. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa.

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (akt prawny uchylony, Dz.U. z 2001 r. nr 38, poz. 452).

Wieliczko B., 2012: Zmiany w WPR na lata 2014–2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3 (25).

Wilier H., Lernoud J. (Eds.) 2014: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2014. FiBL-IFOAM Report. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn. Revised version of February 24, 2014.

Zientek-Varga J., Andrzejewska O., 2012: Rynek produktów ekologicznych. Wzrost i nowe trendy mimo kryzysu. Fresh & Cool Market, nr 1 (54).

Żywność ekologiczna – najszybciej rosnący rynek żywieniowy w Polsce. http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/26925,Zywnosc-ekologicznanajszybciej-rosnacy-rynek-zywieniowy-w-Polsce.html [dostęp 13.03.2014].

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

82

Strony

175-188

Jak cytować

Pawlewicz, A. i Szamrowski, P. (2014) „Funkcjonowanie i rozwój rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014–2020”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (164), s. 175–188. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/517 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ