Wsparcie finansowe dla kobiet wiejskich w Polsce w ramach perspektywy unijnej 2007–2013

Autor

  • Iwona Kowalska Autorka jest pracownikiem naukowym na Wydziale Nauk Ekonomicznych (Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

finanse, UE, kobieta, rynek, praca, wieś

Abstrakt

Okres dziesięciu lat członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej upoważnia do dyskusji na temat oceny działań, podejmowanych przy wykorzystaniu funduszy unijnych służących rozwiązaniu problemu bezrobocia na wsi, a w szczególności wsparcia kobiet wiejskich w dostępie do rynku pracy. Celem artykułu jest próba analizy programów wsparcia finansowego kobiet wiejskich w tej sferze w Polsce w ramach perspektywy unijnej 2007–2013. W przeprowadzonych analizach uwzględniono te instrumenty wsparcia rynku pracy, które zostały w perspektywie unijnej 2007–2013 zapisane w dokumentach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Szczególną uwagę zwrócono na analizę zapisów programowych PO KL i PROW dotyczącą: – uwzględnienia sytuacji problemowej kobiet wiejskich w Polsce w opisie grup docelowych (ostatecznych beneficjentów wsparcia unijnego) pod kątem stosowania zapisów treści dyrektyw równościowych, – form udzielonego wsparcia finansowego dla kobiet wiejskich w tym zakresie. Realizacja tak sformułowanego celu pracy oznaczała, że przy opracowaniu artykułu korzystano z materiałów źródłowych Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej (KE), literatury przedmiotu dotyczącej rynku pracy na wsi oraz polityki równościowej UE wobec kobiet oraz doświadczeń własnych jako eksperta Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oceniającego wnioski unijne w ramach programów operacyjnych 2007–2013. W wyniku przeprowadzonych analiz można sformułować wniosek, iż uwzględnienie specyfiki problematyki kobiecej na wsi w zapisach dokumentacji programowej nie gwarantuje składania ofert konkursowych skierowanych do tej grupy beneficjentek. Natomiast zakres oferty wsparcia nie determinuje jej wykorzystania tylko na potrzeby rynku pracy na wsi.

Bibliografia

Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, praca pod red. I.E. Kotowskiej, U. Sztanderskiej, I. Wóycickiej: 2007: Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa.

Bylicki L., Szafranek R., 1996: Pojęcie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w teorii i praktyce. Wieś i Rolnictwo nr 4 (93).

Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., 1998: Przedsiębiorczość wśród kobiet wiejskich. [w:] Kobieta wiejska w Polsce. Rodzina, praca, gospodarstwo, J. Sawicka (red.). Wyd. Jardan, Warszawa.

Gutkowska K., 1998: Zagadnienie przedsiębiorczości na wsi w teoretycznych koncepcjach przystosowania gospodarstw domowych do zmian makroekonomicznych. [w:] J. Sawicka: Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości. Tom I. Społeczno-kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy – raport GUS, 2012: Warszawa. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/f_kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2012.pdf.

Kotowska I., Sztanderska U., Wóycicka I., 2007: Między domem a pracą. Rekomendacje. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, maj 2012: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.

Raźniewski P., Brodziński Z., 2003: Konsekwencje integracji europejskiej dla kobiet wiejskich. [w:] K. Duczkowska-Małysz, P. Raźniewski, Z. Brodziński, W. Knieć: Kobieta wiejska w Unii Europejskiej. RCDRRiOW, Przysiek.

Rosin H., 2012: The End of Men: and the Rise of Women. Riverhead Books a member of Penguin Group (USA) Inc., New York.

Ryszkiewicz A., 2013: Od konwergencji do spójności i efektywności. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2012 roku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-kobiet-na-rynku-pracy.

Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Konsorcjum Badawcze FOCUS GROUP oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o.o. w 2009 r.

Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty – Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/31.

Tryfan B., 2004: Kobiety wiejskie a aktywność zawodowa, bezrobocie i przedsiębiorczość. Wieś i Rolnictwo, nr 4.

Zachorowska-Mazurkiewicz A., 2006: Kobiety i instytucje. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik – aktualizacja. 2010: Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

37

Strony

125-136

Jak cytować

Kowalska, I. (2014) „Wsparcie finansowe dla kobiet wiejskich w Polsce w ramach perspektywy unijnej 2007–2013”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (164), s. 125–136. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/514 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ