Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju

Autor

  • Jakub Jasiński Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Sylwia Michalska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Ruta Śpiewak Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Słowa kluczowe:

rynki zakorzenione, wspólne zasoby dóbr, zasoby endogenne, wielofunkcyjny rozwój wsi, współrządzenie, produkty regionalne i lokalne

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję rynków zakorzenionych, która jest opisem mechanizmu stymulowania rozwoju lokalnych społeczności, nowym sposobem patrzenia na możliwość rozwoju terenów wiejskich na podstawie występujących tam zasobów endogennych. Koncepcja ta, jak pokazują autorzy, wyrasta z obecnej debaty dotyczącej modelu rozwoju wiejskiego, w szczególności takich kwestii, jak: wielofunkcyjność, rozwój neo-endogenny, współrządzenie. Autorzy starają się pokazać, gdzie, w jakich warunkach i na podstawie jakich zasobów koncepcja ta może przyczynić się do „uruchomienia” rozwoju wiejskiego w wybranych społecznościach w Polsce.

Bibliografia

Adamski T., Gorlach K., 2007: Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej. [w:] Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Błąd M., 2008: Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres, i uwarunkowania. Wieś i Rolnictwo nr 138 (1).

Buttel F., 2006: Sustaining the Unsustainable: Agro-food Systems and the Environment in the Modern World. [w:] Handbook of Rural Studies. P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.). Sage Publications, London, Thousands Oak, New Delhi.

Czarnecki A., 2009: Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Czapiński J., Panek T. (red.), 2011: Diagnoza Społeczna 2011. Raport z badań. Rada monitoringu społecznego, Warszawa.

Czapiński J., Panek T. (red.), 2013: Diagnoza Społeczna 2013. Raport z badań. Rada monitoringu społecznego, Warszawa.

Gorlach K., Nowak P., 2011: Tradycja, wiedza i sieci społeczne w regionalnej produkcji żywności. Przypadek sera oscypka. [w:] Nowe inspiracje socjologii wsi, H. Podedworna (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Grosse T., Hardt Ł., 2010: Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Pro Oeconomia – Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Grudziecka L., Goszczyński W., 2010: Alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności – doświadczenia polskie i europejskie. FAOW i Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Halamska M., 2013: Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Hervieu B., 2003: Multifuncionality and Agriculture. [w:] The Future of Rural Areas. OECD.

Kłodziński M., 2012: Dywersyfikacja gospodarki ważnym celem polityki wiejskiej. [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, M. Drygas, K. Zawalińska (red.). IRWiR PAN, Warszawa.

Marini M., Mooney P., 2006: Rural economies. [w:] Handbook of rural studies, P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.). Sage Publications, London, Thousands Oak, New Delhi.

Marsden T., 2009: Vulnerabilities and sustainabilite: exploring pathways from denial to sustainable Rural Development. Sociologia Ruralis vol. 49.

Michalska S., Zajda K., 2011: Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania Dolina Karpia oraz Kraina Rawki. Wieś i Rolnictwo nr 4 (153).

Nowak P., 2012: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit. Wydawnictwo UJ, Kraków.

Oostindie H., van der Ploeg J., van Broekhuizen R., et all., 2010: The central role of nested markets in Rural Development in Europe (Draft). www.reterurale.it/flex/. Dostęp 01.02.2013.

Poczta W., 2012: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych. [w:] Polska Wieś 2012 – Raport o stanie wsi, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Polman N., Poppe K., van der Schans J., van der Ploeg J., 2010: Nested Markets with Common Pool Resources in Multifunctional Agriculture. Rivista di economia agrarian vol 65. http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=scheda&codice=2271104.

Potok A., 2012: Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości? KPRP, Warszawa.

Ray C., 1996: The dialectic of local development: the case of EU LEADER 1 rural development programme. Working Paper Series, nr 23, Centre for Rural Economy, University of Newcastle Upon Tyne.

Shanin T., 1973: The Nature and Change of Peasant Economies. Sociologia Ruralis, Vol. 13, Issue 2, p. 139–171.

van der Ploeg J., Jingzhong J., Schneider S., 2012: Rural development, through the construction of new, nested markets: comparative perspectives from China, Brazil and the European Union. Journal of Peasant Studies (1) 39.

van der Ploeg, J., Roep D., 2003: Multifunctionality and rural development: the actual situation in Europe. [w:] Multifunctional Agriculture. A new Paradigm for European Agriculture and Rural Development, G. van Huylenbroeck, G. Durand (red.). Ashgate, England.

Wilkin J., 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie. [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, J. Wilkin (red.). IRWiR PAN, Warszawa.

Wilkin J., 2012: Polska wieś 2012 – główne tendencje, zjawiska i problemy. Synteza raportu. [w:] Polska Wieś 2012 – Raport o stanie wsi, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Zawalińska K., 2010: Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Założenia do umowy partnerstwa, 15 stycznia 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. www.mrr.gov.pl

http://www.rp.pl/artykul/983961.html?print=tak&p=0 (dostęp 29.04.2013).

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm (dostęp 29.04.2013).

http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/potencjal-obszarow-wiejskich-szansa-rozwoju-/materialy (dostęp 29.04.2014).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

76

Strony

105-123

Jak cytować

Jasiński, J., Michalska, S. i Śpiewak, R. (2014) „Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (164), s. 105–123. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/513 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ