Regionalne podejście do rozwoju obszarów wiejskich? Studium regionalnych i wiejskich programów rozwoju w latach 2007–2015 w Polsce

Autor

  • Paweł Chmieliński Paweł Chmieliński, PhD, Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IERiGŻ-PIB), Warsaw, Poland
  • Marcin Gospodarowicz Marcin Gospodarowicz, PhD (dr hab.), Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IERiGŻ-PIB), Świętokrzyska 20, 00-002 Warsaw, Poland

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042018/10

Słowa kluczowe:

polityka regionalna, WPR, komplementarność, analiza regionalna, polityka publiczna, program rozwoju obszarów wiejskich, regionalny program operacyjny, 2007–2013, Polska

Abstrakt

W pracy badamy rolę czynników strukturalnych (ściślej tzw. place-based characteristics) w kształtowaniu polityki UE. Analizą objęto rzeczywiste wydatki na poszczególne osie priorytetowe w programach dwóch polityk sektorowych w okresie programowania 2007–2013 oraz zmiany cech społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym (powiatowym, NUTS4). Współczynnik korelacji Pearsona posłużył do oceny zależności między poziomem wydatków na PROW i RPO na 1 mieszkańca oraz wybranymi wskaźnikami opisującymi poziom rozwoju gospodarczego, społecznego i demograficznego jednostek samorządu terytorialnego. Pokazujemy, że instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich i programów regionalnych w latach 2007–2013 były komplementarne względem siebie, ale także silnie związane z cechami regionu (takimi jak wielkość fizyczna, stan ludności, powierzchnia użytków rolnych), a zatem silnie uzależnione od specyficznych cech danego terytorium. Sugerujemy, że w przyszłej polityce wiejskiej większy nacisk powinno się położyć na regionalne i lokalne (tzw. place-based) uwarunkowania rozwoju.

Liczba pobrań artykułu

127

Strony

181-198

Jak cytować

Chmieliński, P. i Gospodarowicz, M. (2018) „Regionalne podejście do rozwoju obszarów wiejskich? Studium regionalnych i wiejskich programów rozwoju w latach 2007–2015 w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (181), s. 181–198. doi: 10.53098/wir042018/10.