Plany rozwoju lokalnego – oczekiwania a rzeczywistość

Autor

  • Ewelina E. Dzikowska Autorka jest doktorantką Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

strategia rozwoju, samorząd lokalny, plan rozwoju lokalnego

Abstrakt

Celem publikacji jest przedstawienie wyników analizy planów rozwoju lokalnego siedmiu wybranych gmin (powiat radomszczański, województwo łódzkie) z punktu widzenia ich zgodności z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Zasady przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007–2013. Plany rozwoju lokalnego (PRL) oraz strategie rozwoju są dokumentami planistycznymi, do których tworzenia zobligowane są jednostki samorządu terytorialnego. Dokumenty te powinny wyznaczać kierunek prac zmierzających do poprawy sytuacji na terytorium danej gminy oraz ułatwiać ewaluację podjętych działań. Badania zrealizowano w grudniu 2012 roku. Zweryfikowano plany rozwoju lokalnego siedmiu badanych gmin. Postawiona hipoteza, mówiąca, iż badane PRL znacząco odbiegają od opracowanych w Urzędzie Marszałkowskim obowiązujących gminy zasad, uległa częściowej konfirmacji. Analizowane dokumenty, aczkolwiek zawierają większość dyrektyw, zostały przygotowane powierzchownie oraz nieuważnie.

Bibliografia

Biniecki J., Szczupak B., 2004: Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.

Dziurbejko T., 2006: Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Klimek M., 2008: Diagnoza jako podstawa programowania rozwoju lokalnego. W: R. Barcik (red.) Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym. Wydawnictwo Naukowe ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.

Konecki K., 2000: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Leśniewski M.A., 2010: Zrównoważony rozwój a konkurencyjność gmin. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce.

Michalska S., Zajda K., 2011: Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania Dolina Karpia oraz Kraina Rawki. „Wieś i Rolnictwo” 4 (153): 123-138.

Nowakowska A., 2011: Regionalny wymiar procesów innowacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Noworól A., 2007: Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Noworól A., 2008: Bariery rozwoju lokalnego w Polsce. „Zeszyty Naukowe, Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju” 1: 21-36.

Pająk K., 2003: Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty jego funkcjonowania. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Pająk K., 2006: Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.

Piekara A., 2000: Samorządność. Samorząd. Rozwój. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Ruszkowski J., 2008: Europejskie wsparcie rozwoju lokalnego. „Zeszyty Naukowe, Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju” 1: 93-108.

Sakowicz M., 2007: Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Tuziak A., 2008: Aktywność innowacyjna władz lokalnych jako warunek zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W: H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.) Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717.

Wiatrak A.P., 2011: Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Wojnicki J.,2003: Samorząd lokalny w Polsce i w Europie. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk.

Zabłocki G., 2002: Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Zajda K., 2011: Nowe formy kapitału społecznego wsi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Zajda K., 2012: Bez LEADERa. Przyczyny niestosowania podejścia w gminach województwa łódzkiego. „Wieś i Rolnictwo” 2 (155): 69–81.

Zajda K., Dzikowska E., 2012: Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basic of local action group MROGA experience. “Journal of Agribusiness and Rural Development” 3 (25): 309–319.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

57

Strony

133-148

Jak cytować

Dzikowska, E. E. (2013) „Plany rozwoju lokalnego – oczekiwania a rzeczywistość”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (161), s. 133–148. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/471 (Udostępniono: 26 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ