Analiza współzależności potencjału gospodarczego i infrastruktury technicznej obszarów wiejskich

Autor

  • Sylwester Piszczek Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Mirosław Biczkowski Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, infrastruktura techniczna, potencjał gospodarczy

Abstrakt

Koncepcja artykułu polega na idei określenia relacji oraz współzależności między endogenicznym potencjałem gospodarczym obszarów wiejskich a stopniem zagospodarowania infrastruktury technicznej. Do tak ukierunkowanej analizy wybrano szereg cech, które zostały przypisane do jednej z dwu grup determinant (potencjał gospodarczy, infrastruktura). Następnie przy zastosowaniu różnych metod starano się wykazać zależności zachodzące między obiema płaszczyznami (bądź ich brak). W pierwszej części skoncentrowano się na diagnozie uwarunkowań dotyczących infrastruktury sieciowej oraz potencjału gospodarczego, które stanowiły tło dalszej analizy. Druga część pracy została ukierunkowana ściśle na analizę zależności między infrastrukturą a poszczególnymi cechami diagnostycznymi opisującymi potencjał gospodarczy jednostek samorządowych. Wychwycenie takich prawidłowości często jest możliwe jedynie poprzez weryfikację istniejących koncepcji rozwojowych, w których zagospodarowanie infrastrukturalne jest jednym z głównych czynników warunkujących rozwój gospodarczy. Dlatego w części wprowadzającej dokonano krótkiej charakterystyki najważniejszych koncepcji rozwojowych. W celu dokładniejszego wychwycenia zależności i prawidłowości determinujących obie płaszczyzny cały zbiór 127 gmin został podzielony na cztery grupy typologiczne pod względem stopnia rozwoju infrastruktury (od A – najwyższa, do D – najsłabsza), każda zaś z gmin została przyporządkowana do określonego typu. W badaniach posłużono się przykładem województwa kujawsko-pomorskiego, które potraktowano jako swego rodzaju case study.

Bibliografia

Bartosiewicz B., 2010: Zróżnicowanie i determinanty rozwoju infrastruktury komunalnej w regionie łódzkim – studium przypadków. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Biczkowski M., 2005: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego a proces przekształceń struktury agrarnej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. W: Funkcje obszarów wiejskich. Red. E. Pałka. Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce: 224–233.

Czerna-Grykiel J., 2002: Infrastruktura na obszarach wiejskich. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Agrobiznes” 941: 169–173.

Dolata M., Łuczka-Bakuła W., 2005: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski. Wydaw. Akademii Rolniczej, Poznań.

Gładysz R., 2009: The Use of Foreign Assistance in the Development of Rural Infrastructure in Łódzkie Voivodeship. „Wieś i Rolnictwo” 1.

Kostrowicki J., 1976: Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. „Przegląd Geograficzny” 4.

Krakowiak-Bal A., 2004: Infrastruktura techniczna wiejskich gmin górskich w aspekcie ich wielofunkcyjnego rozwoju. „Zeszyty Naukowe Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 3.

Meadows D., Meadows D., Behrens W., Randers J., 1973: Granice wzrostu. PWE, Warszawa.

Nowak E., 1990: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.

Ratajczak M., 1999: Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Rosenstein-Rodan P.N., 1961: Notes on the Theory of the ‘Big Push’. Reprint in: Economic Development for Latin America. Proceedings of a conference held by the International Economic Association. Ed. S.H. Ellis. Macmillan, London.

Rosner A., 2000: Wiejskie obszary problemowe – synteza wyników cząstkowych. W: Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich. Red. A. Rosner. FAPA, Warszawa: 98–125.

Szymańska D., 2009: Geografia osadnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

U Thant, 1969: Człowiek i jego środowisko. Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO 1. Raport Sekretarza Generalnego ONZ z dnia 26.05.1969 r.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

43

Strony

153-167

Jak cytować

Piszczek, S. i Biczkowski, M. (2013) „Analiza współzależności potencjału gospodarczego i infrastruktury technicznej obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (160), s. 153–167. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/458 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ