Charakter bezrobocia w Polsce i na wsi w przekroju województw w latach 2006–2009

Autor

  • Włodzimierz Kołodziejczak Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Feliks Wysocki Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

bezrobocie, bezrobocie strukturalne, wieś, aktywność ekonomiczna ludności

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie charakteru bezrobocia występującego w Polsce ogółem i na wsi (dekompozycja zjawiska bezrobocia na część strukturalną i koniunkturalną), w przekroju województw, w latach 2006–2009. Aby to osiągnąć, przy użyciu metody opracowanej przez The Center for Economic Policy Research (CEPR) [Unemployment... 1995], oszacowano stopę bezrobocia równowagi w Polsce ogółem i na wsi w poszczególnych kwartałach objętego badaniem okresu oraz w poszczególnych województwach, a następnie obliczono relację bezrobocia równowagi do bezrobocia rzeczywistego. Badanie przeprowadzono na podstawie niepublikowanych, indywidualnych, surowych danych kwartalnych BAEL. Uzyskane wyniki zestawiono z obliczonymi wartościami współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia rzeczywistego. Podjęto próbę sformułowania wniosków dotyczących przyczyn występowania bezrobocia. Przeprowadzone badanie wykazało, że bezrobocie w Polsce ogółem oraz na wsi miało w okresie obejmującym lata 2006–2009 charakter w przeważającej części strukturalny, przy czym występowało pewne zróżnicowanie sytuacji w tym zakresie między poszczególnymi województwami. Pomimo dominacji strukturalnego składnika w bezrobociu rzeczywistym zaobserwowane zjawisko równoczesnego zmniejszania się wartości stopy bezrobocia równowagi i rzeczywistego oraz występująca średnio w kraju, począwszy od 2009 roku, mniejsza wartość stopy bezrobocia równowagi niż rzeczywistego mogą skłaniać do przypuszczenia, że w warunkach szybkiego wzrostu gospodarczego poziom bezrobocia rzeczywistego mógłby ulec wyraźnemu zmniejszeniu.

Bibliografia

Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003–2007, 2009. GUS, Warszawa.

BAEL – Niepublikowane, indywidualne dane surowe. Badanie aktywności ekonomicznej ludności prowadzone przez GUS w latach 2006–2009.

Blanchard O., Summers H.L., 1988: Beyond the Natural Rate of Unemployment. “American Economic Review” (78) 2: 182–187.

Burda M., Wyplosz C., 1995: Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa.

Clark C., Summers H.L., 1979: Labor Market Dynamics and Unemployment: A Reconsideration. “Brookings Papers on Economic Activity” 1: 13–72.

Friedman M., 1968: The Role of Monetary Policy. “American Economic Review” 1: 1–17.

Góra M., Walewski M., 2002: Bezrobocie równowagi w Polsce – wstępna analiza i próba oszacowania. „Polska Gospodarka. Tendencje – Oceny – Prognozy” 4 (15): 36–40.

Jackman R., Roper R., 1987: Structural Unemployment. “Oxford Bulletin of Economics Performance Discussion Papers” 349: 9–36.

Kabaj M., 2004: Prognoza podaży absolwentów i popytu na pracę według poziomów kształcenia. RCSS, Warszawa.

Keynes J.M., 1956: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa.

Kołodziejczak W., Wysocki F., 2012: Determinanty zmiany stanu aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. W: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. T. XII. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 146–157.

Kryńska E., 1999: Propozycje dotyczące wykorzystania analizy polityki gospodarczej, w tym polityki rynku pracy do prognozowania popytu na pracę. „Studia i Materiały” II: 135–136.

Kwiatkowski E., 2002: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Layard R., 1986: How to Beat Unemployment. Oxford University Press, Oxford.

Marston T., 1976: Employment Instability and High Unemployment Rates. “The Brookings Papers on Economic Activity” 1: 169–210.

Phelps E.S., 1970: Money Wage Dynamics and Labour Market Equilibrium [1968]. In: E.S. Phelps et al. (ed.) Microeconomics Foundations of Employment and Inflation Theory. Norton, New York.

Phelps E.S., 1994: Structural Slumps: The Modern Equilibrium Theory of Unemployment, Interest end Assets. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, 2011. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Socha M., Sztanderska U., 2002: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sztanderska U., 1999: Metoda przepływów – zastosowanie w prognozowaniu popytu na pracę w przekroju zawodowym. „Studia i Materiały” II: 164–189.

Unemployment: Choices for Europe, 1995. CEPR, London.

Wilczyński W., 2003: Determinanty problemów rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej. Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych. Materiały Sympozjum Naukowego AE, 6 grudnia 2002, Poznań.

Wysocki F., Kołodziejczak W., 2007: Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Wydawnictwo AR, Poznań.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

73

Strony

103-118

Jak cytować

Kołodziejczak, W. i Wysocki, F. (2013) „Charakter bezrobocia w Polsce i na wsi w przekroju województw w latach 2006–2009”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (160), s. 103–118. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/455 (Udostępniono: 29 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ