Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych

Autor

  • Adam Czudec Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Słowa kluczowe:

drobne gospodarstwa rolne, rozwój zrównoważony, wielofunkcyjność rolnictwa

Abstrakt

Artykuł podejmuje kwestię drobnych gospodarstw w kontekście wypełnianych przez nie funkcji ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Jako kryterium wyodrębniania drobnych gospodarstw przyjęto obszar w przedziale 1–5 ha użytków rolnych. Celem artykułu jest ocena wykorzystania potencjału produkcyjnego drobnych gospodarstw rolnych w regionie, z dominacją takich gospodarstw (woj. podkarpackie), na tle ogólnopolskim, a następnie identyfikacja uwarunkowań określających miejsce drobnych gospodarstw w strukturze sektora rolnego w Polsce. Materiał do badań pochodzi z wyników Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku. Stwierdzono m.in., że drobne gospodarstwa w większym stopniu niż pozostałe realizują założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju, natomiast w mniejszym zakresie podejmują formy wielofunkcyjnego rolnictwa. Ponadto dominacja drobnych gospodarstw wpływa negatywnie na sytuację gospodarstw obszarowo większych.

Bibliografia

Alsos G.A., Carter S., Ljungren E., Welter F. (ed.), 2011: The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Edward Elgar, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA.

Bowler J.R., Ilbery B.W., 1999: Agricultural Land-Use and Landscape Change under the Post-Productvist Transition – Examples from the United Kingdom. In: R. Kronert et al. (ed.) Land – Use Changes and their Environmental Impact in Rural Areas in Europe. UNESCO, Paris: 121–140.

Bułkowska M., 2012: Wsparcie drobnych gospodarstw rolnych w świetle zmian WPR po 2013 roku. „Roczniki Naukowe SERiA” XIV, 2: 16–20.

Czudec A., 2009a: Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu. W: A. Czudec (red.) Możliwości i bariery rozwoju regionu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów: 13–30.

Czudec A., 2009b: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

D`Souza G., Ikerd J., Kemmet L., 1998: Sustainability and Size: Are Small Farms More Sustainable? In: G. D`Souza, T. Gebremathen (ed.) Sustainability in Agricultural and Rural Development. Ashgate: 21–46.

Karwat-Woźniak B., 2011: Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych. IERiGŻ, Warszawa.

Mann S., 2012: Swiss Agricultural Policy – Taking Multifunctionality to the Extreme. „Roczniki Naukowe SERiA” XIV, 6: 182–185.

Niewęgłowska G., 2012: Wpływ cross-compliance zazielenienia programów rolno-środowiskowych i Natura 2000 na polskie rolnictwo. „Roczniki Naukowe SERiA” XIV, 5: 147–154.

Tisdell C., 2012: Sustainable Agriculture: an Update, Economics. “Ecology and the Environment” 183: 1–28.

Toth O., 2012: Farm Structure and Competitiveness in Agriculture. Seminar of the European Association of Agricultural Economists, Skopje (http://agoconsearch.umn edu/bitstream/139504/2/toth.pdf).

Yeboah A. i in. 2013: Small Farmers in North Carolina – Successful Practices. North Carolina A&T State University, Greensboro, NC (http://ageconsearch.umn.edu./bitstream/143056/1/Poster-Yeboah-A.)

Wilkin J. (red.), 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa – kierunki badań, podstawy metodologicznei implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa.

Zegar J., 2007: Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1 (134): 38–39.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

203

Strony

90-105

Jak cytować

Czudec, A. (2013) „Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych”, Wieś i Rolnictwo, (2 (159), s. 90–105. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/440 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA