Jednorazowe odszkodowanie jako typowe świadczenie przysługujące z tytułu wypadku przy pracy rolniczej

Autor

  • Katarzyna Rodak

Słowa kluczowe:

jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie jednorazowego odszkodowania jako typowego świadczenia przysługującego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Opisano historię ubezpieczenia wypadkowego rolników w Polsce oraz przedstawiono aktualne warunki nabywania prawa do jednorazowego odszkodowania i okoliczności wyłączające prawo do tego świadczenia. Krótko scharakteryzowano krąg osób uprawnionych. We wnioskach przedstawiono własne propozycje dotyczące funkcjonowania Funduszu Składowego, z którego wypłacane jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.

Bibliografia

Czachórski Z., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., 2004: Zobowiązania. Zarys Wykładu. Warszawa.

Czech B., 2006: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Red. K. Piasecki. Lexis Nexis, Warszawa.

Jagła W., 2011a: Używki a prawo do jednorazowego odszkodowania. „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 41: 91–92.

Jagła W., 2011b: Wybrane problemy funkcjonowania systemu rolniczego. „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 41: 43.

Jaworska-Spicak E., 2000: Wypadek przy pracy rolniczej w świetle orzecznictwa sądowego. „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2 (6): 75–88.

Jaworska-Spicak E., 2002a: Postępowanie w sprawie o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 1: 100–113.

Jaworska-Spicak E., 2002b: Świadczenia z KRUS z tytułu wypadku przy pracy. „Gazeta Top Agrar Polska” 1/08: 49–51.

Jaworska-Spicak E., 2010: Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny rolnika. „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 36: 105–112.

Królik I., 2000: Postępowanie w sprawach o przyznanie świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2 (6): 89–105.

Michalski B., 2004: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221. T. I: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Red. A. Wąsek. C.H. Beck, Warszawa.

Piasecki K., 2000: Separacja w prawie polskim. Lexis Nexis, Warszawa.

Szpunar A., 1969: Szkoda wyrządzona przed urodzeniem dziecka. Tom XIII–XIV. Studia Cywilistyczne. PWN, Kraków.

Wierzbowski B., 1981: System zabezpieczenia społecznego rolników. PWN, Toruń.

Wykaz aktów prawnych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Dz.U. z 2002 r., nr 234 poz. 1974.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie MRiRW z 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Dz.U. z 12 lipca 2012 r. poz. 804.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. z 2012 r. poz. 788.

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dz.U. z 1975 r., nr 20, poz. 105.

Ustawa z dnia 17 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. Dz.U. z 1977 r., nr 32, poz. 140.

Ustawa z dnia 26 października 1982a r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity) Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982b r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Dz.U. z 1982 r., nr 40, poz. 268.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. z 2008 r., nr 50, poz. 291.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. z 2004 r., nr 91, poz. 873.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. z 2005 r., nr 179, poz. 1485 z późn. zm.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

268

Strony

120-139

Jak cytować

Rodak, K. (2013) „Jednorazowe odszkodowanie jako typowe świadczenie przysługujące z tytułu wypadku przy pracy rolniczej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (158), s. 120–139. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/428 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ