Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim

Autor

  • Anna Gawrońska Autorka jest pracownikiem naukowym Zakładu Metod Ilościowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie, ubezpieczenie OC rolników, ubezpieczenie budynków rolnych

Abstrakt

Przedstawiono analizę rozwoju obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, uwzględniając najnowsze regulacje prawne. Pracę przygotowano na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego dla lat 2006-2011. Zaobserwowano wzrost udziału zawieranych obowiązkowych umów w stosunku do liczby indywidualnych gospodarstw rolnych. Wpływ na taką sytuację miała malejącą liczba gospodarstw rolnych, a z drugiej strony zjawisko podwójnego ubezpieczenia. Biorąc pod uwagę zakres występowania tego zjawiska, można domniemywać, że znajomość przepisów i warunków zawieranych umów, pośród znacznego odsetka rolników jest niewystarczająca. W tym świetle nowe regulacje, nakładające na ubezpieczycieli obowiązki informacyjne, można uznać za konieczne. Prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych wydaje się zatem niezbędne. Konsekwencją wynikającą z braku polisy, jest bowiem nie tylko kara pieniężna, ale także utrata lub uszkodzenie mienia, oraz trudności w odtworzeniu sytuacji materialnej sprzed szkody.

Bibliografia

Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2011. Komisja Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl z 20.03.2012 r).

Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2006–2010. Komisja Nadzoru Finansowego, (www.knf.gov.pl z 20.03.2012 r).

Grodź M., Gajda D., 2012: Ubezpieczenia rolnicze i świadomość ubezpieczeniowa rolników. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1: 99–110.

Klimkowski C., 2011: Ubezpieczenia produkcji rolnej – stan obecny i perspektywy. „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia” 41: 126–146.

Krawiec M., 2005: The Scope and Scale of Agricultural Insurance in Poland. ”Agribusiness Paesaggio & Ambiente” VIII, 1: 9–13.

Kwiecień I., 2010: Czynniki determinacyjne skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 4: 5–26.

Kwiecień I., 2011: Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 4: 5–26.

Łozowski M., 2008: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. „Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia” 7 (4): 123–135.

Majewski E., Sulewski P., 2011: Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczenia upraw. „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia” 39: 23–49.

Pawłowska-Tyszko J., 2009: Ocena rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie polskim. „Wieś i Rolnictwo” 3 (144): 85–97.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009, 2011. GUS, Warszawa.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Dz.U. z 2011 nr 192, poz. 1141.

Rynek ubezpieczeń w roku 2001 (www.knf.pl z 25.06.2012 r.)

Stempel R., 2010: Ubezpieczenia rolne w gospodarstwach rolników indywidualnych Polski Północnej. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2: 33–47.

Sułkowska W. (red.), 2007: Ubezpieczenia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152, z późn. zm.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.

Wasiluk U. 2010: Poradnik dla rolników – ubezpieczenie obowiązkowe (www.ubezpieczenierolnicze.pl z 25.06.2012 r).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

103

Strony

130-144

Jak cytować

Gawrońska, A. (2012) „Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim”, Wieś i Rolnictwo, (3 (156), s. 130–144. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/402 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ