Węzłowe problemy preferencji podatkowych dla grup producentów rolnych

Autor

  • Beata Kucia-Guściora adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Finansów i Prawa Finansowego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0002-6671-0334

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir012019/02

Słowa kluczowe:

grupy producentów rolnych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki preferencji podatkowych przygotowanych dla grup producentów rolnych. Autorka odniosła się do ważnego aspektu funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce, jakim jest ich status prawnopodatkowy. Analizie prawnej poddano aktualną konstrukcję preferencji skierowanych do grup producentów rolnych w dwóch istotnych, z punktu widzenia praktyki stosowania prawa, podatkach: w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku od nieruchomości. Nakreślenie statusu prawnopodatkowego wymagało uprzedniego wyjaśnienia kluczowych zagadnień formalnoprawnych i organizacyjnych grup producentów rolnych. W artykule omówione zostały w sposób szczegółowy warunki stosowania zwolnień podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, których beneficjentami są grupy producentów rolnych. Zwolnienia te odnoszą się zarówno do przeznaczenia dochodów, jak i wolnych od podatków dystrybuowanych przez agencje rządowe środków pochodzących z Unii Europejskiej. Nadto rozważona zostało preferencyjne wyłączenie grup producentów rolnych z zakresu konstrukcji podatkowej – podmiotów powiązanych. W niniejszym opracowaniu Autorka odniosła się także do zwolnienia w podatku od nieruchomości budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych. Omówione zwolnienia budzą wiele kontrowersji w praktyce stosowania prawa. Przyczyną tego stanu rzeczy są z jednej strony niejasne przepisy podatkowe, z drugiej moc no ograniczony ze względów formalnoprawnych zasięg ich stosowania.

Bibliografia

Aromiński K. (2015). Zwolnienie grup producentów rolnych od podatku od nieruchomości. Nieruchomości, 3, 30–32.

Biskup R. (2007). Grupa producentów rolnych jako nowoczesna forma prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie. W: M. Szewczak, R. Sura (red.). Wspólna Polityka Rolna: Tradycja i nowoczesność (s. 43–58). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Borszowski P., Stelmaszczyk K. (2015). Zwolnienie budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych z podatku od nieruchomości. Finanse Komunalne, 5, 31–40.

Dowgier R. (2010). Czy spółdzielnia producentów owoców i warzyw może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 13 u.p.o.l.? W: R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski (red.). Leksykon podatków i opłat lokalnych (s. 275–277). Warszawa: Wolters Kluwer.

Goszka W. (2010). Prawno-ekonomiczne uwarunkowania działalności grup producentów rolnych. W: S. Zawisza (red.). Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych: Szanse i zagrożenia (s. 39–47). Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Jabłonka R. (2007). Grupy producentów rolnych w wybranych gałęziach produkcji rolnej. Siedlce: Akademia Podlaska.

Jeżyńska B. (2005). Pojęcie producenta rolnego w ustawodawstwie europejskim (zagadnienia wybrane). Studia Iuridica Lublinensia, 6, 25–42.

Jeżyńska B. (2008). Postępowanie rejestrowe grup i organizacji producentów rolnych jako przedsiębiorców branżowej organizacji rynków rolnych. Samorząd Terytorialny, 4, 59–71.

Kucia-Guściora B. (2017). Agricultural producer groups in Polish Corporate Income Tax. W: P. Smoleń, M. Burzec (red.). Essential Problems with Taxation of Agriculture (s. 23–35). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Marcysiak T. (2010). Społeczne uwarunkowania działalności grup producentów rolnych. W: S. Zawisza (red.). Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych: Szanse i zagrożenia (s. 111–123). Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M. (2011). Kierunki rozwoju systemu wsparcia dla grup producentów rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (20), 103–113.

Stoma M. (2013). Grupy producentów rolnych: Uwarunkowania i funkcjonowanie. Lublin: Q&R Polska.

Suchoń A. (2012). Fundusze unijne jako instrument rozwoju spółdzielczości w rolnictwie i na terenach wiejskich. Studia Iuridica Agraria, 10, 385–403.

Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1026 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1131 z późn. zm.).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

221

Strony

25-43

Jak cytować

Kucia-Guściora, B. (2019) „Węzłowe problemy preferencji podatkowych dla grup producentów rolnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (182), s. 25–43. doi: 10.53098/wir012019/02.

Numer

Dział

Artykuły