Wpływ płatności bezpośrednich na warunki konkurencji na wspólnym rynku europejskim

Autor

  • Adrian Sadłowski Autor jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Słowa kluczowe:

wspólna polityka rolna, płatności bezpośrednie, system płatności jednolitej, system jednolitej płatności obszarowej, modele płatności bezpośrednich, warunki konkurencji

Abstrakt

W artykule pokrótce przedstawiono genezę i ewolucję płatności bezpośrednich jako instrumentu wspólnej polityki rolnej oraz wpływ przeprowadzonych reform wsparcia bezpośredniego na elastyczność sektora rolnego w zakresie reagowania na zmiany w wielkości i strukturze popytu na produkty rolne. Następnie dokonano przeglądu stosowanych w Unii Europejskiej systemów i modeli płatności bezpośrednich oraz analizy wsparcia bezpośredniego, mającej na celu zidentyfikowanie tych jego elementów, które różnicują warunki konkurencji na wspólnym rynku. Stwierdzono, że unifikacja systemów wsparcia bezpośredniego ułatwiłaby korzystne, z punktu widzenia racjonalności wykorzystania czynników wytwórczych, dostosowania w zakresie przestrzennego rozmieszczenia produkcji rolnej w Unii Europejskiej.

Bibliografia

Bieńkowski W., 1995: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

FAPA – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2004: Płatności bezpośrednie w UE jako instrument wsparcia sektora rolnego – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Warszawa.

FAPA – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2008: Analiza wybranych tematów przedstawionych w komunikacie Komisji Europejskiej „Preparing for the of the CAP reform”. Warszawa.

FAPA – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2010: Przyszłość WPR – najważniejsze głosy w dotychczasowej dyskusji. Warszawa.

Hovorka G., 2010: Die Reform der Agrarpolitik der EU nach 2013 aus verteilungspolitischer Sicht. Schriftlicher Beitrag für den Kongress Momentum 21.10.–24.10.2010, Hallstatt.

Kilian S., 2010: Die Kapitalisierung von Direktzahlungen in landwirtschaftlichen Pacht – und Bodenpreisen – theoretische und empirische Analyse der Fischler-Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik. München.

Kwasowski M., Zaleski S., 2009: Die Landwirtschaft in Polen fünf Jahre nach dem Beitritt zur Europäischen Union. Polen-Analyse, 51, Bremen.

Porozumienie w sprawie rolnictwa, 1994. Dz.Urz. UE L 336 z 23.12.1994, s. 22–39.

Puślecki Z.W., Kmieciak R., Walkowski M., 2010: Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001. Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, s. 1–69, z późn. zm.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009, s. 16–99, z późn. zm.

Sobiecki R., 2007: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

System płatności jednolitych (SPJ): problemy, które należy rozwiązać, aby uzyskać poprawę w zakresie należytego zarządzania finansami, 2011. Sprawozdanie specjalne nr 5. Europejski Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

94

Strony

82-96

Jak cytować

Sadłowski, A. (2012) „Wpływ płatności bezpośrednich na warunki konkurencji na wspólnym rynku europejskim”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (155), s. 82–96. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/384 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ