Romanian Agri-Food Economy and Investments over the Last 20 Years – Special Examination on the Last 5 Years of EU Membership (Rumuńska gospodarka rolno-żywnościowa i inwestycje w ostatnich 20 latach – specjalne studium ostatnich 5 lat członkostwa w UE)

Autor

  • Filon TODEROIU The Author is currently professor at Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest
  • Dan-Marius VOICILAŞ The Author is currently senior researcher at Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest

Słowa kluczowe:

konkurencyjność globalna, rolno-żywnościowa otwartość handlowa, instytucje, inwestycje

Abstrakt

Zaczynając od miejsca gospodarki rumuńskiej na globalnej skali konkurencyjności (na której Rumunia spadła o dziesięć pozycji w ostatnim roku) i roli sektora rolno-spożywczego, jako istotnego czynnika napędzającego gospodarkę, w opracowaniu podjęto próbę ustalenia pewnych zbiorów zmiennych decydujących o bez wynikowym generowaniu wartości dodanej (takich jak poziom i dynamika roczna), które wywołały radykalne zmiany w strukturze udziału głównych sektorów (rolnictwo, przemysł i budownictwo) w najistotniejszych zasobach gospodarki (zatrudnienie, kapitał trwały i inwestycje netto) oraz w osiąganych przez nią wynikach (wartość dodana brutto). Pierwszy zbiór zmiennych jest typu korelacyjnego, na poziomie makroekonomicznym (energochłonność gospodarki, korelacja płace realne – wydajność”, proporcje między składnikami wskaźnika cen detalicznych). Drugim typem zmiennych są zmienne o charakterze sektorowym, na poziomie gospodarki rolno-żywnościowej (dezintegrujące „podwójne pęknięcie”, efekty ekonomiczne powodujące wzrost i spadek). Trzeci zbiór zmiennych, wpływających na obniżenie wyników, jest typu strukturalnego, w tzw. łańcuchu „rolno-żywnościowym” (trójwymiarowa struktura łańcucha rolno-żywnościowego – działacze gospodarczy, osoby zatrudnione i wytworzona wartość dodana brutto, przeciętna rolno-żywnościowa otwartość handlowa). Na koniec zaznaczono wagę stosunków między biznesmenami i instytucjami, jak regulatora i interfejsu – instytucjami i organizacjami, które posiadają atrybuty w dziedzinie inwestycji i przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej w gospodarce. Powinno się mieć na uwadze fakt, że opierając się na analizie wkładu instytucji w kształtowanie środowiska biznesowego i uwzględniając zalecenia inwestorów i ich spojrzenie na sprawy rynku, można będzie z łatwością określić profil gospodarki. Postawa inwestorów pozwala zawsze w sposób miarodajny ocenić dojrzałość gospodarki.

Bibliografia

Alistar V. et al., 2008/2009: The National Corruption Report 2009. Transparency International Romania, Bucuresti, Romania.

Artis M. et al., 1994: El sistema agroalimentario catalan en la tabla Input – Output de 1987. “Investigation Agraria – Economia” (IAE), INITAA, 9, 1.

Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1995: Economic Growth. McGraw-Hill, New York.

Chamber of Commerce and Industry of Romania and Bucharest – National Trade Register Office (CCIRMB-ONRC), 2008. Statistical Bulletin 128, Bucuresti, Romania.

Consiliul Investitorilor Strãini / Foreign Investors Council (CIS), 2010: Program for economic growth – Priority actions to restart the economy. Foreign Investors Council, Bucuresti, Romania (http://www.fic.ro/white_papers/).

Enciso J.P. et al., 1995: Una vision del complejo de producccion agroalimentario espanol en la decada de los ochenta. “Investigation Agraria – Economia” (IAE), INITAA, 10, 3.

Toderoiu F., 2001: Sectorul agroalimentar în România – mutaþii structurale multicriteriale comparative. IEA-INCE, Bucuresti.

Toderoiu F., 2002: Agricultura – resurse ºi eficienþã – o retrospectivã semisecularã. Ed. Expert, Bucuresti.

Toderoiu F., 2003: Sectorul agroalimentar în România – corelaþii macroeconomice ale competitivitãþii. IEA-INCE, Bucuresti.

Toderoiu F., 2009: Real Economic Convergence – European and National Dimensions. “Agricultural Economics and Rural Development” 6, 2. Romanian Academy Publishers, Bucuresti, pp. 159–180 (ftp://www.ipe.ro/RePEc/iag/iag_pdf/AERD0902_159-180.pdf).

Voicilaº D.M., 2010: Climatul investiþional ºi cadrul instituþional în România – disfuncþionalitãþi ºi perspective. Jurnalul Român de “Geopoliticã ºi Relaþii Internaþionale”, URSA „Gheorghe Cristea”, Bucuresti, Romania.

World Bank, 2010: Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs. The World Bank Romania, Bucuresti (http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/01/13686183/doing-business2011-romania-making-diff).

Liczba pobrań artykułu

27

Strony

9-39

Jak cytować

TODEROIU, F. i VOICILAŞ, D.-M. (2012) „Romanian Agri-Food Economy and Investments over the Last 20 Years – Special Examination on the Last 5 Years of EU Membership (Rumuńska gospodarka rolno-żywnościowa i inwestycje w ostatnich 20 latach – specjalne studium ostatnich 5 lat członkostwa w UE)”, Wieś i Rolnictwo, (2 (155), s. 9–39. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/380 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA