Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie ograniczania dysparytetów społeczno-ekonomicznych wsi w Unii Europejskiej

Autor

  • Malwina Bajer Autorka jest doktorantką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Słowa kluczowe:

UE, technologie informacyjno-komunikacyjne, problemy obszarów wiejskich, możliwości dochodowe

Abstrakt

Obszary wiejskie UE przechodzą transformację społeczno-ekonomiczną. Malejąca rola rolnictwa powoduje konieczność tworzenia nowych, pozarolniczych Źródeł dochodu w celu zachowania żywotności obszarów wiejskich. Problemy charakterystyczne dla obszarów wiejskich – mała gęstość zaludnienia, odległość, niższy poziom usług publicznych, migracja i starzenie się ludności, słabość rynku pracy i ograniczone możliwości pracy poza rolnictwem oraz niska jakość kapitału ludzkiego wzmacniają się wzajemnie, tworząc „zaklęty krąg” pogarszającej się sytuacji na obszarach wiejskich. Z kolei rozwój gospodarki opartej na wiedzy kreuje popyt na nowe kompetencje, tworząc jednocześnie nowe formy i możliwości zatrudnienia. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) mają potencjał niwelowania strukturalnych wad i niekorzyści lokalizacji obszarów wiejskich oraz tworzenia nowych możliwości zarobkowania i współpracy. Artykuł prezentuje cztery grupy możliwości TIK w zakresie przezwyciężania dysparytetów społeczno-ekonomicznych i poprawy sytuacji dochodowej mieszkańców obszarów wiejskich.

Bibliografia

AEIDL, 2000: Information technologies and rural development. Observatory Dossier 4.

Anderson G. G., Melville J., Waldhorn S., 1993: Creating Economically Competitive Regions: The New Comparative Advantage. In: Industrial Policy for Agriculture in the Global Economy. Ed. S.R. Johnson, S.A. Martin. Iowa State University Press, Ames: 171–200.

Berdo J., 2006: Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą. Earth Conservation, Sopot.

BITKOM, 2007: Zukunft digitale Wirtschaft. Berlin.

Boix R., Vaillant Y., 2010: Industrial districts in rural areas of Italy and Spain. 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International ”Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy”, 19–23 August 2010, Jonköping.

Chapman R., Slaymaker T., Young J., 2003: Livelihoods Approaches to Information and Communication in Support of Rural Poverty Elimination and Food Security. Overseas Development Institute, London.

Commission of the European Communities, 2009: Better access for rural areas to modern ICT. Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, SEC (2009) 254, {COM (2009) 103}, Brussels.

Copus A., 2010: Dispelling stylised fallacies and turning diversity into strength: Appropriate generalisations to underpin 21st century rural cohesion policy. In: Scientific Dialogue on Cities,

Rural Areas and Rising Energy Prices. First ESPON 2013 Scientific Report, Luxembourg: 38–60.

Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A., 2008: Globalne uwarunkowania rynków rolnych. W: Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku. UKIE, Warszawa: 7–44.

Dang Nguyen G., Jolles M., 2005: Does the European Union create the foundations of an information society for all? BEEP briefing 11.

DG AGRI, 2006: Scenar 2020. Scenario study on agriculture and the rural world. Luxembourg.

DG AGRI, 2007: Study on Availability of Access to Computer Networks in Rural Areas. Final Report.

DG AGRI, 2010: Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information. Report.

Krambach K., 2002: Chancen für die Vermehrung von Arbeitsplätzen in einer multisektoralen ländlichen Wirtschaft. In: Neue Arbeitsplätze im ländlichen Raum Erfahrungen aus Praxis und Politik. Ed. K. Krambach. Manuskripte 31. Berlin: 66–75.

Krejtz K., Nowak A., 2009: Znaczenie internetu dla funkcjonowania jednostki w społeczeństwie informacyjnym. W: Diagnoza internetu 2009. Red. K. Krejtz. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

López M., Navarro M., Turowiec A., Hongisto P., Pérez-Trejo F., 2009: Rural Development and Open Innovation: Challenges and Perspectives. eJOV Executive – The Electronic Journal for Virtual Organizations and Networks 11: 9–20.

Nett B., Rohde M., Wulf V., 2010: Work. In: Social Impact of ICT – SMART 2007/0068. Universität Siegen, Fachbereich Wirtschaftsinformatik und Neue Medien: 122–180.

OECD, 1996: The Knowledge-based Economy. OECD, Paris.

OECD, 2001: Information and Communication Technologies and Rural Development. OECD, Paris.

OECD, 2006: The New Rural Paradigm. Policies and Governance. OECD, Paris.

OECD, 2007a: Broadband and the Economy. OECD, Paris.

OECD, 2007b: Innovative Rural Regions. The role of human capital and technology. OECD Rural Policy Conference Key Messages, Paris.

Okuniewski J., 1997: Przemiany obszarów wiejskich w Europie i w Polsce. W: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Red. M. Kłodziński, A. Rosner. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 19–39.

Romańska K., Stolarska M., Zaleszczuk W., 2010: Elastyczne formy zatrudnienia w praktyce. Lublin.

Rural Wins, 2003: Roadmap for ICT solutions for Rural Areas and Maritime Regions. IST-2001-33107, D. 5.3 May 2003. Mac, Limerick

Skouras D., 1998: Rural development in the European Union. In: The Common Agricultural Policy of the European Union: New market trends. Ed. G. Baourakis. CIHEAM-IAMC, Chania (Cahiers Options Méditerranéennes 29): 143–151.

TRANSFORM, 2009: Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej. Tarnów.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

142

Strony

65-84

Jak cytować

Bajer, M. (2012) „Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie ograniczania dysparytetów społeczno-ekonomicznych wsi w Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (154), s. 65–84. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/369 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).