Instytucja zebrania wiejskiego w opinii sołtysów i mieszkańców (przykład gminy X)

Autor

  • Bartosz Abramowicz Autor artykułu jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Słowa kluczowe:

zebranie wiejskie, samorząd terytorialny, partycypacja obywatelska, demokracja lokalna

Abstrakt

W odróżnieniu od instytucji referendum – chętnie analizowanej przez polskich autorów – zebranie wiejskie cieszy się niepomiernie mniejszym zainteresowaniem badaczy i to zarówno, jeśli chodzi o analizę założeń legislacyjnych, jak i praktykę społeczną. A przecież od lat stanowi ono, jako organ uchwałodawczy sołectwa, dobrze ugruntowany w społecznościach wiejskich kanał aktywności obywatelskiej i unikalną odmianę „parlamentaryzmu” w wydaniu stricte lokalnym. Warto więc choćby w bardzo skromnym zakresie uczynić zadość wspomnianym niedostatkom. W artykule autor prezentuje krótką charakterystykę instytucji zebrania wiejskiego, a następnie przechodzi do przedstawienia danych, dotyczących postrzegania przez sołtysów oraz mieszkańców jednej z gmin w województwie łódzkim praktyki instytucji zebrania wiejskiego w ich sołectwach. Z uwagi na czysto ilustracyjny charakter badania, trudno było o wyprowadzenie wniosków natury bardziej ogólnej – uwaga autora skoncentrowała się więc na próbie skatalogowania wątków podnoszonych przez badane grupy najczęściej. Samo zebranie wiejskie ocenione zostało przez respondentów w dużej mierze jako niedrożny kanał partycypacji obywatelskiej, a jego „mechanikę” – za uciążliwą. W tym kontekście zaskakująca była dla autora artykułu niechęć zarówno sołtysów, jak i mieszkańców do podsuniętego przez badacza-autora pomysłu wprowadzenia na zebrania wiejskie osoby moderatora, który zadbałby o dopuszczanie wszystkich jego uczestników do głosu na równych prawach i pomagał wypracować wspólny obszar porozumienia.

Bibliografia

Abramowicz B., 2010: Aktywność obywatelska mieszkańców sołectw (na przykładzie województwa łódzkiego). W: Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce. Red. M. Marczewska-Rytko. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Abramowicz B., 2011: Zebranie wiejskie jako przykład zgromadzeniowej formy uczestnictwa obywatelskiego – sprawozdanie z obserwacji. „Samorząd Terytorialny” 6: 17–31.

Błażejczyk M., 1986: Samorząd mieszkańców wsi. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa.

Bohdan A., 2005: Demokracja bezpośrednia we współczesnym modelu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy. W: Demokracja – społeczeństwo – globalizacja. W kręgu problemów współczesnej demokracji. Red. A. Jabłoński, Z.M. Nowak. Instytut Śląski, Opole.

Krzynówek A., 2010: Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” i Wydawnictwo WAM, Kraków.

Lutyńska K., 2005: Wywiad socjologiczny. W: Encyklopedia socjologii, Suplement. Red. H. Kubiak i in. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Przybyłowska I., 1978: Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. „Przegląd Socjologiczny” XXX.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 r., nr 16, poz. 95; tekst jedn. Dz.U. 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późń. zm.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

137

Strony

193-212

Jak cytować

Abramowicz, B. (2011) „Instytucja zebrania wiejskiego w opinii sołtysów i mieszkańców (przykład gminy X)”, Wieś i Rolnictwo, (4 (153), s. 193–212. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/298 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ