Stan i możliwości rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych

Autor

  • Edyta Gąsiorowska-Mącznik Autorka jest pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Słowa kluczowe:

pozarolnicza przedsiębiorczość, obszary wiejskie, województwo świętokrzyskie

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono stan i możliwości rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Na podstawie kwestionariusza wywiadu z wiejskimi przedsiębiorcami uzyskano materiał badawczy pozwalający scharakteryzować osoby prowadzące działalność pozarolniczą według cech demograficznych i osobowościowych. Wyniki badań własnych pozwoliły określić motywy podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej i korzyści wynikające z jej prowadzenia. Ponadto ukazano główne czynniki stymulujące i hamujące pozarolniczą przedsiębiorczość na obszarach wiejskich regionu oraz oczekiwania przedsiębiorców wobec władz samorządowych w zakresie pomocy przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedstawiono mocne i słabe strony badanych przedsiębiorstw oraz opinie respondentów na temat szans i zagrożeń rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego.

Bibliografia

Brdulak J., Jakubik P., 2010: Bariery i przesłanki przedsiębiorczości. W: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny. Red. K. Kuciński. Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Duczkowska-Piasecka M., 1997: Małe i średnie przedsiębiorstwa na terenach wiejskich (ich rola, znaczenie oraz możliwości i bariery rozwojowe). W: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Red. M. Kłodziński, A. Rosner. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Gaweł A., 2007: Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Wydawnictwo AE, Poznań.

Glinka B., 2008: Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Hałasiewicz A., Kaleta A., 2000: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wydawnictwo FAPA, Warszawa.

Kamińska W., 2011: Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład województwa świętokrzyskiego. IG UJK, Kielce.

Kamińska W., Heffner K. (red.), 2010: Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. KPZK PAN, Warszawa.

Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. (red.), 2002: Przedsiębiorczość wiejska. Rozumienie terminu. Możliwości i bariery rozwoju. W: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. IRWiR PAN, Warszawa.

Luszniewicz A., Słaby T., 2003: Statystyka. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Pałka E. (red.), 2004: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. IGiPZ PAN, Warszawa.

Siuta I., 2005: Słownik psychologii. Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków.

Sobiecki R., 2009: Przedsiębiorca – przedsiębiorczość – przedsiębiorstwo. W: Przedsiębiorczość. Jak założyć własną firmę? Red. H. Godlewska-Majkowska. Wydawnictwo SGH, Warszawa.

Sudoł S., 2008: Przedsiębiorczość – jej pojmowania, typy i czynniki ją kształtujące. „Problemy Zarządzania” 2.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

157-177

Jak cytować

Gąsiorowska-Mącznik, E. (2011) „Stan i możliwości rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (153), s. 157–177. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/296 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ