Wieś w programach polskich partii politycznych w okresie 1989-2011

Autor

  • Małgorzata Szpyt Autorka jest doktorantką Uniwersytetu Rzeszowskiego

Słowa kluczowe:

socjologia wsi, wieś, rolnictwo, programy wyborcze, partie polityczne

Abstrakt

Artykuł prezentuje wieś w programach partii politycznych w wyborach parlamentarnych w Polsce począwszy od 1989 roku. Są w nim prezentowane programy wyborcze partii, które weszły do Sejmu. Analizie poddano wybory w latach: 1989, 1991, 1993, 1997, 2001, 2005, 2007 oraz w 2011 roku. W podsumowaniu starano się wskazać obszary akcentowane przez partie i działania przez nie proponowane. Konkluzją jest pytanie, czy partie polityczne reprezentują interesy polskiej wsi i odpowiadają na problemy mieszkańców obszarów wiejskich.

Bibliografia

Bukowska X., Cześnik M., 2002: Analiza treści programów wyborczych polskich partii politycznych 1991–2001. W: R. Markowski (red.): System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń. ISP PAN, Warszawa.

Chłopecki J., 2008: Chodziło o wstyd. W: T. Gardziel, S. Gawroński (red.): Wybory 2007. Partie, programy, kampania wyborcza. WSIiZ, Rzeszów.

Cześnik M., 2011: Zawartość programów wyborczych polskich partii politycznych – zastosowanie metody MRG do ilościowej analizy treści. W: I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.) Wybory 2007. Partie i ich programy. ISP PAN, Warszawa.

Dąbrowski S., 1996: PSL wobec wyzwań współczesności. W: B. Pasierb, K.A. Paszkiewicz (red.): Współczesna polska myśl polityczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Dudek A., 2002: Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989–2001. Arcana, Kraków.

Fedyszak-Radziejowska B., 2002: Rolnicy i mieszkańcy wsi wobec zmiany: dylematy rolniczej i pozarolniczej autoidentyfikacji społeczności wiejskich. W: K. Gorlach, A.M. Pyrć (red.): Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Fedyszak-Radziejowska B., 2005: Wprowadzenie. W: B. Fedyszak-Radziejowska (red.): Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Florczyk A., Żukowski T., 1990: Nowa geografia polityczna Polski. W: L. Kolarska-Bobińska, P. Łukaszewicz, Z.W. Rykowski (red): Wyniki badań. Wyniki wyborów 4 czerwca 1989. PTS, Warszawa.

Gardziel T., Gawroński S. (red.), 2008: Wybory 2007. Partie, programy, kampania wyborcza. WSIiZ, Rzeszów.

Gebethner S., 1991: Niedoskonałe wolne wybory w Środkowej i Wschodniej Europie w latach 1989–1990. W: J. Raciborski (red.): Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Gebethner S., 1994: System wyborczy: deformacja czy reprezentacja. W: Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna. ISP PAN, Warszawa.

Glapiak E., 2011: Drogie gruszki na wierzbie. „Rzeczpospolita” (http://www.rp.pl/artykul/706205,721347-Obietnice-wyborcze-w-kampanii-wyborczej-2011. html, 23.09.2011).

Godlewski T., 2002: PSL w latach dziewięćdziesiątych – partia polityczna i grupa interesu. W: K. Baścik, J. Zalewa (red.). Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego. LSW, Warszawa.

Gorlach K., 2004: Socjologia obszarów wiejskich. Scholar, Warszawa.

Halamska M., 2009: Przyłączyć wieś do Polski. Wywiad z prof. M. Halamską. W: „Sprawy Nauki”, 19.01.2009.

Kocik L., 2001: Trauma i eurosceptycyzm. Universitas, Kraków.

Kolczyński M., 2003: Rynek wyborczy 2001: reguły – uczestnicy – oferty programowe. W: J. Sztumski (red.): Wybory parlamentarne 2001, Scena polityczna – aktorzy – programy – strategie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Komitet Wyborczy „Solidarność”, 1989: Program wyborczy. „Gazeta Wyborcza”, 10.05.1989.

LPR, Liga Polskich Rodzin – Polsce – niepodległość. Polakom – praca, chleb, mieszkania. 2001 (http://www.prawicowapolska.pl/wybory_programy_lpn.shtml).

Maj E., 2002: Problematyka wsi polskiej w myśli politycznej obozu narodowego po 1989 roku. W: K. Baścik, J. Zalewa (red.): Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego. T. 3. Przebudowa i przyszłość. LSW, Warszawa.

Małkiewicz A., 1994: Wybory czerwcowe 1989. ISP PAN, Warszawa.

Mały Rocznik Statystyczny 2008, 2009. GUS, Warszawa.

Marczewska-Rytko M., 2002: Tendencje populistyczne we współczesnym ruchu chłopskim. W: K. Baścik, J. Zalewa (red.): Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego. T. 3. Przebudowa i przyszłość. LSW, Warszawa.

Markowski R., 2006: Wybory 2005 – chaos czy restrukturyzacja systemu partyjnego? W: I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.): Wybory 2005. Partie i ich programy. ISP PAN, Warszawa.

Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., 2006: Polski system partyjny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Piasecki A.K., 2004: Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Podobieństwa i różnice między programami sił politycznych biorących udział w wyborach, 1989. „Tygodnik Demokratyczny”, 04.06.1989, s. 5.

Program wyborczy Unii Chrześcijańsko-Społecznej, 1989: „Polski Czas”, 04.06.1989.

PSL, 2001. Czas na zmianę... Program społeczno – gospodarczy PSL (http://www.prawicapolska.pl/wybory_programy_psl.shtml).

Raciborski J., 1992: Determinanty procesu krystalizacji preferencji wyborczych. W: S. Gebethner, J. Raciborski (red.): Wybory’91 a polska scena polityczna. Wydawnictwo Fundacji Inicjatyw Społecznych, Warszawa.

Raciborski J., 1997: Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995. Scholar, Warszawa.

Raciborski J., 2003a: Polityka polska. Szkice. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Raciborski J., 2003b: Wybory i wyborcy. W: J. Wiatr (red.): Demokracja polska 1989–2003. Scholar, Warszawa.

Roszkowski W., 2007: Najnowsza historia Polski 1980–2006. Świat Książki, Warszawa.

Skwierczyński G., 2008: Wpływ tradycji zaborowej na zachowania wyborcze mieszkańców Galicji w wyborach 2005 roku. W: J. Raciborski (red.): Studia nad wyborami. Polska 2005–2006. Scholar, Warszawa.

SLD, 2011: Jutro bez obaw. Program dla Polski 2011 (www.sld.org.pl).

Słodkowska I. (red.), 1995: Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989–1991. ISP PAN, Warszawa.

Słodkowska I. (red.), 2001: Wybory ‘1991. Programy partii i ugrupowań politycznych. ISP PAN, Warszawa.

Słodkowska I., (red.), 2009: Wybory 2001. Partie i ich programy. ISP PAN, Warszawa.

Słodkowska I., Dołbakowska M. (red.), 2002: Wybory 2005. Partie i ich programy. ISP PAN, Warszawa.

Słodkowska I., Dołbakowska M. (red.), 2004: Wybory 1997. Partie i ich programy. ISP PAN, Warszawa.

Słodkowska I., Dołbakowska M. (red.), 2009: Wybory 2005. Partie i ich programy. ISP PAN, Warszawa.

Słodkowska I., Dołbakowska M. (red.), 2011: Wybory 2007. Partie i ich programy. ISP PAN, Warszawa.

Stanowisko ruchu społecznego katolików PAX w wyborach do sejmu i senatu, 1989. „Katolik”, 4.06.1989, s. 1.

Wiatr J.J., 2003: Narodziny i przemiany systemu wielopartyjnego. W: J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, Demokracja polska 1989–2003. Scholar, Warszawa.

Wojtasik W., 2010: Programy gospodarcze partii ludowych. W: Ł. Tomczak (red.): Ludowcy i problematyka argarna na początku XXI wieku. Marina, Wrocław.

Zarycki T., 1997: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski. Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.

Żukowski A., 1999: Systemy wyborcze. Wprowadzenie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn.

Żukowski A., 2004: System wyborczy do Sejmu i Senatu RP. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

165

Strony

83-102

Jak cytować

Szpyt, M. (2011) „Wieś w programach polskich partii politycznych w okresie 1989-2011”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (153), s. 83–102. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/292 (Udostępniono: 12 czerwiec 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA