Postrzeganie polityki rolnej prowadzonej w Polsce w kontekście WPR Unii Europejskiej przez kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych

Autor

  • Stanisława Sokołowska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Opolskiego
  • Paweł Szwiec Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Opolskiego

Słowa kluczowe:

wspólna polityka rolna, krajowa polityka rolna, instytucje

Abstrakt

W artykule zaprezentowano opinie rolników zamieszkujących teren województwa opolskiego, dotyczące wybranych aspektów prowadzonej w Polsce polityki rolnej. Scharakteryzowano również niektóre zagadnienia związane ze wspólną polityką rolną. Uwagę poświęcono jej ewolucji, przyszłości i obecnemu charakterowi, uwzględniając przy tym sytuację polskich rolników.

Bibliografia

Adamowicz M., 2005: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1: 17–33.

Adamowicz M., 2008: Ocena Wspólnej Polityki Rolnej i jej instrumentów. W: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej. Red. S. Sokołowska, A. Bisaga. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 49–59.

Fijałkowski G., 2005: Transformacja wspólnej polityki rolnej. Zmiany priorytetów w zakresie polityki rynkowej i strukturalnej w rolnictwie. „Studia i Prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne” 7: 31–45.

Grzelak M.M., 2007: Barriers to Development of Polish Agriculture and Rural areas in Conditions of Integration with the European Union. „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 212: 207–221.

Klank L., 2008: Ekonomiczne aspekty integracji wsi polskiej z UE. W: Polska wieś i rolnictwo w UE. Dylematy i kierunki przemian. Red. M. Drygas, A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Piskorz W., 2004: Implikacje wspólnej polityki rolnej dla polskiego rolnictwa. W: Unia Europejska. T. II. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec. Instytut Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.

Rowiński J., 2008: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013. „Wspólnoty Europejskie” 3: 23–29.

Rowiński J., 2009: Polska gospodarka żywnościowa pięć lat po akcesji. „Wspólnoty Europejskie” 5: 12–24.

Smoliński P., 2007: Możliwości reformowania Wspólnej Polityki Rolnej. „Studia i Prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne” 12: 143–161.

Sokołowska S., Bisaga A., 2008: Wokół sporów o ocenę Wspólnej Polityki Rolnej. W: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej. Red. S. Sokołowska, A. Bisaga. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 59–69.

Świerkocki J., 2007: Czy w interesie Polski leży wielostronna liberalizacja handlu produktami rolnymi? „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 209: 361–371.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

36

Strony

127-137

Jak cytować

Sokołowska, S. i Szwiec, P. (2011) „Postrzeganie polityki rolnej prowadzonej w Polsce w kontekście WPR Unii Europejskiej przez kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (152), s. 127–137. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/276 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ