Nauka i doradztwo rolnicze na rzecz innowacji w sektorze rolno-spożywczym

Autor

  • Eugeniusz Chyłek Autor jest przedstawicielem Polski w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie (SCAR) przy Dyrektoriacie Generalnym R&I Komisji Europejskiej

Słowa kluczowe:

nauka, transfer wiedzy, innowacje, Unia Europejska, Europa 2020, Unia innowacji, wspólna polityka rolna, system doradztwa rolniczego

Abstrakt

Zwiększenie dynamiki i konkurencyjności europejskiego sektora rolnego i skuteczna realizacja strategii „Europa 2020” i jej wizji stymulowania zrównoważonego rozwoju, bazującego na wiedzy i innowacjach, wiąże się nierozerwalnie z celami określonymi w strategii „Unia innowacji”. W realizacji tych wyzwań swoje kluczowe miejsce zajmuje nauka i transfer wiedzy, za który na obszarach wiejskich w znacznej mierze odpowiada doradztwo rolnicze. Priorytety wyznaczone w strategii „WPR w kierunku 2020 roku” jednoznacznie wskazują strategicznie ważną rolę, jaka została przypisana systemowi doradztwa rolniczego (Farm Advisory System – FAS), którego obszar działania nierozerwalnie związany jest z transferem wiedzy i innowacji. Istniejący w Polsce stan organizacyjny doradztwa rolniczego oraz uwarunkowania prawne i finansowe działalności naukowej i innowacyjnej, których efekty powinny wspierać rozwój gospodarczy, jak dotychczas nie spełniają oczekiwań. Przedstawione wnioski wskazują kierunki koniecznych zmian systemowych, które umożliwią bardziej efektywny proces wdrażania rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym i usługach działających na obszarach wiejskich.

Bibliografia

Chyłek E.K., 2001: Kierunki rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu rolnictwa. „Przemysł Spożywczy” 55, 7: 11–13.

Chyłek E.K., 2003: Kierunki zmian w polityce sektora rolnego i bariery wdrażania rozwiązań innowacyjnych. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1/2, 34: 35–47.

Chyłek E.K., 2004: Wsparcie nauki w realizacji polityki rolnej w warunkach Unii Europejskiej. „Herba Polonica” 50, 2: 8–16.

Chyłek E.K., 2005: Nauka i doradztwo w procesie modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Red. M. Adamowicz. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 207–223.

Chyłek E.K., 2010: Album I Kongresu Nauk Rolniczych. Multicobooks, Warszawa.

Kania J., 2006: Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1: 63–74.

Kania J., 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Rozprawy 440, 318. Wydawnictwo Uczelniane AR, Kraków.

Klepacki B., 2004: Potrzeby przystosowawcze gospodarstw rolniczych i ich otoczenia instytucjonalnego związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. „Wieś i Rolnictwo” 2: 209–222.

Komunikat Komisji: E-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia. COM (2007) 496.

Komunikat Komisji: Najpierw myśleć na małą skalę. Program „Small Business Act” dla Europy. COM (2008) 374.

Komunikat Komisji: Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE. COM (2009) 512.

Komunikat Komisji: O uproszczeniach w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych. COM (2010) 187.

Komunikat Komisji: Zintegrowana polityka przemysłowa w dobie globalizacji. COM (2010) 614.

Runowski H., 2004: Opcje strategiczne dla przedsiębiorstw rolnych. „Roczniki Naukowe SERiA” 4, 1: 183–188.

Trziszka T., Beń H., 2008: Działania kooperacyjne w systemie edukacyjnym z udziałem PCBC na rzecz rozwoju gospodarczego Polski. „ABC Jakości” 3–4 (55–56): 56–61.

Trziszka T., Dobrzański Z., 2008: Transfer wiedzy i technologii w przemyśle żywnościowym. „Chemik” LXI, 3: 116–118.

Trziszka T., Nowak C., Chyłek E., 2009: Bariery wprowadzania do praktyki w sektorze rolno-spożywczym nowoczesnych technik i technologii. W: Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. I Kongres Nauk Rolniczych. IUNG, Puławy: 363–380.

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy RM oraz zakresie działania ministrów. Dz.U. z 1996 nr 82, poz. 929.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o działach administracji rządowej. Dz.U. z 2007 nr 65, poz. 437.

Wiatrak A.P., 2006: Wizja i misja doradztwa rolniczego jako wyznaczniki struktury organizacyjnej jednostek doradczych. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1: 39–49.

Zalecenia Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. SEK (2010) 488 w sprawie ogólnych wytycznych dla polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii. Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część I i II.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

84-105

Jak cytować

Chyłek, E. (2011) „Nauka i doradztwo rolnicze na rzecz innowacji w sektorze rolno-spożywczym”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (152), s. 84–105. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/274 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).