Efektywność bezpośrednich inwestycji zagranicznych – różnice regionalne w Rumunii

Autor

  • Dan Marius Voicilas Autor jest pracownikiem naukowym Rumuñskiej Akademii – Instytutu Ekonomiki Rolnictwa

Słowa kluczowe:

inwestycje, efektywność, regiony, Rumunia

Abstrakt

W niniejszej pracy przeanalizowano rozwój regionów Rumunii w okresie przemian dokonujący się pod wpływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), korzystając z obliczeń efektywności wskaźników makroekonomicznych. Wybrano metodologię opracowaną przez Romanu i Vasilescu [1993], ponieważ odzwierciedla ona bezpośrednio wkład inwestycji w ewolucję wskaźników makroekonomicznych oraz sposób, w jaki BIZ wpływały na tę ewolucję. Stosunek między zmianami we wskaźnikach wysiłków i wyników ukazuje efektywność oraz postęp wskaźnika wyniku dla każdej dodatkowej wartości wysiłku. Przyjęto, że wskaźnikiem wysiłku jest poziom BIZ, a wskaźnikami wyniku są: produkt krajowy brutto (PKB), wartość dodana brutto (WDB) oraz tworzenie kapitału trwałego brutto (TKTB). W świetle takich przesłanek ewolucję rumuńskich regionów rozwoju gospodarczego charakteryzują ogromne różnice. Najbardziej oczywista jest różnica między Bukaresztem a pozostałymi regionami. BIZ miały zdecydowanie pozytywny wpływ na wskaźniki makroekonomiczne, lecz stały się efektywne dopiero po 2000 roku.

Bibliografia

Romanu I., Vasilescu I., 1993: Eficienta economica a investitiilor si a capitalului fix. Didactica si Pedagigica, Bucuresti, Romania.

Voicilas D.M., 2005: Special study – Foreign direct investment in South-East Europe – overview on Romania and Bulgaria (Studium specjalne – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Południowo-Wschodniej – omówienie sytuacji w Rumunii i Bułgarii). W: Inwestycje Zagraniczne w Polsce. Raport roczny. Red. J. Chojna. Instytut Badań Handlu Zagranicznego. Warszawa: 208–229.

Voicilas D.M., 2006: FDI' Concentration – a territorial and sectoral analysis in Romania (Koncentracja BIZ – analiza terytorialna i sektorowa w Rumunii). W: Inwestycje Zagraniczne w Polsce. Raport roczny. Red. J. Chojna. Instytut Badań Handlu Zagranicznego, Warszawa.

Voicilas D.M., 2010: Regional disparities in Romania – an analysis on the foreign direct investments efficiency. Multifunctional Agriculture and Rural Development (V) – Regional specificities (Różnice regionalne w Rumunii – analiza efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Rolnictwo wielofunkcyjne i rozwój obszarów wiejskich (V) – Specyfika regionalna). Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Belgrad, Serbia.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

44

Strony

30-41

Jak cytować

Voicilas, D. M. (2011) „Efektywność bezpośrednich inwestycji zagranicznych – różnice regionalne w Rumunii”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (151), s. 30–41. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/256 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).