Marketingowe grupy producentów rolnych jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich

Autor

  • Roman Chorób Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.2.147/10

Słowa kluczowe:

marketing, grupa producencka, procesy integracyjne, rolnictwo, przemysł spożywczy

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu i znaczenia działań marketingowych w procesach integracyjnych zachodzących między rolnictwem a przemysłem przetwórczym. Dokonano również krótkiej charakterystyki grup marketingowych jako przykładu integracji producentów rolnych. W sferze integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym marketing spełnia niejako dwojaką rolę: po pierwsze integruje pionowo, wzmacniając więzi, po drugie wspomaga strategię osiągania sukcesu na rynku, bez czego nie ma wystarczających korzyści atrakcyjnych dla zintegrowanych stron. Marketing w układzie pionowo zintegrowanym z wiodącą rolą przemysłu spożywczego stwarza warunki do rynkowej ekspansji, zmniejsza barierę zbytu płodów rolnych, poprawia i stabilizuje opłacalność produkcji, redukując niewydolność dochodową gospodarstw rolnych, dostarcza informacji o potrzebach konsumentów żywności i ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych. Powstawanie grup producenckich (marketingowych), zwłaszcza w warunkach rozdrobnionego rolnictwa, jest korzystne nie tylko dla samych producentów rolnych, ale także dla całej sieci handlu hurtowego i detalicznego oraz zakładów przetwórczych.

Bibliografia

Chorób R., 2009: Marketing w procesach integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym a rozwój regionalny i lokalny. W: Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim. Red. K. Grysa. Wydaw. Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego, Kielce.

Cyrek M., 2008: Wykształcenie jako czynnik różnicujący pozycję na rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy. W: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych. Red. C. Hales. Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Gołębiewska B., Klepacki B.: Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych (http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt7/42_Golebiewska_Klepacki.pdf; 02.04.2009 r.).

Gonet D., Piszczek R., 2002: Wspieranie rozwoju producenckich grup marketingowych w południowo-zachodniej Polsce. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1.

Grupy producentów rolnych (http://grupy.krs.org.pl/gpr/gpr-w-polsce,2,:html; stan na dzień 26.07.2009 r.).

Klepacki B., 1997: Wykształcenie jako determinanta zachowań produkcyjnych rolników w okresie przemian gospodarczych w Polsce. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1.

Kubiak K., 1997: Formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych działających w rolnictwie i ogrodnictwie oraz organizacje producentów. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa, Warszawa.

Małysz J., 1996: Procesy integracyjne w agrobiznesie (ABC integracji). Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań.

Małysz J., 1997: W pojedynkę czy wspólnie z innymi rolnikami? Wydaw. ODR w Olecku, Olecko.

Ostromęcki A., 1999: Integracja pionowa i pozioma jako czynnik przekształceń agrobiznesu Euroregionu Karpackiego. W: Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. II. Konferencja Naukowa, Rzeszów.

Pietrzak M., 1998: Konkurować czy kooperować? O potrzebie współpracy między rolnikami. „Wieś Jutra” 11.

Piwowar J., 1996: System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce. Monografie nr 24, Politechnika Radomska, Radom.

Pudełkiewicz E., 1999: Spółdzielczość wiejska. Wydaw. FAPA, Warszawa.

Sobczyk M., 1996: Statystyka. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.

Steczkowski J., Zeliaś A., 1997: Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych. AE w Krakowie, Kraków.

Wilkin J., 2002: Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. W: Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa.

Witosław K., 2002: Grupy producentów rolnych szansą na usprawnienie działalności gospodarstw produkcyjnych w Polsce. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

138

Strony

158-172

Jak cytować

Chorób, R. (2010) „Marketingowe grupy producentów rolnych jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (147), s. 158–172. doi: 10.53098/wir.2010.2.147/10.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ