Rozwój przedsiębiorczości na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich

Autor

  • Zenon Tederko Autor jest koordynatorem Projektu Wspierania Biznesu na Rzecz Bioróżnorodnośc

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/14

Słowa kluczowe:

MSP, proprzyrodnicze przedsiębiorstwo, biznes, różnorodność biologiczna, Natura 2000

Abstrakt

Z roku na rok wydłużają się czerwone listy zagrożonych wyginięciem gatunków, znikających naturalnych siedlisk, narasta tempo degradacji środowiska naturalnego i utraty różnorodności biologicznej. W tym kontekście niezmiernie ważny jest fakt, że duża część różnorodności biologicznej jest przedmiotem gospodarczego użytkowania i podlega jego wpływowi, zarówno negatywnemu, jak i pozytywnemu. Środki niezbędne do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i powstrzymania utraty bioróżnorodności dalece przekraczają możliwości instytucji i funduszy publicznych. Długookresowa i skuteczna ochrona środowiska naturalnego nie jest możliwa bez włączenia użytkowników środowiska naturalnego - sektora biznesu, tj. przedsiębiorców i towarzyszącej sfery finansowania inwestycji. Jest wiele przykładów na to, że przedsiębiorstwa oparte na wykorzystywaniu zasobów przyrodniczych mogą odgrywać aktywną i pozytywną rolę w ich ochronie i zrównoważonym użytkowaniu. Konieczne jest stworzenie instrumentów doradczych i ekonomicznych zachęcających i wspierających przedsiębiorstwa w podejmowaniu dedykowanej działalności gospodarczej nastawionej na jednoczesne osiąganie oczekiwanych efektów ekonomicznych i przyrodniczych.

Bibliografia

European Commission, 2001: The European Sustainable Development Strategy 2001. Gotheburg (http://ec.europa.eu/sustainable/sds2001/index_en.htm).

European Commission, 2002: The Sixth Environment Action Programme of the European Community 2002–2012. Brussels (http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm).

European Commission, 2004: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Financing Natura 2000. COM (2004) 431 final. Brussels (http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do? uri=COM: 2004: 0431: FIN: EN: PDF

European Commission, 2006: Communication from the Commission – Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond – Sustaining ecosystem services for human well-being. COM/2006/0216 final, Brussels (http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/bap_2006.htm).

High Level Conference on Business & Biodiversity, 2007: European Initiative on Business and Biodiversity, Lisbon, 12–13 November. (www.countdown2010.net/business).

Komisja Europejska, 2006: Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia. Wspólnoty Europejskie (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf).

Organizacja Narodów Zjednoczonych, 1992: Konwencja o Różnorodności Biologicznej, Rio de Janeiro (http://biodiv.mos.gov.pl/biodiv/app/articlesFill. do? documentId=406).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

62

Strony

218-227

Jak cytować

Tederko, Z. (2010) „Rozwój przedsiębiorczości na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 218–227. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/14.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ