Sieć Natura 2000 a stan lokalnej gospodarki obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski – ujęcie modelowe

Autor

  • Mariusz Dacko Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Słowa kluczowe:

Natura 2000, rolnictwo, aktywność ekonomiczna, drzewa regresyjne

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono modele drzew regresyjnych objaśniających kształtowanie się stanu sektora rolniczego oraz aktywności ekonomicznej mieszkańców obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Prezentowane modele stanowiły próbę empirycznej weryfikacji pesymistycznych poglądów o stanie lokalnej gospodarki gmin szeroko objętych specjalną ochroną ptaków i siedlisk w ramach sieci Natura 2000 na terenach ZPP. Wyniki modeli przedstawiały proste kryteria wyodrębniania gmin o zróżnicowanym poziomie rozwoju aktywności ekonomicznej i rolnictwa. Umożliwiły także ocenę ważności wykorzystanych predyktorów, które stanowiły wyróżnione w projekcie badawczym subkomponenty rozwoju zrównoważonego. Wyniki przewidywań modeli drzew regresyjnych przedstawiono na mapach, co umożliwiło ocenę przestrzennego kształtowania się lokalnej gospodarki na obszarach ZPP.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

43

Strony

202-217

Jak cytować

Dacko, M. (2010) „Sieć Natura 2000 a stan lokalnej gospodarki obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski – ujęcie modelowe”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 202–217. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/188 (Udostępniono: 21 luty 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ