Efektywność gospodarstw wielkotowarowych w latach 2005-2007 – pomiar metodą nieparametryczną

Autor

  • Justyna Ziółkowska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/14

Słowa kluczowe:

efektywność techniczna gospodarstw rolnych, efektywność skali produkcji, metoda nieparametryczna, gospodarstwa wielkotowarowe

Abstrakt

Celem artykułu było określenie efektywności technicznej i efektywności skali dla trzech grup gospodarstw rolnych przy użyciu metody nieparametrycznej DEA. Dane empiryczne pochodziły z panelu. W każdej z badanych grup wskaźniki efektywności technicznej uległy pogorszeniu (w latach 2005–2007). Ta sama sytuacja miała miejsce również w przypadku efektywności skali (wyjątek stanowiły wyniki jednoosobowych spółek).

Bibliografia

Baran J., Pietrzak M., 2007: Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA. „Zeszyty Naukowe SERiA” IX, 3.

Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978: Measuring the Efficiency of Decision Making Units. „European Journal of Operations Research” 2. DOI: https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8

Coelli T.J., 1996: A Guide to DEAP Version 2.1: Data Envelopment Analysis (Computer) Program. „CEPA Working Papers” 8.

Dybał M., 2004: Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych za pomocą metody DEA. „Ekonomia” 12.

Farrell M.J., 1957: Measurement of Productive Efficiency. „Journal of Royal Statistical Society” 120. DOI: https://doi.org/10.2307/2343100

Feruś A., 2006: Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. „Bank i Kredyt” 7.

Gospodarowicz M., 2000: Procedury analizy i oceny banków. „Materiały i Studia NBP” 103.

Pawłowska M., 2003: Zastosowanie metody DEA do określenia poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. „Bank i Kredyt” 7.

Rogowski G., 1998: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Rusielik R., 2000: Pomiar efektywności gospodarowania spółek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1996–1998 z wykorzystaniem metody DEA. Rozprawa doktorska. SGGW, Warszawa.

Seremak-Bulge J., 2006, 2007, 2008: Koniunktura w rolnictwie. „Rynek Rolny” 1.

Stępień K., 2004: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.

Sulewski P., 2007: Strategie realizowane przez rolników w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Sulewski P., 2008: Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych. „Roczniki Nauk Rolniczych” G, 94, 2. DOI: https://doi.org/10.22630/RNR.2008.94.2.30

Świtłyk M., 1999: Zastosowanie metody DEA do analizy efektywności gospodarstw rolnych. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 6.

Tavares G., 2002: A bibliography of Data Envelopment Analysis (1978–2001). Rutcor Research Report, RRR 01-02.

Ziętara W., 2008: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. „Roczniki Nauk Rolniczych” G, 94, 2. DOI: https://doi.org/10.22630/RNR.2008.94.2.26

Ziółkowska J., 2008: Efektywność techniczna gospodarstw wielkotowarowych. „Studia i Monografie” 142. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

http://deafrontier.com/deaintro.html

http://www.deazone.com/bibliography/

www.une.edu.au/econometrics/cepa.html

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

36

Strony

226-245

Jak cytować

Ziółkowska, J. (2009) „Efektywność gospodarstw wielkotowarowych w latach 2005-2007 – pomiar metodą nieparametryczną”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 226–245. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/14.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ