Problemy finansowania rolniczych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Autor

  • Stanisław Paszkowski Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/10

Słowa kluczowe:

ubezpieczenie społeczne rolników, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, fundusz emerytalno rentowy.

Abstrakt

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest jednym z głównych narzędzi polityki socjalnej państwa wobec ludności rolniczej. Obecnie funkcjonujący system tego ubezpieczenia został oparty na składce wymierzanej w jednakowej wysokości i oferuje rolnikom szeroki zakres świadczeń. Udostępniane jednak nim emerytury i renty są znacznie niższe niż oferowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowym mankamentem analizowanego ubezpieczenia jest drastyczny brak zrównoważenia wpływów i wydatków funduszu emerytalno-rentowego i oparcie wypłat świadczeń na dotacjach budżetowych państwa. Od pewnego czasu podejmowane są działania mające na celu ograniczenie niesamodzielności finansowej systemu. W połowie bieżącej dekady zaostrzono przepisy określające dostęp do systemu, a w bieżącym roku podwyższono kwoty składek dla ubezpieczonych z gospodarstw rolnych o największej powierzchni. Efekty finansowe wywołane wprowadzeniem ostatnich zmian przepisów prawnych mają jednak charakter marginalny. Badania wskazują jednak na możliwości zwiększenia wpływów ze składek w przychodach funduszu emerytalno-rentowego.

Bibliografia

Daszewski K., 2006: Ekonomiczne aspekty reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Ubezpieczenia w Rolnictwie. „Materiały i Studia” 4(8): 42–67.

Hołubiczki M.J., 2000: 10 lat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia” 4, 5–21.

Kaczmarek M., 2009: Funkcjonowanie systemu ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce w latach 1991–2007. Maszynopis. Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Milewska A., 2002: Finanse Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W: Ubezpieczenia. Wieś i rolnictwo. Red. M. Adamowicz. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 163–167.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 21 ha przeliczeniowego w 2008 r. M.P. nr 62, poz. 829.

Ostrowski L., 2000: System ubezpieczenia rolniczego – konserwować czy zmieniać? „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 4: 24–39.

Przygodzka R., 2002: Budżet państwa a system emerytalno-rentowy rolników. W: Ubezpieczenia Społeczne. Wieś i rolnictwo. Red. M. Adamowicz. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 151–161.

Przygodzka R., 2006: Ubezpieczenia społeczne rolników i ich oddziaływanie na rozwój rolnictwa. „Wieś i Rolnictwo” 2 (131): 191–207. DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.45

Pszczółkowska J., 2000: Ubezpieczenie społeczne rolników – stan obecny i możliwości rozwoju. „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia”: 5–25.

Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, 2007. GUS, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dz.U. nr 68, poz. 599.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291, tekst jedn.

Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. nr 79, poz. 667.

Wawrzyniak B.M., Wojtasiak B., 2005: Ubezpieczenia społeczne rolników. Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek.

Założenia do ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego w rolnictwie i rybołówstwie, 2008. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

157-180

Jak cytować

Paszkowski, S. (2009) „Problemy finansowania rolniczych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 157–180. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/10.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ