Ocena rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie polskim

Autor

  • Joanna Pawłowska-Tyszko Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/05

Słowa kluczowe:

ubezpieczenia w rolnictwie, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia dobrowolne

Abstrakt

W pracy dokonano oceny sytuacji rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie w latach 2005–2008, z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych. Szczegółowej analizie poddano ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników, ubezpieczenia budynków rolniczych oraz upraw i zwierząt gospodarskich. Zwrócono uwagę na słabości obecnego systemu ubezpieczeniowego, do których zaliczono nieznajomość wśród rolników korzyści wynikających z zawarcia polisy, doraźną pomoc państwa skierowaną do rolników w sytuacjach kryzysowych czy brak powszechności zawierania polis w przypadku ubezpieczeń o wysokim poziomie ryzyka.

Bibliografia

Debar J-Ch., 2007: Les instruments de gestion des risques agricoles en Amerique du Nord. Rapport pour le Ministere de L’Agriculture et de la Peche.

Dygas M., 2009: Zielone ryzyko. „Gazeta Bankowa” 12 (1064) z dn. 23.03.2009 r. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2009.01280.x

Hatch D., 2008: Agricultural insurance a powerful tool for governments and farmers. Comuniica, Fourth Year Second Phase, May – August.

Jaworski M., 2008: 100 mln składek z polis rolnych. „Gazeta Prawna” z dn. 28 listopada.

Kowalewski E., 1997: Wprowadzenie do teorii interesu ubezpieczeniowego. W: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Część 3. Oficyna Branta, Bydgoszcz.

Łazowski J., 1948: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. PZUW, Warszawa.

Rynek Ubezpieczeń 2005, 2006, 2007, 2008. KNF. Sprawozdania na temat rynku ubezpieczeń.

Stankiewicz D., 2007: Skutki suszy w rolnictwie polskim. „INFOS – BAS” 6 z dn. 8 stycznia.

Stroiński E., 2006: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie. LAM – Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa.

Swiss Re III Focus report: Setting up sustainable agricultural insurance: the example of China (www.swissre.com).

Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, 2002. PWE, Warszawa.

Ustawa budżetowa na rok 2008 i 2009 (www.mf.gov. pl) z 04.03.2009 r.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz. 1152, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. nr 150, poz. 1249, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. nr 145, poz. 918).

Wicka A., 2008: Ubezpieczenia rolnicze źródłem osiągania przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

45

Strony

85-97

Jak cytować

Pawłowska-Tyszko, J. (2009) „Ocena rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie polskim”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 85–97. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/05.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ