Ocena rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie polskim

Autor

  • Joanna Pawłowska-Tyszko Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Słowa kluczowe:

ubezpieczenia w rolnictwie, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia dobrowolne

Abstrakt

W pracy dokonano oceny sytuacji rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie w latach 2005–2008, z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych. Szczegółowej analizie poddano ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników, ubezpieczenia budynków rolniczych oraz upraw i zwierząt gospodarskich. Zwrócono uwagę na słabości obecnego systemu ubezpieczeniowego, do których zaliczono nieznajomość wśród rolników korzyści wynikających z zawarcia polisy, doraźną pomoc państwa skierowaną do rolników w sytuacjach kryzysowych czy brak powszechności zawierania polis w przypadku ubezpieczeń o wysokim poziomie ryzyka

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

29

Strony

85-97

Jak cytować

Pawłowska-Tyszko, J. (2009) „Ocena rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie polskim”, Wieś i Rolnictwo, (3 (144), s. 85–97. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/147 (Udostępniono: 3 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ