Oddziaływanie przedsiębiorstw rolniczych na środowisko naturalne. Aspekt metodyczny i praktyczny

Autor

  • Adam Kagan Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/04

Słowa kluczowe:

przedsiębiorstwo rolnicze, efektywność finansowa, efektywność środowiskowa, wskaźnik oddziaływania środowiskowego

Abstrakt

W opracowaniu zaprezentowano konstrukcję syntetycznego wskaźnika mierzącego poziom oddziaływania gospodarstwa rolniczego na środowisko naturalne. Opisano zarówno zestaw parametrów wykorzystanych do jego budowy, jak i ich specyfikę oraz sposób pomiaru. Przedstawioną metodologię wykorzystano w analizie przedsiębiorstw rolniczych powstałych z majątku Skarbu Państwa. Rozważano dwie płaszczyzny funkcjonowania badanych jednostek, a mianowicie finansową i środowiskową. Analizowano zarówno zmiany efektywności środowiskowej jako wypadkową fluktuacji cech diagnostycznych, jak i wybranych wskaźników finansowych. Określono zależności, jakie występowały pomiędzy badanymi zjawiskami, co pozwoliło sformułować wnioski dotyczące badanej zbiorowości.

Bibliografia

Baum R., Śleszyński J., 2008: Teoretyczne aspekty trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. „Ekonomia i Środowisko” 1 (33): 20–22.

Duer I., Fotyma M., Madej A., 2002: Kodeks dobrej praktyki rolniczej. MRiRW, Warszawa.

Environmental Indicators for Agriculture. Methods and Results. Executive summary, 2001. OECD, Paris.

Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., 2002: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. C.H. Beck, Warszawa.

Harasim A., 1989: Wpływ trwałych użytków zielonych na wyniki produkcyjne i ekonomiczne rolnictwa. W: Organizacja produkcji rolniczej w różnych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych. IUNiG, Puławy: 21–38.

Harasim A., 2006: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNiG-PiB, Puławy.

Harasim A., Madej A., 2008: Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych. „Roczniki Nauk Rolniczych” G, 95: 28–30. DOI: https://doi.org/10.22630/RNR.2008.95.2.24

Ilnicki P., 2004: Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań. Jankowska-Huflejt H., 2007: Rolno-środowiskowe znaczenie trwałych użytków zielonych. „Problemy Inżynierii Rolniczej” 1: 23–24.

Kagan A., Kulawik J., Osuch D., Zdzieborska M., Ziółkowska J., 2008: Jak powstał ranking. „Nowe Życie Gospodarcze” 20/476: 4–25.

Kopiński J., 2007: Bilans azotu brutto dla Polski i województw w latach 2002–2005. W: Sprawdzenie przydatności współczynników do oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach i województwach. Red. A. Harasim. IUNG-PIB, Puławy: 119–122.

Kukuła K., 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kulawik J., 2008: Istota efektywności finansowej. W: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP. IERiGŻ-PiB, Warszawa.

Lauwers L., van Huylenbroeck G., 2003: Materials balance based modelling of environmental efficiency. Mat. 25 konferencji ekonomistów rolnictwa w Durban, RPA.

Maćkowiak C., 1997: Bilans substancji organicznej w glebach polskich. „Biuletyn Informacyjny IUNG Puławy” 5: 4–5.

Majewski E., 2008: Trwały rozwój i trwałe rolnictwo – teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. SGGW, Warszawa.

Moraczewski R., 2005: Znaczenie gospodarcze i stan wykorzystania trwałych użytków zielonych (TUZ) w Polsce. „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” 3: 141–143.

Niewęgłowska G., 2007: Zagrożenia dla środowiska z gospodarstw położonych w strefie ograniczeń środowiskowych. „Roczniki Naukowe SERiA” IX, 2: 334–335.

Poczta W., 2003: Dbałość o jakość żywności i środowisko naturalne w tradycyjnej produkcji rolniczej. Ekspert SITR, Koszalin.

Strahl D., Walesiak M., 1997: Normalizacja zmiennych w referencyjnym systemie granicznym. „Przegląd Statystyczny” 1: 70–73.

Woś A., Zegar J., 2002: Rolnictwo społecznie zróżnicowane. IERiGŻ, Warszawa.

Wrzaszcz W., 2008: Wyniki gospodarstw zrównoważonych w Polsce. „Zagadnienie Ekonomiki Rolnictwa” 4: 18–19.

Zegar J., 2007: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. „Zagadnienie Ekonomiki Rolnictwa" 2: 10–14.

Ziętara W., Olko-Bagieńska T., 1986: Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa.

Żylicz T., 2004: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

57

Strony

63-84

Jak cytować

Kagan, A. (2009) „Oddziaływanie przedsiębiorstw rolniczych na środowisko naturalne. Aspekt metodyczny i praktyczny”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 63–84. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/04.