Wykorzystanie pomocy zagranicznej na rozwój infrastruktury na wsi województwa łódzkiego

Autor

  • Ryszard Gładysz Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

rozwój infrastruktury technicznej na terenach wiejskich, działalność inwestycyjna gmin, zagraniczna pomoc finansowa, województwo łódzkie

Abstrakt

Inwestycje infrastrukturalne stanowią ważny czynnik rozwoju gospodarczego gmin. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze są one bowiem nie tylko przyjazne dla mieszkańców i środowiska, ale także bardziej atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów. Ma to duże znaczenie dla gmin wiejskich, które charakteryzują się dużo niższym od przeciętnego poziomem rozwoju gospodarczego. Poważną przeszkodą, hamującą tempo rozwoju infrastruktury na obszarach niezurbanizowanych, są jednak niewystarczające środki własne, znajdujące się w dyspozycji większości samorządów lokalnych. Dlatego podejmując się realizacji większych projektów inwestycyjnych, są one zmuszone do poszukiwania pomocy finansowej z zewnątrz. W przypadku zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej podstawowym źródłem takiej pomocy były dotychczas WFOŚiGW. Od kilkunastu lat obserwuje się jednak dość szybki wzrost roli środków finansowych pochodzących z zagranicy, zwłaszcza z Unii Europejskiej, co na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego przedstawione zostało w niniejszym artykule. Świadczy o tym m.in. liczba 175 zrealizowanych dzięki tej pomocy zadań inwestycyjnych oraz ich efekty rzeczowe, na przykład zbudowanie 709 km sieci wodociągowej, 309 km sieci kanalizacyjnej oraz 15 zbiorczych oczyszczalni ścieków.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

29

Strony

166-183

Jak cytować

Gładysz, R. (2009) „Wykorzystanie pomocy zagranicznej na rozwój infrastruktury na wsi województwa łódzkiego”, Wieś i Rolnictwo, (1 (142), s. 166–183. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/124 (Udostępniono: 4 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ