Wykorzystanie pomocy zagranicznej na rozwój infrastruktury na wsi województwa łódzkiego

Autor

  • Ryszard Gładysz Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.1.142/10

Słowa kluczowe:

rozwój infrastruktury technicznej na terenach wiejskich, działalność inwestycyjna gmin, zagraniczna pomoc finansowa, województwo łódzkie

Abstrakt

Inwestycje infrastrukturalne stanowią ważny czynnik rozwoju gospodarczego gmin. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze są one bowiem nie tylko przyjazne dla mieszkańców i środowiska, ale także bardziej atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów. Ma to duże znaczenie dla gmin wiejskich, które charakteryzują się dużo niższym od przeciętnego poziomem rozwoju gospodarczego. Poważną przeszkodą, hamującą tempo rozwoju infrastruktury na obszarach niezurbanizowanych, są jednak niewystarczające środki własne, znajdujące się w dyspozycji większości samorządów lokalnych. Dlatego podejmując się realizacji większych projektów inwestycyjnych, są one zmuszone do poszukiwania pomocy finansowej z zewnątrz. W przypadku zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej podstawowym źródłem takiej pomocy były dotychczas WFOŚiGW. Od kilkunastu lat obserwuje się jednak dość szybki wzrost roli środków finansowych pochodzących z zagranicy, zwłaszcza z Unii Europejskiej, co na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego przedstawione zostało w niniejszym artykule. Świadczy o tym m.in. liczba 175 zrealizowanych dzięki tej pomocy zadań inwestycyjnych oraz ich efekty rzeczowe, na przykład zbudowanie 709 km sieci wodociągowej, 309 km sieci kanalizacyjnej oraz 15 zbiorczych oczyszczalni ścieków.

Bibliografia

Bank danych regionalnych GUS (www.stat.gov.pl)

Gładysz R., 2007a: Efekty rzeczowe pomocy finansowej z programu SAPARD na poprawę infrastruktury komunalnej obszarów wiejskich w województwie łódzkim w 2003 r. W: Funkcje obszarów wiejskich. Red. E. Pałka. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce.

Gładysz R., 2007b: Ekonomiczne i społeczne przemiany zaopatrzenia w wodę gospodarstw wiejskich i gospodarki ściekowej w regionie piotrkowskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Gołębiowski C., 1998: Program pomocy Unii Europejskiej przykładem wsparcia rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich. W: Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Red. E. Kownicki, H. Januszek. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.

Projekty realizowane w ramach ZPORR. Woj. łódzkie – na dzień 31.03.2008 (www.zporr.gov.pl/Projekty).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, 2007. Łódź.

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2000, 2000. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.

RRW-2. Sprawozdanie z nakładów na środki trwałe oraz efekty rzeczowe w zakresie wodociągów i sanitacji wsi w roku 2006 i 2007. Urząd Marszałkowski w Łodzi. Maszynopis.

Serwis informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (www.rpo.lodzkie.pl)

Walczak J.: Analiza ekonomicznych i pozaekonomicznych efektów realizacji przedsięwzięć infrastruktury technicznej w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w województwie łódzkim, 2004. Praca magisterska. Maszynopis. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Więcek B., 2007: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich: Komponent C – Infrastruktura. Wnioski z realizacji. „Wieś i Rolnictwo” 1, Warszawa.

Województwo łódzkie – podregiony, powiaty, gminy, 2007. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

41

Strony

166-183

Jak cytować

Gładysz, R. (2009) „Wykorzystanie pomocy zagranicznej na rozwój infrastruktury na wsi województwa łódzkiego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (142), s. 166–183. doi: 10.53098/wir.2009.1.142/10.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ