Bołtromiuk, A. (2010). Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000. Wieś I Rolnictwo, (1 (146), 131–145. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/183