pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (181) 2018

Numer 4 Kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” jest numerem anglojęzycznym poświęconym tematyce "Budowy nowoczesnej polityki rozwoju obszarów wiejskich dla Polski"

abstrakt

Dominika Milczarek-Andrzejewska and Adam Czarnecki – Editors of the Special Issue

Editors’ Note. Building Modern Rural Development Policies for Poland

Zakres stron: 7-10

abstrakt

Tamara Krawchenko

Ramy nowoczesnej polityki wiejskiej w Polsce – dialog ze społecznością naukową

Zakres stron: 11-24

abstrakt

Aleksandra Pawłowska, Włodzimierz Rembisz

Związek między inwestycjami i dopłatami do inwestycji a produktywnością pracy w rolnictwie w Polsce w latach 2010–2015

Zakres stron: 25-42

abstrakt

Piotr Sulewski, Adam Wąs

Świadomość trwałego rolnictwa wśród polskich rolników – beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej

Zakres stron: 43-65

abstrakt

Agata Malak-Rawlikowska

Czy rolnicy są uwięzieni w relacjach typu hold-up? Przypadek producentów mleka i dostawców pasz

Zakres stron: 67-89

abstrakt

Tomasz Wojewodzic, Wojciech Sroka

Towarowe gospodarstwa rolne na obszarach metropolitalnych w Polsce: zmiany zasobów czynników produkcji

Zakres stron: 91-109

abstrakt

Ilona Matysiak

Motywacje do życia na wsi młodych absolwentów wyższych uczelniw kontekście polityk rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Zakres stron: 111-130

abstrakt

Michał Pietrzak

Kilka ogólnych uwag na temat mechanizmów koordynacji i ich potencjalnej roli w polityce obszarów wiejskich

Zakres stron: 131-148

abstrakt

Katarzyna Zajda, Sławomir Pasikowski

Skala międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji polityki społecznej na wsi. Propozycja narzędzia badawczego

Zakres stron: 149-161

abstrakt

Oskar Wolski

Inteligentne wioski w polityce Unii Europejskiej.Jak połączyć innowacyjność z pragmatyzmem?

Zakres stron: 163-179

abstrakt

Paweł Chmieliński, Marcin Gospodarowicz

Regionalne podejście do rozwoju obszarów wiejskich? Studium regionalnych i wiejskich programów rozwoju w latach 2007–2015 w Polsce

Zakres stron: 181-198

abstrakt

Kwartalnik Nr 3 (180) 2018

Michał Soliwoda, Jacek Kulawik, Barbara Wieliczko

Instrumenty finansowe a polityki wspólnotowe UE

Zakres stron: 9-33

abstrakt

Przemysław Śleszyński

Identyfikacja i ocena procesów demograficznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wsi

Zakres stron: 35-67

abstrakt

Maria Halamska

Wspierać czy zalesiać? Dylematy rozwoju wiejskich obszarów problemowych

Zakres stron: 69-91

abstrakt

Sławomir Kalinowski

Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju

Zakres stron: 93-112

abstrakt

Joanna Bereżnicka

Dopłaty do działalności operacyjnej a stabilność finansowa gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej

Zakres stron: 113-135

abstrakt

Andrzej Jędruchniewicz

Negatywne skutki regulowania cen rolnych

Zakres stron: 137-154

abstrakt

Katarzyna Kokoszka, Małgorzata Pink

Instytucjonalne uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej żywności w Polsce

Zakres stron: 155-173

abstrakt

Tomasz Wojewodzic, Wiesław Musiał

Trwanie i upadek drobnych gospodarstw rolnych – zastosowanie analogii w naukach przyrodniczych i społecznych

Zakres stron: 175-191

abstrakt

Anna Kłoczko-Gajewska, Olga Markiewicz

Mechanizm rozprzestrzeniania się wiosek tematycznych w Polsce

Zakres stron: 193-209

abstrakt

Marta Czekaj

Plan sukcesji w gospodarstwie rolnym

Zakres stron: 211-227

abstrakt

Bartłomiej Bajan, Wawrzyniec Czubak

Korzyści płynące z integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych

Zakres stron: 229-241

abstrakt

Bogdan Klepacki

Recenzja książki Krystyny Krzyżanowskiej, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie

Zakres stron: 243-248

abstrakt

Marcin Makowiecki

Z biegiem lat i wydarzeń. Recenzja książki: Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń, Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi

Zakres stron: 249-252

abstrakt

Włodzimierz Dzun

Zmiany strukturalne w gospodarstwach rolnych na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości

Zakres stron: 253-279

abstrakt

Kwartalnik Nr 2 (179) 2018

Jerzy Wilkin

Profesor Marek Kłodziński – badacz, organizator, opiekun naukowy i człowiek wszechstronnie zaangażowany (w 80. rocznicę urodzin)

Zakres stron: 9–11

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

O potrzebie i korzyściach z badania wsi i rolnictwa w Polsce

Zakres stron: 13–30

abstrakt pełna wersja artykułu

Józef Stanisław Zegar

Rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 31–48

abstrakt pełna wersja artykułu

Aneta Dacko, Mariusz Dacko

Studia nad rozwojem obszarów wiejskich – od paradygmatu wzrostu do rezyliencji

Zakres stron: 49–64

abstrakt pełna wersja artykułu

Henryk Runowski

Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej między krajami Unii Europejskiej i kierunki ich zmian

Zakres stron: 65–84

abstrakt pełna wersja artykułu

Keith S. Howe

Przeciwko dobru publicznemu. Wpływ ekonomii i polityki na Park Narodowy New Forest w południowej Anglii

Zakres stron: 85–112

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Kutkowska, Władysław Hasiński

Wielofunkcyjność – nowe spojrzenie na rozwój obszarów wiejskich

Zakres stron: 113–132

abstrakt pełna wersja artykułu

Walenty Poczta, Arkadiusz Sadowski

Bezpieczeństwo żywnościowe i oddziaływanie środowiskowe rolnictwa w europejskich krajach transformacji ustrojowej

Zakres stron: 133–150

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara

Gospodarstwa pomocnicze a wykorzystanie ziemi rolniczej

Zakres stron: 151–167

abstrakt pełna wersja artykułu

Iwona Nurzyńska, Mirosław Drygas

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (UE) – zbędny wydatek czy konieczność?

Zakres stron: 169–187

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Gibas, Krystian Heffner

Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich

Zakres stron: 189–207

abstrakt pełna wersja artykułu

Adam Czarnecki

Wzorce konsumpcji właścicieli drugich domów i ich znaczenie dla wielofunkcyjności wsi

Zakres stron: 209–229

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Rosa, Patrycjusz Zarębski

Finansowanie działalności innowacyjnej i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 231–246

abstrakt pełna wersja artykułu

Magdalena Zwolińska-Ligaj, Danuta Guzal-Dec, Mieczysław Adamowicz

Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego

Zakres stron: 247–280

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Rosner, Monika Stanny

Rozważania o pojęciu i procesie dezagraryzacji polskiej wsi

Zakres stron: 281–292

abstrakt pełna wersja artykułu

Czy warto uczyć się ekonomii już od najmłodszych lat?

Zakres stron: 293–296

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 1 (178) 2018

Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

Jubileusz Profesor Marii Halamskiej

Zakres stron: 7-10

abstrakt pełna wersja artykułu

Grzegorz Gorzelak

Maria Halamska – Uczona z klasą

Zakres stron: 11-13

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Czy istnieje teoria rozwoju obszarów wiejskich i czy takiej teorii potrzebujemy?

Zakres stron: 15-32

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Kaleta

Wieś jako przedmiot zainteresowania socjologii

Zakres stron: 33-47

abstrakt pełna wersja artykułu

Marie-Claude Maurel

Gdy zmienia się system: ścieżki rozwoju wiejskiego w Europie Centralnej

Zakres stron: 49-65

abstrakt pełna wersja artykułu

Hanna Podedworna

Między gospodarką rodzinną a rynkiem. Stosunki pracy w polskim rolnictwie z perspektywy socjologii wsi

Zakres stron: 67-78

abstrakt pełna wersja artykułu

Pascal Chevalier, Guillaume Lacquement

Francuska przestrzeń wiejska. Kategorie i wyobrażenia heterogenicznej wiejskości

Zakres stron: 79-96

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Pilichowski

Grupy producentów w rolnictwie. Refleksja socjologiczna

Zakres stron: 97-122

abstrakt pełna wersja artykułu

Elżbieta Psyk-Piotrowska, Ewa Gabryelak

Edukacja formalna w kontekście przemian demograficznych wsi

Zakres stron: 123-140

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Perepeczko

Ruchliwość społeczna na wsi mazurskiej. Lata minione i współczesne

Zakres stron: 141-158

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Projekt naukowy „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi” realizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – informacja i zaproszenie

Zakres stron: 159-160

abstrakt pełna wersja artykułu