pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016

Jerzy Wilkin and Dominika Milczarek-Andrzejewska – Editors

Editors’ Note

Zakres stron: 7–8

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zawalińska, Anna Ciechomska, Błażej Jendrzejewski

Challenges for Modelling CAP 2014–2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 w modelach równowagi ogólnej]

Zakres stron: 9–28

abstrakt pełna wersja artykułu

Monika Stanny, Andrzej Rosner, Edyta Kozdroń

Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland [Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce]

Zakres stron: 29–47

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kłodziński, Patrycjusz Zarębski

Spatial Determinants of Business Location in Rural Areas [Uwarunkowania przestrzenne aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich]

Zakres stron: 49–64

abstrakt pełna wersja artykułu

Vitaliy Krupin

Restructuring of the Rural Economy in Ukraine: Undergoing Processes and New Directions [Restrukturyzacja gospodarki wiejskiej Ukrainy: zachodzące procesy i nowe kierunki]

Zakres stron: 65–79

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Processes of Change in the Social Structure of Poland’s Rural Population in the Years 1991–2013 [Procesy zmian struktury społecznej ludności wiejskiej w latach 1991–2013]

Zakres stron: 81–99

abstrakt pełna wersja artykułu

Krystyna Szafraniec, Paweł Szymborski

Transition from Education to Employment: A Specific Character of Rural Youth of the Selected Post-communist Countries [Przejście od edukacji do zatrudnienia – specyfika wiejskiej młodzieży wybranych krajów postkomunistycznych]

Zakres stron: 101–121

abstrakt pełna wersja artykułu

Ruta Śpiewak

The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer Cooperative Members [Społeczny proces definiowania wysokiej jakości żywności w świetle opinii członków polskich kooperatyw spożywczych]

Zakres stron: 123–139

abstrakt pełna wersja artykułu

Sylwia Michalska

Domestic Violence Against Women in Rural Communities in Poland [Przemoc domowa wobec kobiet w społecznościach wiejskich]

Zakres stron: 141–162

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Research on Rural Culture. Paradigm Shifts [Badania nad kulturą wsi. Zmiany paradygmatu]

Zakres stron: 163–178

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Rural Landscape as a Value of Cultural Heritage [Krajobraz wiejski jako wartość dziedzictwa kulturowego]

Zakres stron: 179–194

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 3 (172) 2016

Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak

Determinanty nożyc cen w rolnictwie krajów Unii Europejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej

Zakres stron: 7–40

abstrakt pełna wersja artykułu

Michał Soliwoda, Jacek Kulawik, Justyna Góral

Stabilizacja dochodów rolniczych. Perspektywa międzynarodowa, Unii Europejskiej i Polski

Zakres stron: 41–68

abstrakt pełna wersja artykułu

Joanna Baran

Efektywność polskiego rolnictwa na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Zakres stron: 69–85

abstrakt pełna wersja artykułu

Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj

Natura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?

Zakres stron: 87–109

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zajda

Uwarunkowania uczestnictwa młodzieży wiejskiej w procesie innowacji społecznych

Zakres stron: 111–127

abstrakt pełna wersja artykułu

Bogdan Klepacki, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński

Efektywność emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie Unii Europejskiej

Zakres stron: 129–144

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Kobryń, Tomasz Tekień

Potrzeby i możliwości w zakresie prac scaleniowych w powiecie monieckim

Zakres stron: 145–162

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zawalińska, Zofia Śliwowska, Jan Caliński, Katarzyna Droździel, Anna Michalska

Polska wieś wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku w świetle badań IRWiR PAN w roku 2014 i 2015

Zakres stron: 163–185

abstrakt pełna wersja artykułu

Waldemar Humięcki, Bogdan Podgórski

Kierunki gospodarowania zasobem własności rolnej skarbu państwa i realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Zakres stron: 187–202

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Gradziuk

Sprawozdanie z konferencji „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”, Grodno k. Międzyzdrojów, 25 czerwca 2016 roku

Zakres stron: 203–207

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 2 (171) 2016

Andrzej Rosner, Izasław Frenkel, Monika Stanny

Pamięci Profesora Paolo Santacroce (9 IV 1945–15 VI 2016)

Zakres stron: 7–10

abstrakt pełna wersja artykułu

Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki

Wielomianowa analiza logitowa w badaniach aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej

Zakres stron: 11-39

abstrakt pełna wersja artykułu

Włodzimierz Rembisz

Relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy w rolnictwie na tle gospodarki narodowej i jej sektorów w Polsce w okresie 2005-2012

Zakres stron: 41-58

abstrakt pełna wersja artykułu

Jacek Kulawik

Wybrane problemy fiskalne rozwoju wsi. Wprowadzenie do problemu

Zakres stron: 59-87

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Doświadczanie kultury lokalnej. Propozycja ujęcia badawczego

Zakres stron: 89-122

abstrakt pełna wersja artykułu

Iwona Nurzyńska

Przyczyny i przejawy peryferyjności obszarów wiejskich w Polsce

Zakres stron: 123-139

abstrakt pełna wersja artykułu

Renata Marks-Bielska, Agata Zielińska

Skala i uwarunkowania bezumownego użytkowania gruntów zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w latach 2006–2014

Zakres stron: 141-157

abstrakt pełna wersja artykułu

Agata Malak-Rawlikowska, Dominika Milczarek-Andrzejewska

Relacje rolników z dostawcami środków produkcji – na przykładzie sektora mleczarskiego w Polsce

Zakres stron: 159-172

abstrakt pełna wersja artykułu

Lucyna Przezbórska-Skobiej, Sławomir Sobotka

Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce

Zakres stron: 173-197

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Paweł Szumigała

Zbiorniki i cieki wodne w krajobrazie rolniczym

Zakres stron: 199-210

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Wyobraźnia społeczna, czyli co badacze gubią z oczu. Recenzja książki Alaina Finkielkrauta: Serce rozumiejące. Z lektur Social Imagination or What is Missed by Analysts. A Review of Book by Alain Finkielkraut: An understanding heart

Zakres stron: 211-215

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 1 (170) 2016

Uprzejmie informujemy, że od 2016 r. Kwartalnik można nabyć poprzez Wydawnictwo Scholar. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "Prenumerata". Bezpłatny dostęp do artykułów będzie możliwy po 6 miesiącach od daty publikacji.

abstrakt pełna wersja artykułu

Bogdan Klepacki

Wkład Profesora Jerzego Wilkina w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych

Zakres stron: 7-9

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Błąd

O pięknie ekonomii, ethosie uczonego - jubileusz Profesora Jerzego Wilkina

Zakres stron: 11-18

abstrakt pełna wersja artykułu

Izasław Frenkel

Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich

Zakres stron: 19-58

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w Polsce i jej przestrzenne zróżnicowanie

Zakres stron: 59-85

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Bańkowska

Światowe porozumienie klimatyczne a rozwój obszarów wiejskich

Zakres stron: 87-103

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk

Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich

Zakres stron: 105-126

abstrakt pełna wersja artykułu

Arkadiusz Sadowski, Walenty Poczta, Patrycja Beba, Ewelina Szuba-Barańska

Zróżnicowanie produktywności modeli gospodarstw rolnych w UE

Zakres stron: 127-138

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Domagalska-Grędys

Kontekst innowacji w grupach producentów rolnych

Zakres stron: 139-164

abstrakt pełna wersja artykułu

Zofia Sawicka, Piotr Fogel

Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie

Zakres stron: 165-185

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki Wojciecha Goszczyńskiego, Wojciecha Kniecia, Huberta Czachowskiego: Lokalne horyzonty zdarzeń

Zakres stron: 185-191

abstrakt pełna wersja artykułu

Stefan Małecki-Tepicht

Ekonomia jest piękną nauką?

Zakres stron: 193-197

abstrakt pełna wersja artykułu