pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (165) 2014

Marek Kłodziński

80-lecie urodzin prof. dr. hab. Jana Góreckiego

Zakres stron: 9-12

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Bański

Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia

Zakres stron: 13-25

abstrakt pełna wersja artykułu

Iwona Nurzyńska

Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w unii europejskiej a rozwój obszarów wiejskich w Polsce

Zakres stron: 27-43

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Błąd

Wielozawodowość w rodzinach rolniczych

Zakres stron: 45-60

abstrakt pełna wersja artykułu

Wodzimierz Dzun

Produkcyjne wykorzystanie zasobów ziemi rolnej w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem ich form prawno-organizacyjnych

Zakres stron: 61-81

abstrakt pełna wersja artykułu

Nguyen An Ha

Vietnam labor market in the context of international integration(Wietnamski rynek pracy w kontekście integracji międzynarodowej)

Zakres stron: 83-97

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Drygas

Zmiany w rolnictwie USA w świetle Spisu Rolnego 2012

Zakres stron: 99-113

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Baer-Nawrocka, Aneta Suchoń

Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne

Zakres stron: 115-129

abstrakt pełna wersja artykułu

Konrad Burdyka, Krzysztof Burdyka

Wpływ zjawiska „futbolizacji” na kulturę współczesnej wsi polskiej

Zakres stron: 131-143

abstrakt pełna wersja artykułu

Jakub Jasiński, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego

Zakres stron: 145-158

abstrakt pełna wersja artykułu

Krystyna Gutkowska, Marlena Piekut

Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych

Zakres stron: 159-178

abstrakt pełna wersja artykułu

Jan Górecki

Poziom życia ludności świata – stan i tendencje w świetle Raportu UNDP 2013

Zakres stron: 179-185

abstrakt pełna wersja artykułu

Mieczysław Adamowicz

Wnioski z konferencji naukowej „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w UE”

Zakres stron: 187-196

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki "Być regionalistą. inspiracje, autodefinicje, perspektywy"

Zakres stron: 197-200

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Kutkowska

Recenzja książki "Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka"

Zakres stron: 201-204

abstrakt pełna wersja artykułu

Dominika Milczarek-Andrzejewska, Agata Malak-Rawlikowska

Relacja z „XIV Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych”, Lublana, 26–29 sierpnia 2014 roku

Zakres stron: 205-209

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 3 (164) 2014

Zbigniew Gołaś

Dochodowość pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej

Zakres stron: 7-23

abstrakt pełna wersja artykułu

Zhou Li, Changquing Ren

Przemiany w chińskim rolnictwie. Doświadczenia i wnioski

Zakres stron: 25-44

abstrakt pełna wersja artykułu

Michał Soliwoda

Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolniczych w Polsce z perspektywy wspólnej polityki rolnej

Zakres stron: 45-55

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Kołodziejczak, Tomasz Kossowski

Regionalna konkurencyjność rolnictwa w Polsce

Zakres stron: 57-70

abstrakt pełna wersja artykułu

Dorota Komorowska

Rozwój współczesnego rolnictwa w kontekście celów zrównoważonego rozwoju

Zakres stron: 71-84

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Sroka

Definicje oraz formy miejskiej agrokultury – przyczynek do dyskusji

Zakres stron: 85-103

abstrakt pełna wersja artykułu

Jakub Jasiński, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju

Zakres stron: 105-123

abstrakt pełna wersja artykułu

Iwona Kowalska

Wsparcie finansowe dla kobiet wiejskich w Polsce w ramach perspektywy unijnej 2007–2013

Zakres stron: 125-136

abstrakt pełna wersja artykułu

Aleksandra Chlebicka, Jan Fałkowski, Beata Łopaciuk-Gonczaryk

Grupy producentów rolnych a kapitał społeczny – potencjalne zależności

Zakres stron: 137-156

abstrakt pełna wersja artykułu

Dominika Malchar-Michalska

Koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a przemysłem spożywczym. Studium przypadku

Zakres stron: 157-174

abstrakt pełna wersja artykułu

Adam Pawlewicz, Piotr Szamrowski

Funkcjonowanie i rozwój rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014–2020

Zakres stron: 175-188

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, Michał Borychowski

„Płatność cukrowa” a dochody plantatorów buraka cukrowego w Polsce. Stan obecny i perspektywy

Zakres stron: 189-202

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Błąd

Refleksje na kanwie raportu Polska wieś 2014

Zakres stron: 203-208

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Parzonko

Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich. Sprawozdanie z konferencji

Zakres stron: 209-213

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 2 (163) 2014

Katarzyna Zawalińska

Analiza procesów zachodzących na wsi i w rolnictwie w 2013 roku na podstawie badań IRWiR PAN

Zakres stron: 9-23

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Współczesne rolnictwo rodzinne: polimorficzna rzeczywistość i mity

Zakres stron: 25-46

abstrakt pełna wersja artykułu

Hanna Podedworna

Gospodarka chłopska jako struktura długiego trwania

Zakres stron: 47-56

abstrakt pełna wersja artykułu

Roch Sulima

Społeczne wyobrażenia wsi na przełomie XX i XXI wieku

Zakres stron: 57-63

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Polska wieś w UE: esej o (brakującej) „Wielkiej Narracji”

Zakres stron: 65-81

abstrakt pełna wersja artykułu

Khrystyna Prytula, Vitaliy Krupin, Anna Maksymenko

Contemporary Realities and Eurointegration Prospects of Rural Development in Ukraine (Rozwój obszarów wiejskich Ukrainy: stan obecny i perspektywy integracji z UE)

Zakres stron: 83-99

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Aleksandra Łuczak

Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2007–2011

Zakres stron: 101-121

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Długosz

Młodzież wiejska pogranicza polsko-ukraińskiego: potencjał czy bariera modernizacji?

Zakres stron: 123-143

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Drygas

W poszukiwaniu czystej żywności

Zakres stron: 145-149

abstrakt pełna wersja artykułu

Karolina Witeska-Chmielewska

Pięć lat konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Zakres stron: 151-159

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Gąska

Recenzja książki Eweliny Szpak: Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian

Zakres stron: 161-168

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki Doroty Angutek: Kulturowe wymiary krajobrazu. Antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji. Od teorii do empirii

Zakres stron: 169-172

abstrakt pełna wersja artykułu

Bogdan Podgórski, Leszek Świętochowski

Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zakres stron: 173-188

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 1 (162) 2014

Wydanie poświęcone Jubileuszowi 60-lecia pracy zawodowej Profesora Izasława Frenkla

abstrakt

Mirosław Drygas

Od Redaktora Naczelnego

Zakres stron: 9-10

abstrakt pełna wersja artykułu

Antoni Rajkiewicz

Autorytet Niekwestionowany

Zakres stron: 11-12

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Rosner

Prof. dr hab. Izasław Frenkel, czyli Sławek

Zakres stron: 13-16

abstrakt pełna wersja artykułu

Życzenia i gratulacje

Zakres stron: 17-24

abstrakt pełna wersja artykułu

Izasław Frenkel

Publikacje jubilata 1957—2013 (wybór)

Zakres stron: 25-33

abstrakt pełna wersja artykułu

Irena E. Kotowska

Uwagi o reorientacji podejścia do procesu dostosowań do zmiany demograficznej w Europie

Zakres stron: 35-44

abstrakt pełna wersja artykułu

Robert Rauziński

Procesy demograficzne na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsi w latach 1950–2035. Aspekty narodowościowe, społeczne i przestrzenne

Zakres stron: 45-62

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Rosner

Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi

Zakres stron: 63-79

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Struktura społeczna współczesnej polskiej wsi. Zróżnicowanie regionalne

Zakres stron: 81-96

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kłodziński

Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 97-112

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Ziemia rolnicza — dobro wielofunkcyjne

Zakres stron: 113-121

abstrakt pełna wersja artykułu

Monika Stanny

Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie

Zakres stron: 123-138

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Myślenie o wsi i regionie w kategorii wspólnoty: anachronizm czy aktualna perspektywa?

Zakres stron: 139-153

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kozak

Transformacja polskich obszarów wiejskich od 1989 roku

Zakres stron: 155-168

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Baer-Nawrocka, Ewa Kiryluk-Dryjska, Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Wpływ zniesienia systemu kwotowania na produkcję buraków cukrowych i cukru w Unii Europejskiej

Zakres stron: 169-183

abstrakt pełna wersja artykułu

Grzegorz Zabłocki

Od „światowej socjologii wsi” do polityki wobec nauk społecznych i humanistycznych

Zakres stron: 185-195

abstrakt pełna wersja artykułu