pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (161) 2013

Profesor Maria Wieruszewska

Zakres stron: 7-8

abstrakt

Maria Wieruszewska

Wybrane koncepcje rozwoju w ujęciu antropologa kultury

Zakres stron: 9-27

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Drygas

Główne kierunki reformy WPR na lata 2014-2020

Zakres stron: 28-44

abstrakt pełna wersja artykułu

Elżbieta Psyk-Piotrowska, Agnieszka Kretek-Kamińska

The role of Local Action Groups in the formation of human, social and economic capital of rural areas (Rola lokalnych grup działania w tworzeniu ludzkiego, społecznego i ekonomicznego kapitału na obszarach wiejskich)

Zakres stron: 45-61

abstrakt pełna wersja artykułu

Włodzimierz Dzun, Wiesław Musiał

Zagospodarowanie ziemi rolniczej w Polsce w okresie przed- i poakcesyjnym w ujęciu regionalnym

Zakres stron: 62-78

abstrakt pełna wersja artykułu

Борис Е. Фрумкин, Ольга В. Фролова

Глобальная продовольственная безопасность и Россия (Global food security and Russia)

Zakres stron: 79-97

abstrakt pełna wersja artykułu

Iwona Nurzyńska

Europejska polityka spójności po 2014 roku a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Założenia, możliwe rozwiązania, potencjalne skutki

Zakres stron: 98-115

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zajda

Projekty współpracy lokalnych grup działania z województwa łódzkiego

Zakres stron: 116-132

abstrakt pełna wersja artykułu

Ewelina E. Dzikowska

Plany rozwoju lokalnego – oczekiwania a rzeczywistość

Zakres stron: 133-148

abstrakt pełna wersja artykułu

Renata Marks-Bielska, Stanisław Bielski

Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju

Zakres stron: 149-160

abstrakt pełna wersja artykułu

Roma Ryś-Jurek

Rentowność sprzedaży w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Zakres stron: 161-172

abstrakt pełna wersja artykułu

Wioletta Knapik

Wpływ zagrożenia powodziowego na życie wspólnotowe mieszkańców wsi

Zakres stron: 173-189

abstrakt pełna wersja artykułu

Bogdan Klepacki

Klasyfikacja obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne

Zakres stron: 191-194

abstrakt pełna wersja artykułu

Jan Górecki

OECD-FAO prognoza rozwoju rolnictwa na lata 2012–2021

Zakres stron: 195-198

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 3 (160) 2013

Krzysztof Gorlach, Marta Klekotko, Piotr Nowak

Rozwój społeczny – rozwój zrównoważony – postęp: przyczynek do przemian obszarów wiejskich

Zakres stron: 7-27

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska

Substytucyjność źródeł dochodu producenta rolnego

Zakres stron: 28-52

abstrakt pełna wersja artykułu

Amanda Krzyworzeka

Antropologia ekonomiczna w badaniach rolników i społeczności wiejskich

Zakres stron: 53-73

abstrakt pełna wersja artykułu

Jan Jadczyszyn, Andrzej Rosner

Próba charakterystyki społeczno-ekonomicznej obszarów o cechach niekorzystnych dla rozwoju funkcji rolniczej

Zakres stron: 75-92

abstrakt pełna wersja artykułu

Vu Hung Cuong

Economic restructure and reform of growth model in Vietnam

Zakres stron: 93-102

abstrakt pełna wersja artykułu

Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki

Charakter bezrobocia w Polsce i na wsi w przekroju województw w latach 2006–2009

Zakres stron: 103-118

abstrakt pełna wersja artykułu

Iwona Nurzyńska

Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Zakres stron: 119-137

abstrakt pełna wersja artykułu

Ilona Matysiak

Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach wiejskich

Zakres stron: 138-152

abstrakt pełna wersja artykułu

Sylwester Piszczek, Mirosław Biczkowski

Analiza współzależności potencjału gospodarczego i infrastruktury technicznej obszarów wiejskich

Zakres stron: 153-167

abstrakt pełna wersja artykułu

Krzysztof Janc

Źródła informacji dla rolnictwa – analiza powiązań między serwisami WWW

Zakres stron: 168-181

abstrakt pełna wersja artykułu

Krystyna Szafraniec

Recenzja książki Wojciecha Kniecia „Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza socjologiczna”

Zakres stron: 183-188

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Gąska

Recenzja książki pod redakcją naukową Hanny Podedwornej „Nowe inspiracje socjologii wsi”

Zakres stron: 189-195

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki Katarzyny Kajdanek „Suburbanizacja po polsku”

Zakres stron: 196-199

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 2 (159) 2013

Włodzimierz Dzun

Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki

Zakres stron: 9-27

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Quasi-chłopi w przestrzeni społecznej polskiej wsi

Zakres stron: 28-42

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Zakres stron: 43-54

abstrakt pełna wersja artykułu

Wiesław Musiał, Mirosław Drygas

Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych

Zakres stron: 55-74

abstrakt pełna wersja artykułu

Elisa Ascione, Roberto Henke, Francesco Vanni

The role of small farms in Italy: between subsistence and diversification (Rola małych gospodarstw we Włoszech: między egzystencją a dywersyfkacją)

Zakres stron: 75-89

abstrakt pełna wersja artykułu

Adam Czudec

Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych

Zakres stron: 90-105

abstrakt pełna wersja artykułu

Zofia Sawicka

Strategie rozwojowe gospodarstw dwuzawodowych w regionie Bawarii – studium przypadku

Zakres stron: 106-123

abstrakt pełna wersja artykułu

Sylwia Michalska

Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich

Zakres stron: 124-139

abstrakt pełna wersja artykułu

Olga Murowa

Land policy in Ukraine and its impact on technical efficiency (Polityka agrarna na Ukrainie i jej wpływ na efektywność techniczną)

Zakres stron: 141-156

abstrakt pełna wersja artykułu

Teresa Nowogródzka, Stanisław Szarek, Marian Podstawka

Towarowość a sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce

Zakres stron: 157-168

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Drygas

Recenzja monografii Włodzimierza Rembisza „Kwestie ryzyka,cen, rynku, inwersji i stabilności dochodów w rolnictwie”

Zakres stron: 169-173

abstrakt pełna wersja artykułu

Walenty Poczta

Recenzja książki Bazylego Czyżewskiego „Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce”

Zakres stron: 174-177

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki „Kim jesteś regionalisto? Sylwetki, opinie, diagnozy”

Zakres stron: 178-182

abstrakt pełna wersja artykułu

Bogdan Podgórski, Leszek Świętochowski

Stan rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zakres stron: 183-197

abstrakt pełna wersja artykułu

Owoce w szkole – skutecznym programem edukacyjnym i zdrowotnym dla dzieci

Zakres stron: 198-200

abstrakt

Kwartalnik Nr 1 (158) 2013

Katarzyna Zawalińska

Wnioski i zalecenia wynikające z badań prowadzonych w IRWiR w 2012 roku

Zakres stron: 9-24

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Żyć na wsi: elementy stylu życia

Zakres stron: 25-43

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Poczta-Wajda

Measuring domestic agricultural support in developed countries in the light of the WTO regulations (Pomiar wsparcia wewnętrznego w sektorze rolnym w krajach rozwiniętych w świetle regulacji WTO)

Zakres stron: 44-58

abstrakt pełna wersja artykułu

Alicja Kolasa-Więcek

The use of cluster analysis in the classification of similarities in variables associated with agricultural greenhouse gases emissions in OECD countries (Wykorzystanie analizy skupień w klasyfikacji podobieństw w obszarze zmiennych powiązanych z rolniczymi emisjami gazów cieplarnianych w krajach wspólnoty OECD)

Zakres stron: 59-66

abstrakt pełna wersja artykułu

Elżbieta Psyk-Piotrowska, Katarzyna Zajda

LEADER w Małopolsce u progu nowego okresu programowania

Zakres stron: 67-81

abstrakt pełna wersja artykułu

Wioletta Knapik

Charakter więzi rodzinnych we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wybranych wskaźników zastosowanych w badaniach własnych

Zakres stron: 82-100

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Matuszczak

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Przesłanki teoretyczne i propozycja pomiaru w regionach UE

Zakres stron: 101-119

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Rodak

Jednorazowe odszkodowanie jako typowe świadczenie przysługujące z tytułu wypadku przy pracy rolniczej

Zakres stron: 120-139

abstrakt pełna wersja artykułu

Sebastian Stępień, Andrzej Czyżewski

Wahania cykliczne na rynku żywca wieprzowego na świecie i w wybranych krajach

Zakres stron: 140-157

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Czyżewski

Recenzja książki Marty Domagalskiej-Grędys „Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów”

Zakres stron: 159-165

abstrakt pełna wersja artykułu

Jan Górecki

Recenzja książki Alicji Bieńkowskiej: „Juliusz Poniatowski – biografia polityczna”

Zakres stron: 166-168

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Wasilewski, Tomasz Felczak

Sprawozdanie z konferencji „Podatek dochodowy w rolnictwie zamiast podatku rolnego”

Zakres stron: 169-178

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Społeczne i kulturowe skutki migracji z Polski na przełomie wieków”

Zakres stron: 179-181

abstrakt pełna wersja artykułu

Edyta Gajos

Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 20 lat doświadczeń i perspektywy

Zakres stron: 182-187

abstrakt pełna wersja artykułu